19 August, 2017

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

și prorogarea unor termene

În temeiul prevederilor art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat


 

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 512.

 ANEXĂ

 

PROCEDURA DE COMPENSARE

conform art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene

Art. 1. —
(1) În scopul stingerii obligațiilor de plată restante reciproce stabilite conform art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale încheie acorduri pentru stingerea reciprocă a obligațiilor de plată restante, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură de compensare.
(2) Pe baza acordurilor încheiate pentru stingerea reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.57
„Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” deschis pe numele acestora la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află. La ordinele de plată se anexează o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată. Plata sumelor se efectuează de către unitățile administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă.
(3) În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeași unitate teritorială a Trezoreriei Statului cu cea a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordurile pentru stingerea reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 încheiate de aceștia se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care aceștia își au deschise conturile de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord între conducătorii respectivelor unități teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(4)  Sumele  încasate  de  operatorii  economici  în  contul 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” se transferă de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectuează stingerea. (5) Operațiunile prevăzute la alin. (2)—(4) se efectuează în cadrul aceleiași zile calendaristice.
Art. 2. —
(1) În situația în care disponibilitățile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plăților prevăzute la art. 1 alin. (2), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile, odată cu documentele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), și o cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură de compensare.

(2) Pot depune cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, în condițiile alin. (1), numai unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite și numai pentru efectuarea operațiunilor de stingere reciprocă a obligațiilor de plată în relația cu operatorii economici ale căror conturi nu sunt poprite.

(3) Pe baza cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin notă contabilă sumele aferente echilibrării bugetelor locale, din contul 65.02 „Decontări în contul trezoreriilor operative”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul 21.40.02.10 

„Venituri  ale  bugetului  local  —  Împrumuturi  temporare  din 

Trezoreria Statului”.

(4) După efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (3) și decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la care au fost anexate cererile pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local.

(5) Operațiunile prevăzute la alin. (2) și (3) aferente unui acord privind stingerea reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 se efectuează în cadrul aceleiași zile calendaristice. După finalizarea acestor operațiuni, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului recuperează suma acordată din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe bază de notă contabilă a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 

„Venituri  ale  bugetului  local  —  Împrumuturi  temporare  din 

Trezoreria Statului”.

 

ANEXA Nr. 1 la procedura de compensare


Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

,,,,,,,,.

Nr. ………../Data ………….

Operator economic,

………………………………………….

 

ACORD

pentru stingerea reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ……………………………, reprezentată prin domnul/doamna …………………………, în calitate de ordonator principal de credite, și operatorul economic ………………………………., reprezentat prin ………………………..,

în calitate de …………………………, suntem de acord cu stingerea obligațiilor de plată restante reciproce în sumă totală de

…………………………… lei, reprezentând:

a)     obligații     ale     unității/subdiviziunii      administrativ-teritoriale      ………………….    către     operatorul       economic

………………………………….., din care:

— ……………………………………., în sumă de ………………. lei;

— ……………………………………., în sumă de ………………. lei;

— ……………………………………., în sumă de ………………. lei;

— ……………………………………………………………………………

TOTAL ………………………………………………………………… lei;

b) obligații ale operatorului economic ………………… către bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

………………….., din care:

— ………………., în sumă de ……………… lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ……………………………………….;

— ………………., în sumă de ……………… lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ……………………………………….;

— ……………….., în sumă de …………….. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ………………………………………..;

— …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Operatorul economic ………………………………, reprezentat prin ……………………………………………………, sunt de acord cu debitarea contului 50.70.57 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului ……………………………………., la care acesta este deschis, în scopul achitării obligațiilor prevăzute la lit. b) din prezentul acord.


 

Ordonatorul principal de credite al bugetului local,

,,,,,,,,,,………………………,,,,..

 

 

 

 

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

……………………………….. Nr. …………/Data ………….

 

Către: Unitatea Trezoreriei Statului ………………………….


 

Reprezentantul legal al operatorului economic,

…………………………………………………………………..

 

 

ANEXA Nr. 2 la procedura de compensare

 

CERERE

pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului

 

Unitatea/Subdiviziunea  administrativ-teritorială  ……………………………………….,  reprezentată  prin  domnul/doamna

……………………………….., în calitate de ordonator principal de credite, în scopul efectuării operațiunilor de stingere reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, conform Acordului nr. ……… încheiat în data ……………….., vă rog să asigurați echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local al ………………………………………………………………., în sumă de ……………………………….*), din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Pentru efectuarea operațiunii de stingere reciprocă a obligațiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru care se solicită echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local prin prezenta cerere, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială …………………………….. a întocmit ordinele de plată:

Nr. ………… data ………….. suma …………………. lei

Nr. ………… data ………….. suma …………………. lei

……………………………………………………………………

TOTAL ……………………………………………………… lei

 

Ordonator principal de credite al bugetului local,

,,,,,,,,,,,,..

 

 

*) Suma totală pentru care se solicită echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local nu poate depăși suma totală din ordinele de plată care fac obiectul stingerii reciproce a obligațiilor de plată restante.