21 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Articol unic. — La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Brăila” la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 și nr. 378 bis din 4 iunie 2002, la secțiunea I „Bunuri imobile”, capitolul B „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, poziția nr. 320 se modifică după cum urmează:
— coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil castel de apă”;

— coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Str. Grădinii Publice nr. 20C, construcție din beton armat S + P + 6 E, din care:

— suprafață construită 660,00 mp;

— suprafață teren 1.672,00 mp”;

— coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „424.345,84”;

— coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Brăila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013.”


 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 179.