20 August, 2017

 

ACORD

între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind asistența pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE*)

Guvernul României, reprezentat de Ministerul Afacerilor Europene (denumit în continuare Guvernul), și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul în One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumită în continuare BERD sau Banca), denumite împreună în cele ce urmează părți și individual parte, având în vedere că:
1. părțile recunosc colaborarea pozitivă de lungă durată dintre Guvern și BERD pentru sprijinirea tranziției României, atât prin finanțarea investițiilor, cât și prin acordarea de asistență pentru susținerea principalelor reforme în România;
2. părțile recunosc importanța relației dintre România și Comisia Europeană, mai ales după aderarea României la Uniunea Europeană (UE), la data de 1 ianuarie 2007;
3. Guvernul este hotărât să crească rata și calitatea absorbției instrumentelor structurale printr-o mai bună administrare, valorificare și implementare;
4. în acest scop și, în special, pentru a valorifica experiența internațională, Guvernul a solicitat BERD să îi acorde asistență în cadrul acestui efort prin întărirea capacității Guvernului de elaborare a politicilor și strategiilor și de planificare, concepere și implementare la nivel sectorial și de proiect;
5. prezentul acord nu are ca scop schimbarea naturii sprijinului acordat până în prezent și în viitor de către BERD Guvernului, atunci când acest sprijin nu intră în domeniul de aplicare al prezentului acord;
6. părțile recunosc că organele de audit naționale nu au dreptul de a audita BERD, însă facturile și/sau alte informații disponibile și/sau documentele care dovedesc cheltuielile efectuate de BERD în legătură cu prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte și finanțate de către beneficiar din fonduri plătite Băncii de către beneficiar din resursele instrumentelor structurale, în baza unui contract de servicii de sprijin pentru implementarea proiectului care va fi pus la dispoziție, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în anexa 2 la prezentul acord, organelor de audit competente, prin intermediul beneficiarului serviciului de sprijin pentru implementarea proiectului, părțile au convenit după cum urmează:

I. Necesitățile de sprijin pentru implementarea de proiecte identificate de Guvern

Guvernul a identificat următoarele domenii mari în care ar fi necesar un sprijin suplimentar pentru intensificarea implementării proiectelor de către Guvern și, ca urmare, îmbunătățirea absorbției fondurilor UE:
(a) domeniul 1: strategii sectoriale și programe de investiții sectoriale:
(i)  sprijin pentru dezvoltarea strategiilor sectoriale în domenii-cheie de investiții. Aceste strategii vor elabora obiective strategice pentru o perioadă de 5—10 ani și vor include politici și aspecte de dezvoltare instituțională, juridice și de reglementare;
(ii) sprijin în vederea identificării programelor de investiții sectoriale pentru perioada următoare de programare, 2014—2020, pentru a pune în practică strategiile sectoriale relevante. Acestea vor fi identificate atât ca obiective de investiții sectoriale, cât și ca proiecte individuale și costurile aferente;
(b) domeniul 2: livrarea proiectelor:
(i) sprijin  pentru  pregătirea  și  implementarea proiectelor deja identificate care urmează să primească  finanțare  în perioada  de  programare 2007—2013. Sprijinul va include punerea la dispoziție de personal, identificarea și definirea necesităților de sprijin pentru implementarea proiectului și asistență pentru selecționarea și angajarea de consultanți calificați și competenți. Acest sprijin se va limita la acordarea de sprijin operațional agențiilor de implementare ale Guvernului în vederea întăririi capacității lor de pregătire și management al proiectelor;
(c) domeniul 3: capacitate instituțională:
(i) identificarea problemelor de guvernanță care afectează instituțiile publice și sprijin pentru implementarea reformelor în domeniul guvernanței;
(ii) sprijin pentru întărirea capacității și construirea instituțiilor administrației publice și sectoriale în conformitate cu Strategia de țară pentru România și prioritățile operaționale ale BERD. Această întărire a capacității se va realiza atât prin instruirea și dezvoltarea personalului din sector, cât și prin furnizarea         unei   capacități   suplimentare (prin companiilor publice în vederea intensificării absorbției pe termen scurt a instrumentelor structurale ale UE; aspectelor reformei, cât și sprijin pentru implementarea programelor specifice de reformă.
Sprijinirea capacității Guvernului de a monitoriza și evalua programele și proiectele implementate prin instrumentele structurale ale UE și în raport cu Strategia de țară pentru România și prioritățile operaționale ale BERD. Domenii suplimentare de sprijin în implementarea de proiecte, în măsura în care sunt identificate, pot fi convenite prin schimb de scrisori între Bancă și Ministerul Afacerilor Europene.

II. Domenii specifice de sprijin

1. Luând în considerare necesitățile Guvernului identificate mai sus, BERD este dispusă să ia în considerare acordarea de sprijin pentru implementarea de proiecte (servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte), în conformitate cu prevederile Acordului de înființare a BERD, precum și cu politicile, procedurile și strategiile BERD, așa cum sunt acestea aprobate de Consiliul de administrație al BERD. Scopul serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte care urmează a fi prestate în baza prezentului acord este acela de a sprijini agenda de reforme structurale a Guvernului și intenția sa de a valorifica eficient și complet resursele instrumentelor structurale ale UE din perioada de programare actuală, 2007—2013, precum și din cea următoare, 2014—2020, în vederea acoperirii necesităților de dezvoltare ale Guvernului. Serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte vor fi furnizate beneficiarilor și/sau autorităților de management (așa cum sunt descrise în regulamentele privind fondurile structurale ale UE), exclusiv în baza unui contract de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte (denumit în cele ce urmează contractul de implementare a proiectului), al cărui model este cuprins în anexa 3 la prezentul acord. Contractul de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte va fi semnat între BERD și beneficiar/autoritatea de management pentru fiecare proiect de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte. Serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte pot fi prestate în legătură cu Strategia de țară pentru România și prioritățile operaționale ale BERD sau cu proiecte care, deși nu sunt de natura unei tranzacții, urmăresc realizarea unor reforme legislative sau de reglementare care să faciliteze funcționarea economiei de piață deschise. Având în vedere prezentului acord se va concentra, într-o primă etapă, pe următoarele domenii:
(a) eficiența energetică. Principalele aspecte includ asistența
(iii)   sprijin, în funcție de solicitări, acordat Guvernului în acordată de BERD în cadrul proceselor de:

(i) stabilire și 

cadrul agendei sale permanente de reforme structurale, inclusiv în sectoarele de infrastructură. Acest   sprijin   poate   include   atât   identificarea
coordonare a  strategiilor  și  priorităților Guvernului;

(ii) determinare a celor mai bune mecanisme de utilizare a fondurilor Guvernului (în special, în cazul cofinanțării cu diferite 

surse   de   finanțare);   (iii)   asigurare   a   sprijinului   pentru implementarea principalelor inițiative;
(b) dezvoltarea de servicii și proiecte municipale. Principalele aspecte sunt legate de asistența în dezvoltarea relațiilor contractuale dintre autoritățile naționale, regionale și municipale și entitățile contractante (furnizorii de apă, transport în comun și alte utilități). Sprijinul municipalităților în dezvoltarea și implementarea de proiecte-cheie cofinanțate prin fondurile structurale;
(c) sprijin pentru exploatarea privată și comercială a infrastructurii. Principalele aspecte sunt legate de asistența pentru dezvoltarea unor politici de stabilire a tarifelor care pot să promoveze exploatarea comercială. Această asistență poate consta în cooperarea cu autoritățile de management care dezvoltă strategii de investiții ce prevăd necesitatea ca Guvernul să extindă utilizarea partenerilor comerciali în fazele de construcție și exploatare a proiectelor de infrastructură.
Lista indicativă de proiecte este prezentată în anexa 1.
2. Se va acorda atenție evitării suprapunerii dintre serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte acordate de BERD în baza prezentului acord și orice alt sprijin pentru pregătirea și/sau implementarea de proiecte, acordat în viitor de BERD, de celelalte instituții financiare internaționale (inclusiv JASPERS) și finanțat din alte surse.
3. Prezentul acord acoperă asistența tehnică acordată de BERD finanțată prin resurse din programele operaționale relevante în cadrul instrumentelor structurale ale UE alocate Guvernului României.
4. Detaliile și modalitățile cerințelor de management financiar judicios sunt cuprinse în anexa 2 la prezentul acord.
Până la data încetării valabilității prezentului acord, Guvernul va putea prezenta BERD o solicitare de servicii în orice alt domeniu sau sector identificat în acest articol. Sub rezerva existenței expertizei necesare și disponibilității personalului, BERD va depune toate eforturile pentru a răspunde în mod activ la solicitarea Guvernului.
III. Resursele
Acolo unde prestează servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, BERD va furniza experți angajați și coordonați de BERD. Conform procedurilor sale curente, BERD va acorda sprijin prin intermediul experților săi de sector, care dispun de expertiza necesară.
Guvernul poate solicita BERD înlocuirea expertului sau experților respectivi dacă are motive întemeiate de nemulțumire legate de activitatea oricărui expert independent, angajat și coordonat de BERD.
IV. Onorariile
Serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte vor fi prestate de către BERD conform tarifelor prevăzute în contractul de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, care va fi semnat de BERD cu fiecare beneficiar pe baza modelului de contract de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, prevăzut în anexa 3. Onorariile se vor baza pe principiul recuperării integrale a costurilor.
V. Coordonarea
BERD va coordona cu Ministerul Afacerilor Europene serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte prestate în baza prezentului acord. În acest scop, părțile vor organiza reuniuni de coordonare, la fiecare 6 luni, cu excepția situațiilor în care una din părți solicită convocarea unei reuniuni ad-hoc. Aceste reuniuni vor fi prezidate de ministrul afacerilor europene. BERD va presta serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte în strânsă cooperare cu toți factorii-cheie implicați, incluzând autoritățile de management, organismele de implementare, beneficiarii și Comisia Europeană. Ministrul afacerilor europene se angajează să sprijine schimbul de informații și documente între toți participanții, în funcție de necesități, și să îi sprijine pe aceștia în implementarea soluțiilor identificate.

În scopul îndeplinirii celor de mai sus, Cabinetul ministrului afacerilor europene și BERD vor desemna câte o persoană principală de contact.

VI. Implementarea

În vederea implementării de către BERD a serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte, se convine după cum urmează:

(i)   Anual și în scopul de a se defini și de a conveni serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte care urmează a fi prestate de către BERD, Ministerul Afacerilor Europene va transmite BERD, nu mai târziu de luna ianuarie a fiecărui an fiscal, planul anual de acțiune pentru sprijinul de implementare a proiectelor. Dacă detaliile planului de acțiune se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului acord și BERD decide să presteze serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte, BERD și ministrul afacerilor europene vor conveni planul anual de acțiune. Pe baza planului de acțiune convenit, beneficiarii în cauză pot transmite solicitări concrete pentru sprijin de implementare a proiectelor.

(ii)   Ministerul Afacerilor Europene și/sau autoritatea de management relevantă vor asigura furnizarea către BERD de către beneficiarul serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte prestate de BERD a tuturor informațiilor aflate în posesia sa pe care le consideră relevante pentru scopurile serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte. BERD va presta serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte exclusiv pe baza acestor informații.

(iii)  Detaliile concrete ale serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte și etapele-cheie vor fi stabilite de BERD de comun acord cu beneficiarul serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte, pe baza informațiilor furnizate conform punctului (ii); detaliile relevante ale asistenței vor fi specificate în contractul de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte.

(iv)   BERD se va strădui să presteze serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte printr-un efort rezonabil și va avea libertate deplină de decizie în stabilirea resurselor care vor fi alocate realizării serviciilor de sprijin pentru implementarea de proiecte și consilierii aferente. Detaliile fiecărei asistențe ș implementarea sa vor fi specificate în contractul de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte în cauză.

VII. Proprietatea intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală ale părților asupra oricăror rapoarte, studii, analize sau alte documente preexistente, utilizate de BERD în legătură cu serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte care urmează a fi prestate în baza prezentului acord, vor rămâne ale părții respective. Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor noi 

elaborate de BERD în legătură cu serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte vor aparține Guvernului. BERD va beneficia însă de dreptul nelimitat de a utiliza aceste materiale în cadrul activităților sale oficiale, cu condiția respectării obligației de confidențialitate prevăzute la articolul IX din prezentul acord.

VIII. Actualizarea termenilor și procedurilor

Termenii și procedurile pentru serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte care urmează a fi prestate în baza prezentului acord pot fi actualizate din când în când, de comun acord, sub forma unui schimb de scrisori între Guvern și BERD.

IX. Confidențialitatea

Având în vedere caracterul sensibil al informațiilor utilizate în contextul prezentului acord, părțile se angajează să garanteze o protecție eficientă și efectivă a confidențialității acestora. Părțile convin și confirmă că toate informațiile în formă scrisă și marcate drept „confidențiale” care vor intra în posesia angajaților lor în cursul executării prezentului acord vor fi tratate drept confidențiale. Această obligație va rămâne în vigoare și după expirarea prezentului acord. Obligația de mai sus nu se aplică informațiilor care sunt sau devin ulterior de domeniul public în altă modalitate decât prin divulgarea ilicită de către personalul unei părți.

X. Despăgubiri

Guvernul va suporta toate riscurile activităților în baza prezentului acord. Acesta va răspunde de soluționarea oricăror pretenții ale terților împotriva BERD, guvernatorilor, directorilor, adjuncților, angajaților și experților BERD și este de acord să exonereze de răspundere BERD în legătură cu toate acțiunile, pretențiile, pierderile, obligațiile și daunele (denumite împreună obligații) pe care Guvernul sau orice terț le poate avea ca rezultat sau în legătură directă cu prezentul acord și contractul de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte. Guvernul României nu va răspunde însă pentru astfel de obligații în măsura în care ele au rezultat din neglijența gravă sau culpa BERD ori a guvernatorilor, directorilor, adjuncților, angajaților și experților BERD.

XI. Durata

Se intenționează ca serviciile de sprijin pentru implementarea de proiecte, prestate către beneficiari în susținerea acțiunii Guvernului de către BERD în baza prezentului acord, să fie finanțate din resursele de asistență tehnică din cadrul instrumentelor structurale ale UE alocate României prin programul operațional relevant. Ca atare, acordul își va înceta valabilitatea la data încheierii perioadei de plăți pentru fondurile structurale ale UE din cadrul perioadei de programare 2007—2013, prevăzută în prezent a fi data de 31 decembrie 2015.
Dacă la un moment dat, înainte de data încetării valabilității, una dintre părți consideră că obiectul prezentului acord nu poate fi îndeplinit în mod eficient sau corespunzător, aceasta se va consulta cu cealaltă parte. Părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia situația. Dacă în urma consultărilor și a eforturilor de remediere oricare dintre părți consideră în continuare că obiectul acordului nu poate fi îndeplinit, partea respectivă va putea înceta valabilitatea acordului în mod unilateral, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți, cu 3 luni înainte.
Contractele de prestări servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte deja încheiate sau documentele bilaterale și/sau memorandumurile referitoare la proiecte care beneficiază de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte nu vor fi afectate în niciun fel de încetarea valabilității prezentului acord conform acestui articol.

XII. Efectele

1. Prezentul acord nu obligă BERD să presteze servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte pentru nicio activitate sau niciun proiect specific. Nimic din prezentul acord nu poate fi interpretat ca dând naștere unei relații de asociere, de reprezentare sau de parteneriat legal între părți.
2. Nimic din prezentul acord nu este prevăzut a constitui și nu poate fi interpretat ca o renunțare expresă sau implicită la privilegiile, imunitățile și/sau excepțiile de care beneficiază oricare dintre părți sau oricare dintre funcționarii, angajații, experții săi ori alte persoane care au legătură cu partea respectivă.
3. Având în vedere natura administrativă a înțelegerilor prevăzute a fi încheiate, nicio prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată ca aducând atingere în vreun fel autonomiei de decizie independentă a fiecărei părți în ceea ce privește afacerile și operațiunile pe care le desfășoară. Toate colaborările, proiectele și activitățile desfășurate în baza prezentului acord vor respecta politicile interne, procedurile și cerințele de aprobare ale fiecărei părți.

XIII. Notificările

Toate notificările necesare sau permise în baza prezentului acord se vor efectuate în scris și se vor considera corespunzător efectuate dacă sunt predate personal sau trimise prin poștă ori fax părților semnatare ale prezentului acord la adresele specificate mai jos sau la orice alte adrese notificate la un moment dat de către oricare dintre părți. Notificările transmise prin scrisoare recomandată vor fi considerate efectuate în momentul livrării. Notificările transmise prin fax vor fi confirmate prin poștă, data efectuării fiind cea a transmiterii inițiale.
Cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul acord, toate notificările vor fi transmise către părți la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:


Pentru Guvern: Ministerul Afacerilor Europene Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1

București, 011854

România

Tel.: 0040 21 3085319, fax: 0040 37 304500

Pentru BERD:

Directorul BERD pentru România

Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97

Centrul Metropolis, aripa vest, etajul 3, sectorul 1, București, România

Tel.: 0040 21 202 71 00, fax: 0040 21 2027110

 

XIV. Soluționarea litigiilor

Părțile la prezentul acord vor soluționa pe cale amiabilă, prin consultări și negocieri, orice dispute sau neînțelegeri ori pretenții care decurg din sau au legătură cu interpretarea ori aplicarea oricărei prevederi a prezentului acord.

XV. Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care Banca primește din partea Guvernului confirmarea, transmisă pe canale diplomatice, potrivit căreia au fost îndeplinite toate procedurile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Drept care părțile, prin reprezentanții lor autorizați în mod corespunzător, au semnat prezentul acord, în două exemplare originale, în limba engleză.


Semnat pentru și în numele Guvernului României, Leonard Orban,

ministrul afacerilor europene

Locul: București

Data: 21 noiembrie 2012

Semnat pentru și în numele

Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

Peter Jeremy Stredder, director interimar pentru România Locul: București

Data: 21 noiembrie 2012

 

 

ANEXA 1


 

 

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE  PROIECTE

1. Sisteme centralizate de încălzire — elaborarea de opțiuni strategice pentru sectorul municipal, inclusiv privatizare, și a unui mecanism de cofinanțare pentru fondurile structurale și de coeziune
2. Instrumentele de finanțare a eficientizării energetice — sprijinirea Ministerului Afacerilor Europene în identificarea și dezvoltarea de instrumente de finanțare pentru proiectele cofinanțate din fonduri ale UE, în scopul atingerii obiectivelor de eficiență energetică
3. Transport în comun — strategia de finanțare și management al transportului urban în comun
4. Eficiența energetică în sectorul public — elaborarea unei strategii privind cofinanțarea din fonduri structurale a investițiilor în eficiența energetică în sectorul public în perioada 2014—2020
5. Eficiența energetică a locuințelor — asistență tehnică pentru elaborarea unei strategii de finanțare a eficientizării energetice în sectorul locuințelor, inclusiv conceperea de mecanisme financiare dedicate pentru susținerea programului de investiții în eficiența energetică și în energiile regenerabile la nivelul clădirilor de locuințe în următoarea perioadă de programare
6. Sectorul de apă — asistență acordată asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în vederea întăririi capacității de monitorizare a contractelor de delegare și extinderea sistemului de benchmarking la nivelul tuturor operatorilor regionali
7. Asistență acordată operatorilor regionali de apă pentru a îmbunătăți calitatea și gradul de acoperire cu servicii, precum și maximizarea rezultatelor activității operatorilor regionali prin implicarea sectorului privat și utilizarea unor mecanisme financiare alternative

 

ANEXA 2


 

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR PENTRU UN  MANAGEMENT FINANCIAR JUDICIOS

I. Elemente generale

1. Acordul din care face parte prezenta anexă prevede prestarea de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte de către BERD către beneficiari și autorități de management în sprijinul măsurilor Guvernului României. Aceste servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte sunt finanțate din instrumente structurale ale UE.
2. În acest sens, beneficiarilor și autorităților de management care răspund de programele operaționale relevante din cadrul instrumentelor structurale ale UE le va reveni obligația de a asigura respectarea tuturor cerințelor de bună gestiune financiară prevăzute de reglementările UE privind fondurile structurale și îndeplinirea tuturor solicitărilor întemeiate ale Curții Europene de Audit. Beneficiarii și autoritățile de management își vor asuma angajamente față de Guvernul României și Curtea Europeană de Audit cu privire la furnizarea tuturor informațiilor relevante.

II. Costurile eligibile care vor fi acoperite în baza contractelor de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte

Părțile sunt de acord ca toate costurile legate de activitățile desfășurate de BERD în baza contractelor de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte să fie facturate respectivului beneficiar al serviciilor de asistență pentru implementarea de proiecte, la tarife unitare de personal, incluzând cheltuielile de transport și cazare și costurile de coordonare pentru managementul consultanților externi, toate acestea pe baza principiului recuperării costurilor. La cerere, se pot efectua plăți în avans către BERD fără furnizarea unei garanții pentru avans, conform prevederilor fiecărui contract de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte.

III. Raportarea managementului financiar

1. BERD va emite către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractelor de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, facturile și documentele justificative care vor evidenția onorariile aferente activităților finanțate în baza contractelor de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, cu respectarea politicilor și procedurilor BERD și a obligațiilor de confidențialitate asumate de BERD față de terți.
2. De asemenea, BERD va furniza raportul său instituțional anual și raportul anual financiar auditat.
3. În conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și autoritățile de audit din România pot efectua analize ale progresului, inclusiv verificări la fața locului la beneficiarii din România ai activităților finanțate prin intermediul instrumentelor structurale europene și desfășurate de beneficiari și autoritățile de management. În cazul în care BERD a prestat servicii cu privire la respectivele proiecte care au fost finanțate din instrumentele structurale ale UE, BERD poate acorda sprijin corespunzător beneficiarilor pentru a răspunde cerințelor de verificare respective în conformitate cu politicile și procedurile BERD.

IV. Verificare

La cererea beneficiarilor, BERD va furniza copii ale facturilor și tuturor celorlalte documente justificative referitoare la cheltuielile eligibile din cadrul unui contract de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte, pentru a permite organelor de audit naționale din România să verifice utilizarea fondurilor instrumentelor structurale ale UE de către Guvernul României, inclusiv sub aspectul legalității și corectitudinii acestora. BERD va păstra aceste documente pe o perioadă de 7 ani de la finalizarea proiectului sau activității respective. Orice document furnizat în baza prezentei prevederi va fi pus la dispoziție fără a se face derogare, a modifica sau a renunța la imunitățile, privilegiile și excepțiile de care beneficiază BERD în temeiul Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 29 mai 1990, al convențiilor internaționale sau al legislației aplicabile. Eliberarea de către BERD a unor copii ale documentelor la care se face referire în cadrul prezentului paragraf va respecta următoarele condiții:
— originalele documentelor rămân proprietatea exclusivă a BERD și fac parte din arhivele BERD;
— copiile documentelor vor fi păstrate confidențiale de către beneficiari și pot fi utilizate numai în scopul verificării și/sau auditului;
— în condițiile acceptării de către organismul UE sau organismul național de audit în cauză a obligațiilor prevăzute de condițiile în care au fost eliberate respectivele documente către beneficiar, conform celor de mai sus, autoritățile naționale respective vor asigura confidențialitatea și securitatea documentelor și informațiilor cuprinse în acestea și vor avea grijă ca niciun document sau conținutul său să nu fie divulgat către terți fără acordul prealabil scris al BERD, chiar dacă terțul respectiv este organismul UE sau organul național de audit.
Scopul acestei verificări va fi acela de a permite organelor naționale de audit din România, Comisiei Europene sau Curții Europene de Audit să confirme veridicitatea celor declarate de Guvernul României. Se înțelege că aceste verificări se vor limita la informațiile privind utilizarea finanțării oferite prin instrumentele structurale ale UE în baza unui anumit contract de servicii de sprijin pentru implementarea de proiecte și nu vor echivala cu un audit al BERD și nici nu se vor extinde la alte activități și/sau operațiuni desfășurate de BERD sau la utilizările de fonduri provenite din alte surse, incluzând, fără a se limita la acestea, resursele de capital obișnuite ale BERD sau resursele din fonduri speciale. Guvernul României înțelege faptul că, având în vedere statutul BERD de organizație internațională guvernată de principiile dreptului internațional public, organele naționale de audit nu au niciun drept de audit asupra BERD.

 

ANEXA 3

 

— Model —


Nr. proiect …………..


 

CONTRACT DE PRESTĂRI SER VICII DE SPRIJIN  PENTRU IMPLEMENTAREA DE PROIECTE

între [Beneficiar/Autoritatea de management] și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Prezentul  contract  (contractul)  s-a  încheiat  între [Beneficiar/Autoritatea de management] ,,,, din România (Beneficiarul/Autoritatea de management) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), denumite împreună părți și individual parte.

Având în vedere că Acordul dintre Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind asistența pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE a fost semnat la ………. la data de ………….. și a intrat în vigoare la data de ………,

având în vedere că Beneficiarul/Autoritatea de management recunoaște experiența și competența Băncii în conceperea și prestarea de servicii de cooperare tehnică și de implementare de proiecte,

având în vedere că Beneficiarul/Autoritatea de management i-a solicitat Băncii prestarea de servicii de sprijin pentru implementarea proiectului conform specificațiilor din anexa la prezentul contract (serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului) [pentru (scurtă descriere a obiectului serviciilor)], iar Banca a fost de acord să furnizeze serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului conform termenilor și condițiilor prezentului contract, având în vedere că serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului prestate de către Bancă vor fi finanțate de către Beneficiar/Autoritatea de management prin resursele de asistență tehnică ale instrumentelor structurale ale UE alocate României și puse la dispoziția Beneficiarului/Autorității de management, părțile au convenit după cum urmează

1. Angajament

Ținând seama de expertiza Băncii în conceperea și punerea în aplicare a cooperării tehnice și a serviciilor de implementare de proiecte, Beneficiarul/Autoritatea de management angajează prin prezentul contract Banca, iar Banca este de acord să presteze serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului în modalitatea stabilită prin prezentul contract, cu aceeași grijă și diligență pe care le aplică în celelalte activități ale sale de cooperare tehnică. Angajarea Băncii de către Beneficiar/Autoritatea de management prin prezentul contract nu va avea un caracter exclusiv și nu va restricționa dreptul Beneficiarului/Autorității de management de a angaja și alte entități în vederea prestării de servicii legate de același aspect sau de aspecte înrudite.

2. Resursele Băncii

Banca va stabili după cum va considera necesar componența resurselor umane (angajați ai Băncii și/sau consultanți — persoane fizice și/sau firme de consultanță) (resursele Băncii) alocate pentru prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului. Banca va selecționa și va angaja consultanții în conformitate cu politica și regulile de achiziții ale Băncii și cu procedurile sale, după cum va considera adecvat în vederea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului. Anexa la prezentul contract (anexa 1) va conține o listă orientativă a resurselor Băncii probabil a fi implicate în prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului. Banca va avea însă în orice moment dreptul să desemneze altă persoană sau persoane care să suplimenteze ori să înlocuiască oricare dintre persoanele din lista respectivă, după cum va considera necesar sau oportun în vederea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului. În cazul în care are motive întemeiate de nemulțumire legate de activitatea oricărei resurse a Băncii, Beneficiarul/Autoritatea de management va putea să solicite Băncii înlocuirea resursei/resurselor respective, informând Banca cu privire la motivele de nemulțumire. Pentru a se evita orice dubiu, se convine și se înțelege că prezentul contract nu naște raporturi de muncă sau o altă relație contractuală între Beneficiar/Autoritatea de management și resursele Băncii.

3. Responsabilități

3.1. Banca se va consulta cu Beneficiarul/Autoritatea de management pentru stabilirea echipei de sprijin pentru implementarea proiectului înainte de mobilizarea acesteia.
3.2. Banca îl va informa pe Beneficiar cu privire la rezultatele procesului de achiziții, însă Banca nu va face obiectul verificării de către terți a respectării propriilor politici și reguli de achiziții.
3.3. Chiar dacă va utiliza un consultant pentru prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, Banca va factura Autorității de management sumele respective conform clauzei 11(e).

4. Datele de contact ale Beneficiarului/Autorității de management

În cadrul prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, Banca va coopera îndeaproape cu oficialii/funcționarii Beneficiarului/Autorității de management. Beneficiarul/Autoritatea de management îi va comunica Băncii numele și datele de contact ale personalului Beneficiarului/ Autorității de management desemnat pentru a lucra în cadrul proiectului.

5. Contribuțiile Beneficiarului/Autorității de management Beneficiarul/Autoritatea  de  management  va  desfășura activitățile și va pune la dispoziție spațiile și celelalte mijloace prevăzute în anexa la prezentul contract. Se convine în mod expres și se înțelege că Banca nu va răspunde în niciun fel pentru  nicio  întârziere  în  executare  cauzată  de  faptul  că Beneficiarul/Autoritatea de management nu a pus la dispoziție contribuția prevăzută de prezentul paragraf.
Beneficiarul/Autoritatea de management garantează că toate informațiile puse la dispoziția Băncii în baza prezentului contract sunt și vor rămâne exacte și că Banca va putea să se bazeze pe informațiile și asistența respective fără a verifica exactitatea sau proveniența lor.

6. Planificare

În timp ce Banca se angajează să mobilizeze toate mijloacele rezonabile de care dispune pentru implementarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului la timp, programul de lucru și planificarea din anexa la prezentul contract au fost elaborate cu bună-credință, pe baza informațiilor aflate la dispoziția Băncii la data semnării prezentului contract, și sunt stabilite cu caracter indicativ, avându-se în vedere următoarele: (i) Beneficiarul/Autoritatea de management și personalul său își vor îndeplini obligațiile care le revin în mod corespunzător și la timp; și (ii) Beneficiarul/Autoritatea de management va acționa întotdeauna la timp în ceea ce privește furnizarea informațiilor, luarea deciziilor și acordarea sprijinului necesar conform prezentului contract și acordarea de sprijin suplimentar pe care Banca îl poate solicita, în mod rezonabil, din când în când.

7. Evidența

Banca va ține o evidență corespunzătoare a serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, conform practicilor sale curente de ținere a evidenței, și va pune la dispoziția Beneficiarului/Autorității de management informațiile care sunt solicitate în mod rezonabil cu privire la serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului. Banca va păstra evidențele respective pe o perioadă de 7 ani de la finalizarea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului la care acestea se referă, în conformitate cu politicile Băncii privind păstrarea documentelor. Banca va transmite împreună cu factura finală o confirmare scrisă din partea angajatului desemnat al Băncii din cadrul Serviciului de control, potrivit căreia, pe baza sistemului de control stabilit, timpii alocați și categoriile de experți așa cum sunt facturate până la data respectivă sunt conforme cu evidențele contabile și de resurse umane ale Băncii.

8. Proprietatea intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală ale părților asupra oricăror rapoarte, studii, analize sau alte documente preexistente utilizate de Bancă în legătură cu serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului vor rămâne ale părții respective. Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor noi elaborate de Bancă în legătură cu serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului vor aparține Beneficiarului/Autorității de management. Totuși, ambele părți vor avea dreptul nelimitat, neexclusiv și liber de plata de redevențe de a utiliza, copia, prezenta, distribui sau publica aceste materiale integral ori parțial, de a crea lucrări derivate din acestea și de a îngloba informațiile conținute de acestea în propriile cercetări, lucrări, publicații, pagini de internet și alte medii, fără consimțământul celeilalte părți, cu condiția respectării prevederilor care limitează divulgarea informațiilor confidențiale și a drepturilor terților.

9. Reprezentarea punctelor de vedere ale Băncii și utilizarea denumirii, mărcilor și siglei Băncii

(a) Beneficiarul/Autoritatea de management este de acord să nu reprezinte și să nu permită reprezentarea punctelor de vedere ale Băncii fără acordul prealabil al acesteia, obținut prin schimbul de mesaje prin e-mail, fax sau alte forme de corespondență oficială.
(b) De asemenea, Beneficiarul/Autoritatea de management este de acord să nu utilizeze și să nu permită utilizarea denumirii, mărcilor sau siglelor Băncii în niciun fel de materiale publicitare, promoționale sau de informare fără acordul prealabil în scris al Băncii, iar, în cazul obținerii acestui acord, va utiliza denumirea, mărcile și siglele respective în strictă conformitate cu acordul obținut și cu includerea avertismentelor uzuale ale Băncii privind limitarea răspunderii.
(c) Beneficiarul/Autoritatea de management va include în materialele noi elaborate în legătură cu serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului mențiunile necesare privind drepturile Băncii și/sau privind faptul că punctele de vedere exprimate de autor/autori nu le reflectă neapărat pe cele ale Băncii sau ale guvernatorilor, directorilor, adjuncților, funcționarilor, angajaților și/sau ale experților săi care îndeplinesc misiuni pentru Bancă.

10. Confidențialitatea

Fiecare parte o autorizează pe cealaltă să distribuie, să publice sau să difuzeze în orice alt mod orice rapoarte, studii, analize sau alte documente ori informații furnizate sau generate în legătură cu prezentul contract, însă fiecare parte va avea dreptul discreționar rezonabil să desemneze în scris, după cum va considera necesar, orice informații furnizate sau generate de ea ca fiind protejate de dreptul de proprietate intelectuală sau confidențiale, iar eventualele informații desemnate ca atare nu vor putea fi distribuite, publicate, difuzate sau divulgate în niciun fel fără acordul scris al părții care le desemnează, acord obținut prin schimbul de mesaje prin e-mail, fax sau alte forme de corespondență oficială.

11. Plata

(a) Beneficiarul/Autoritatea de management va plăti Băncii o sumă care nu va depăși [precizați suma] euro (valoarea maximă) fără TVA, cu titlu de rambursare a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, defalcate pe costurile livrabilelor prevăzute de secțiunea 1 a anexei la prezentul contract.
(b) Beneficiarul/Autoritatea de management va achita un avans reprezentând echivalentul a zece procente (10%) din valoarea maximă, în termen de 25 (douăzeci și cinci) de zile lucrătoare de la primirea din partea Băncii a unei facturi prin care să se solicite plata unei anumite sume cu titlu de avans.
(c) Plățile următoare se vor efectua conform graficului de plăți prevăzut în secțiunea 1 a anexei la prezentul contract.
(d) Beneficiarul/Autoritatea de management va efectua plata în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la primirea facturii respective. Fiecare factură va fi însoțită de o foaie de pontaj justificativă pentru livrabilele respective. Facturile și foile de pontaj vor fi traduse în limba română, dacă este necesar.
(e) Banca va transmite Autorității de management o factură în care va detalia serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului prestate și suma datorată, însoțită de documentele justificative care pot fi puse la dispoziție în conformitate cu politicile aplicabile Băncii și regulile privind datele cu caracter personal și angajații și va include:
— un raport de progres care va fi emis de Bancă împreună cu fiecare factură conform datelor de livrare prevăzute în anexa 1. Rapoartele de progres vor avea formatul stabilit de comun acord între părți și vor fi însoțite de foi de pontaj, dacă acest lucru este prevăzut în anexa 2 la prezentul contract.
Aceste documente justificative vor include și copii ale facturilor pentru serviciile prestate de consultanți.
Banca va ține evidența acestor documente pe durata prezentului contract și pe o perioadă de 7 ani de la executarea acestuia.
Dacă este cazul, Banca îi va factura Autorității de management costurile serviciilor prestate de consultanți Beneficiarului. Înainte de efectuarea plății, Autoritatea de management va solicita Beneficiarului să certifice că Banca a prestat serviciile și că au fost îndeplinite cerințele acordului și ale contractului.
(f) Beneficiarul și Autoritatea de management recunosc și acceptă faptul că într-o astfel de situație suma datorată va include un „cost de coordonare”, care va fi stabilit de comun acord între părți pentru fiecare caz în parte, pentru acoperirea cheltuielilor suportate de către Bancă în legătură cu coordonarea și managementul activității consultanților. Acest cost de coordonare va avea forma unei sume fixe pentru care nu trebuie transmise foi de pontaj.
(g) Banca va factura sumele în euro, iar Beneficiarul/Autoritatea de management va efectua plățile aferente în euro, fără TVA (valoarea TVA subcontractată urmând a fi absorbită în valoarea totală, în cazul în care costurile nu sunt scutite).
(h) Valoarea avansului plătit de Beneficiar/Autoritatea de management se va regulariza din factura finală emisă de Bancă Beneficiarului/Autorității de management. Valoarea facturii finale va fi de zece procente (10%) din valoarea maximă. În cazul în care costul total al serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului este mai mic decât valoarea maximă, Banca va returna către Beneficiar/Autoritatea de management diferența dintre valoarea maximă și costul total al prestării serviciilor de sprijin   pentru   implementarea   proiectului,   în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la finalizarea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului.

12. Aprobarea livrabilelor, raportarea și vizibilitatea

[(a) Fiecare livrabilă specificată în anexa la prezentul contract va face obiectul unui proces de aprobare de către Beneficiar/Autoritatea de management după predarea sa de către Bancă. Beneficiarul/Autoritatea de management va avea la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru analizarea sa, după care se va considera aprobată, dacă nu se solicită modificări. În cazul în care se solicită modificări, Banca va avea la dispoziție un termen de 15 zile lucrătoare pentru a preda livrabilele modificate. În astfel de cazuri, Beneficiarul/Autoritatea de management va avea la dispoziție un termen de 10 zile lucrătoare pentru a aproba livrabilele modificate, după care livrabilele respective vor fi considerate aprobate.]
(b) Banca va transmite un raport inițial în termen de 1—2 luni de la începerea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului (în funcție de natura serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului), iar ulterior va înainta rapoarte de progres trimestriale. Rapoartele de progres trimestriale vor cuprinde, după caz, următoarele: (a) tipurile de activități, livrabilele aprobate și contribuțiile concrete până la data respectivă; (b) un rezumat scurt al constatărilor și concluziilor până la data respectivă; și (c) informații suplimentare privind stadiul evoluției activităților. Rapoartele de progres vor avea forma din anexa 2 la prezentul contract. Forma poate fi modificată de comun acord de către părți printr-un schimb de scrisori, mesaje prin e-mail sau fax. Beneficiarul/Autoritatea de management va avea la dispoziție un termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la înaintarea de către Bancă a fiecărui raport de progres pentru a transmite orice comentarii și/sau întrebări privind informațiile cuprinse în respectivul raport de progres, după care raportul de progres respectiv va fi considerat acceptat. Banca este de acord să răspundă la orice comentarii și/sau întrebări cu privire la rapoartele de progres transmise Beneficiarului/Autorității de management în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.
(c) Toate rapoartele de progres și materialele emise de Bancă în conformitate cu anexa la prezentul contract vor fi redactate în limbile engleză și română și vor purta sigla BERD, a Guvernului României, a Uniunii Europene și a instrumentelor structurale din România, precum și mențiunea „Proiect cofinanțat prin [specificați denumirea programului].

13.   Intrarea în vigoare, încetarea și prelungirea valabilității

(a) Prezentul contract va intra în vigoare la data la care ultima dintre cele două părți îl va semna.
(b) Contractul își va înceta valabilitatea la data de [specificați data], cu excepția cazului în care își încetează valabilitatea înainte de termen în baza articolului 13(c). Prevederile articolelor 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 vor continua să fie pe deplin în vigoare și după încetarea valabilității prezentului contract.
(c) Oricare din părți poate înceta valabilitatea prezentului contract în orice moment înaintea datei de [specificați data], aceeași de la articolul 13(b), printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți cu 90 (nouăzeci) de zile înainte. La primirea unei astfel de notificări, părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a încheia într-o manieră corespunzătoare activitățile care sunt desfășurate în baza prezentului contract și pentru a soluționa prompt orice probleme restante. Rambursarea pentru serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului prestate înainte de data încetării valabilității contractului vor include toate cheltuielile de personal și consultanță pentru categoriile de personal și la tarifele prevăzute la paragraful 11(c) din prezentul contract.
(d) Indiferent de încetarea valabilității prezentului contract, Beneficiarul/Autoritatea de management va achita Băncii orice sumă datorată pentru partea din serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului deja prestată până la data transmiterii sau, după caz, primirii de către Bancă a notificării de încetare a valabilității și va rambursa Băncii toate costurile efectuate și/sau angajate, inclusiv pe cele efectuate de consultanții angajați de Bancă până la data de încetare a valabilității contractului, în legătură cu prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, precum și costurile necesare pentru încetarea promptă și în mod corespunzător a prezentului contract și a prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului. Paragraful (ii) nu se aplică în cazurile în care contractul își încetează valabilitatea la notificarea Beneficiarului/Autorității de management datorită neglijenței grave sau culpei Băncii ori a angajaților și/sau experților acesteia desemnați în vederea prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului în baza prezentului contract care să conducă la imposibilitatea sau refuzul Băncii de a presta serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului conform prezentului contract.
(e) Prezentul contract poate fi prelungit pe noi perioade prin încheierea între părți a unui amendament, în scris, în conformitate cu prevederile articolului 15.
14. Privilegii, imunități, scutiri, limitări, obligații
(a) Nicio prevedere din prezentul contract nu va constitui sau nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare expresă ori implicită la privilegiile, imunitățile și/sau scutirile de care se bucură Banca, guvernatorii, directorii, adjuncții, funcționarii, angajații și experții săi care desfășoară misiuni.
(b) Banca nu oferă niciun fel de declarații sau garanții exprese ori implicite privind caracterul exact, complet sau suficient al oricăror rezultate, rapoarte, documente, analize, memorandumuri ori alte informații, incluzând orice prognoze sau estimări cuprinse în acestea, elaborate de resursele Băncii sau cu sprijinul acestora, și nici cu privire la gradul de succes care ar putea fi obținut în implementarea oricărei recomandări conținute, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau culpă din partea Băncii sau a resurselor Băncii.
(c) Fără a limita imunitățile și privilegiile Băncii acordate în baza Acordului din 1990 de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a altor reguli aplicabile ale dreptului internațional sau dreptului național al oricărei țări, Banca nu va răspunde față de Beneficiar/Autoritatea de management sau față de terți pentru niciun fel de pierderi, cheltuieli, daune sau obligații pe care le-ar putea avea Beneficiarul/Autoritatea de management ca urmare a serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului sau ca urmare a utilizării oricăror rezultate, rapoarte, documente, analize, memorii sau altor informații furnizate în cadrul prestării serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului sau în legătură cu acestea, cu excepția situației în care rezultă din neglijența gravă sau culpa Băncii sau a resurselor Băncii.
(d) Beneficiarul/Autoritatea de management va suporta toate riscurile activităților în baza acestui contract. Acesta/Aceasta va răspunde de soluționarea oricăror pretenții ale terților împotriva Băncii și a Resurselor Băncii și este de acord să exonereze de răspundere Banca și resursele Băncii în legătură cu toate acțiunile, pretențiile, pierderile, obligațiile și daunele (denumite împreună obligații) pe care Beneficiarul/Autoritatea de management sau orice terț (indiferent dacă este sau nu afiliat cu Banca ori resursele Băncii) le poate avea ca rezultat sau în legătură directă cu acest contract. Beneficiarul/Autoritatea de management nu va răspunde însă pentru astfel de obligații, în măsura în care ele au rezultat din neglijența gravă sau culpa Băncii ori a resurselor Băncii.
e) Părțile recunosc și sunt de acord că scopul prezentului contract nu este acela de a crea un parteneriat, o formă de asociere sau altă relație similară prin care părțile să răspundă solidar față de terți sau în orice alt scop. Nicio prevedere a prezentului contract nu va constitui un angajament din partea Băncii să furnizeze finanțare Beneficiarului/Autorității de management în legătură cu orice proiect sau în orice alt scop.

15. Aplicabilitatea

Drepturile și obligațiile părților prevăzute de prezentul contract vor fi valabile și aplicabile în conformitate cu termenii acestuia.

16. Soluționarea litigiilor

a) Părțile la acest contract vor depune eforturi cu bună- credință pentru a soluționa pe cale amiabilă, prin consultări și/sau negocieri, orice dispute, diferențe, controverse sau pretenții care decurg din sau au legătură cu interpretarea sau aplicarea oricărei prevederi a prezentului contract.

b) În cazul în care o asemenea dispută sau neînțelegere ori pretenție nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci aceasta va fi soluționată prin arbitraj ad-hoc, în conformitate cu Regulamentul de arbitraj UNCITRAL în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului contract. Vor fi 3 arbitri, iar autoritatea de desemnare pentru scopurile prevăzute de Regulamentul de arbitraj UNCITRAL va fi secretarul general al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga. Locul arbitrajului va fi Londra, Anglia, și pe tot parcursul procedurilor de arbitraj se va utiliza limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi prevăzute de Legea arbitrajului din 1996 din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau la dreptul de a face apel împotriva deciziei de arbitraj, precum și de a solicita o opinie juridică preliminară de la instanțele judecătorești din Anglia. Tribunalul arbitral nu va fi autorizat să acorde, iar Beneficiarul/Autoritatea de management este de acord să nu solicite niciunei autorități judiciare aplicarea împotriva BERD de măsuri provizorii sau reparatorii înainte de adoptarea unei decizii de arbitraj, indiferent de orice prevedere a Regulamentului de arbitraj UNCITRAL. Nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va fi inclusă ori consolidată în cadrul procedurilor de arbitraj. Orice decizie de arbitraj pe care o vor adopta arbitrii va fi definitivă și executorie pentru părți și va înlocui orice altă cale de soluționare.

17. Amendamente

Orice amendament sau renunțare ori aprobare dată în baza oricărei prevederi a prezentului contract se va efectua în scris, iar în cazul amendamentelor, se vor semna de reprezentanții autorizați ai părților.

18. Conservarea drepturilor

Nicio modalitate în care va decurge activitatea și nicio neexercitare sau exercitare cu întârziere de către una dintre părți a oricărei prerogative, căi de atac, oricărui drept discreționar, oricărei autorități sau a oricărui alt drept în baza prezentului contract nu va afecta ori nu va fi considerată ca o renunțare la exercitarea prerogativei, căii de atac, dreptului discreționar, autorității sau altor drepturi în baza prezentului contract ori ca împiedicând în vreun fel exercitarea ulterioară a acestora.

19. Succesorii și cesionarii. Excluderea cesiunii fără aprobare

Prezentul contract naște obligații și beneficii pentru succesorii și cesionarii părților, cu condiția ca niciuna dintre părți să nu cesioneze prezentul contract, în întregime sau în parte, fără aprobarea prealabilă a celeilalte părți.

20. Totalitatea contractului și exemplarele

(a) Prezentul contract, împreună cu anexele, constituie totalitatea acordului intervenit între părți și înlocuiește toate celelalte acorduri, înțelegeri și aranjamente anterioare, verbale sau scrise, dintre părți referitoare la obiectul său.
(b) În caz de neconcordanță între prevederile anexelor contractului și cele ale contractului, prevederile contractului vor prevala.
(c) Prezentul contract este semnat în două exemplare originale, în limba engleză.

21. Notificări și adrese

(a) Toate notificările necesare sau permise în baza prezentului contract se vor efectua în scris și se vor considera corespunzător transmise dacă sunt predate personal sau trimise prin poștă ori prin fax părților semnatare ale prezentului contract la adresele specificate mai jos sau la orice alte adrese notificate la un moment dat de către oricare dintre părți. Notificările transmise prin scrisoare recomandată vor fi considerate efectuate în momentul predării. Notificările transmise prin fax vor fi confirmate prin poștă, data efectuării fiind cea a transmiterii inițiale.
(b)  În  scopurile  prezentului  contract  sunt  specificate următoarele adrese:


Pentru Beneficiar/Autoritatea de management: [numele reprezentantului]

[adresa și numărul de fax]


Pentru Bancă:

Directorul Departamentului de Contractare Servicii Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square

London EC2A 2JN Marea Britanie

Telefon: +44 207 338 6000

Fax: +44 207 338 6100


 

Drept care părțile, prin reprezentanții lor autorizați în mod corespunzător, au semnat prezentul contract.

Beneficiar/Autoritatea de management Prin: ……,,,,,.., reprezentant autorizat

Locul ,,..,,……… Data ,…….,,,,.


Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Prin: .,,,,,,,, reprezentant autorizat Locul .,,…..,,,. Data .,,,,,,,


 

 

 

 

 

Grafic de implementare

 

Descrierea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului


ANEXA 1

 

1. Servicii de sprijin pentru implementarea proiectului. Cu excepția cazului în care Beneficiarul/Autoritatea de management și Banca stabilesc altfel de comun acord, serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului vor include următoarele activități, rezultate și termene de realizare estimate:

 

[Specificați livrabilele și datele de livrare]

 

Livrabil

Data de livrare

Suma

 

 

 

 

Termenii de referință detaliază activitățile cuprinse în anexa 3 la prezentul contract. Orice modificare a obiectului și datelor de livrare a livrabilelor de mai sus se va stabili în scris și va fi semnată de către Beneficiar/Autoritatea de management și Bancă, menționându-se graficul revizuit, lucrările suplimentare/diminuarea lucrărilor care urmează a fi desfășurate și costurile suplimentare/reducerile de cost aferente.
2. Graficul. Cu excepția cazului în care Beneficiarul/Autoritatea de management stabilește altfel de comun acord, Banca va depune eforturi de a presta serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului în conformitate cu propunerea de grafic de mai sus.

Se prevede ca prestarea serviciilor să înceapă la data de [introduceți data] și să se încheie la data de [introduceți data] (durata contractului).

3. Resursele Băncii: angajații și consultanții Băncii. Lista de mai jos are caracter indicativ și cuprinde persoanele care ar putea participa la prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului:

[Introduceți lista angajaților băncii și consultanților și onorariile corespunzătoare]

Banca va răspunde de stabilirea componenței adecvate a echipelor necesare pentru prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului și va încheia contracte cu consultanți locali și internaționali după cum va considera necesar pentru serviciile/activitățile de sprijin.

4. Corespondenții și mijloacele

[(a) Organizarea Beneficiarului/Autorității de management pentru supravegherea contractului [specifică fiecărei sarcini]

(b) Activități legate de activitățile desfășurate în baza prezentului contract [specifică fiecărei sarcini, dacă se anticipează desfășurarea de alte activități care să influențeze sarcina]

(c) [Se va adăuga numai dacă este necesar în anumite contracte] Beneficiarul/Autoritatea de management poate pune la dispoziție următoarele mijloace pentru susținerea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului prevăzute de prezentul contract. Pentru toate atelierele și activitățile de instruire care urmează a se desfășura în baza prezentului contract, Beneficiarul/Autoritatea de management poate pune la dispoziție mijloacele necesare (inclusiv spațiul) sau poate acoperi  costurile  aferente  și  celelalte  cheltuieli  rezonabile necesare pentru realizarea cu succes a fiecărui atelier, incluzând costurile de fotocopiere, cele ale materialelor de instruire și cheltuielile de protocol pentru participanți.]
[(d)] Beneficiarul/Autoritatea     de     management,     prin intermediul ,,,., în calitate de beneficiar al serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului, își va asuma răspunderea pentru facilitarea colaborării instituțiilor relevante și pentru încurajarea unui răspuns prompt la solicitările transmise de Bancă în contextul serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului.
[(e)] Beneficiarul/Autoritatea de management va pune în permanență  la  dispoziția  Băncii,  la  timp, toate  informațiile necesare pentru prestarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului și va informa Banca asupra oricăror evoluții care privesc serviciile de sprijin pentru implementarea proiectului. Părțile sunt de acord în mod expres și înțeleg că Banca nu are nicio răspundere pentru întârzierea în executare cauzată de faptul că Beneficiarul/Autoritatea de management nu și-a adus contribuția conform prevederilor secțiunii 4 [(a), (b) sau (c)] de mai sus ori nu a cooperat cu Banca în orice alt mod conform prezentei secțiuni 4.

[Alte clauze convenite între părți, specifice fiecărei sarcini]

 

Cuprinsul raportului de progres raportului inițial

 

I. Perioada acoperită: ,,,,,,.. II. Scurtă evaluare

Situația de ansamblu a activității și evoluția acesteia

Contribuțiile până la această dată, pe categorii de experți

Problemele de coordonare a serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului care necesită a fi rezolvate

Rezumatul constatărilor și concluziilor

Măsurile următoare:

III. Stadiul (rezultatele pe baza articolului 1 din Graficul de implementare) Livrabila 1

Contribuții, tipuri de activități și analiză finalizată

Măsurile următoare anticipate: Livrabila 2

Contribuții, tipuri de activități și analiză finalizată

Măsurile următoare anticipate: Livrabila 3:

Contribuții, tipuri de activități și analiză finalizată

Măsurile următoare anticipate:


ANEXA 2


 

 

 

ANEXA 3

 

[Detaliile activităților] Termeni de referință