19 Iunie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, semnat la Amman la 

9 ianuarie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul economiei, Varujan Vosganian

p. Președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, Cristian Andrei

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, Constantin Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 168.

 

ACORD

între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare

 

Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei, denumite în continuare părți, afirmându-și hotărârea de a dezvolta relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Regatul Hașemit al Iordaniei, subliniind importanța siguranței aprovizionării cu energie pentru fiecare dintre cele două părți și necesitatea de a dezvolta noi surse de energie pentru a veni în întâmpinarea creșterii necesarului de energie pe plan global, într-o manieră mai durabilă și mai eficientă, acestora: să extindă și să întărească cooperarea în utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv pașnice;
să dezvolte o astfel de cooperare pe baza respectului reciproc pentru suveranitate, a neamestecului în afacerile interne ale fiecărei părți, egalității, avantajului mutual, reciprocității și cu respectarea reciprocă a programelor nucleare, să stabilească cadrul legal necesar și baza pentru cooperarea în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, afirmându-și sprijinul total pentru obiectivele și prevederile Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, adoptat la data de 12 iunie 1968, și dorința acestora de a promova aderarea la acesta, la nivel global, luând în considerare intrarea în vigoare la data de 28 iulie 1998 a Protocolului adițional la Acordul de garanții nucleare dintre Regatul Hașemit al Iordaniei și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor nucleare în legătură cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la data de 28 iulie 1998 (denumit în continuare Protocolul adițional la Acordul de garanții nucleare dintre Regatul Hașemit al Iordanieni și AIEA), și intrarea în vigoare la data de 1 mai 2010 a Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 și 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998, la care România a aderat la 14 iulie 2007 (denumit în continuare Protocolul adițional la Acordul de garanții nucleare dintre România, Euratom și AIEA), afirmându-și sprijinul pentru sistemul de garanții nucleare și pentru obiectivele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (denumită în continuare AIEA) și dorința acestora de a lucra împreună în vederea asigurării implementării acestuia la nivel național, având în vedere că România, ca stat membru al Uniunii Europene, este parte la Tratatul EURATOM, luând în considerare în continuare hotărârea părților de a adopta, în cadrul jurisdicției lor, prevederile necesare pentru dezvoltarea în siguranță a energiei nucleare, în conformitate cu principiile și prevederile Convenției privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986, și Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986, ținând cont de faptul că activitățile nucleare pașnice pot fi desfășurate astfel încât să se asigure protecția mediului înconjurător, în vederea atenuării schimbărilor climatice și să asigure bunăstarea populației, au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I

1. Părțile vor coopera pe baza egalității și a beneficiului reciproc la utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, în conformitate cu prevederile prezentului acord, precum și cu legile, reglementările și cerințele de autorizare privind utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, în vigoare în fiecare țară, și în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale ale fiecărei părți.
2. Cooperarea, menționată la paragraful 1 al acestui articol, se poate desfășura în toate domeniile specifice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
a) prospectarea și exploatarea zăcămintelor de uraniu;
b) folosirea energiei nucleare pentru generarea de electricitate;
c) cercetarea fundamentală și aplicată, utilizând reactori nucleari de cercetare folosind uraniu îmbogățit cu până la douăzeci (20) la sută cu izotopul 235U;
d) instruirea resurselor umane în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare;
e) dezvoltarea aplicațiilor energiei nucleare, incluzând, dar fără a se limita la domeniile agriculturii, biologiei, științelor pământului, medicinii, industriei, mediului înconjurător;
f) managementul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive;
g) securitate nucleară, siguranță și garanții nucleare;
h) sănătate publică și protecția mediului înconjurător;
i) prevenirea și răspunsul la situațiile de urgență ce rezultă din incidentele și accidentele radioactive sau nucleare;
j) elaborarea legislației și a reglementărilor în domeniul nuclear;
k) facilitarea vizitelor, întâlnirilor, simpozioanelor și proiectelor de cercetare comune între oameni de știință din cele două părți;
l) activități care privesc reactoare nucleare de cercetare și aspecte legate de ciclul combustibil nuclear asociat, inclusiv transferul tehnologiei la scară industrială sau comercială între părți;
m) informarea publicului cu privire la problematica utilizării pașnice a energiei nucleare.
3. Cooperarea poate lua următoarele forme, fără a se limita la acestea:
a) schimbul și instruirea personalului științific și tehnic;
b) schimbul de informații științifice și tehnice;
c) participarea personalului științific și tehnic al unei părți la activitățile de cercetare și dezvoltare conduse de cealaltă parte;
d) coordonarea în parteneriat a activităților de cercetare și inginerie, inclusiv activități comune de cercetare și experimentare;
e)  organizarea  de  vizite  științifice  și  tehnice,  întâlniri, conferințe și simpozioane;
f) schimbul sau transferul de materiale, materiale nucleare, echipamente, componente, instalații, tehnologii, informații și servicii.Părțile pot conveni și alte forme de cooperare în cadrul acestui articol.
4. Transferul de materiale nucleare, materiale, echipamente, componente,  instalații,  tehnologii  și  informații,  în  temeiul prezentului acord, poate fi realizat direct între părți. Astfel de transferuri vor fi supuse prezentului acord, legislației naționale și internaționale și termenilor și condițiilor suplimentare care pot fi convenite de către părți. Pentru România, acestea vor fi, de asemenea,  supuse  legislației  Uniunii  Europene,  incluzând Tratatul EURATOM și legislația secundară a acestuia, care prevalează asupra legislației naționale.
5. Prezentul acord va fi interpretat ca neafectând drepturile părților de a utiliza pentru propriile scopuri pașnice materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile, informațiile   sau   tehnologiile   produse,   achiziționate   sau dezvoltate de acestea independent de orice materiale nucleare, materiale, echipamente, componente, instalații, informații sau tehnologii transferate acestora conform prezentului acord.
6. Prezentul acord va fi implementat de așa manieră încât să nu afecteze sau să interfereze cu orice alte activități care implică utilizarea materialelor nucleare,     materialelor, echipamentelor, componentelor, informațiilor sau tehnologiilor produse, achiziționate sau dezvoltate de către părți, independent de prevederile prezentului acord, pentru propriile scopuri pașnice.
7. Atunci când implementarea prezentului acord necesită schimburi de experți, părțile vor facilita intrarea și șederea experților pe teritoriile lor, iar aceștia se vor conforma legislației, reglementărilor și practicilor părții-gazdă.
8. Părțile se vor consulta la cererea oricărei părți cu privire la implementarea prezentului acord și viitoarea lor cooperare în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, pe o bază stabilă, fiabilă și previzibilă. Consultările din cadrul acestui articol pot fi desfășurate de o comisie comună, stabilită în acest scop.

ARTICOLUL II

În cadrul prezentului acord, toți termenii vor avea sensul specificat în anexa care constituie parte integrantă a prezentului acord.

ARTICOLUL III

Condițiile specifice privind cooperarea dintre părți, așa cum este definită în articolul I, vor fi specificate de la caz la caz și în conformitate cu prevederile prezentului acord:
a) prin acorduri specifice între părți sau alte entități publice sau private, desemnate de acestea, cu intenția de a stabili programe pentru schimburi științifice sau tehnice;
b) prin contracte semnate de entitățile publice sau private implicate, privind realizările industriale și furnizarea de materiale, materiale nucleare, echipamente, componente, instalații, informații și tehnologii.

ARTICOLUL IV

Părțile vor adopta orice măsuri necesare pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord și a acordurilor și contractelor specifice, la care se face referire în articolul III.

ARTICOLUL V

Părțile vor garanta siguranța și vor păstra confidențialitatea datelor și informațiilor tehnice desemnate ca fiind confidențiale de partea care a furnizat acele date și informații în temeiul prezentului acord. Datele și informațiile tehnice schimbate nu vor fi comunicate unei terțe părți, fie publică, fie privată, fără acordul prealabil, scris, al părții care furnizează datele și informațiile tehnice.

ARTICOLUL VI

Părțile se vor asigura că, în cadrul prezentului acord, cooperarea se va desfășura cu respectarea îndeplinirii și menținerii celui mai ridicat nivel al cerințelor de siguranță și securitate nucleară.

ARTICOLUL VII

Drepturile de proprietate intelectuală dobândite în cadrul cooperării prevăzute de prezentul acord vor fi stabilite, de la caz la caz, în acordurile și contractele specifice la care se face referire în articolul III al prezentului acord.

ARTICOLUL VIII

Părțile se vor asigura că materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, și tehnologiile transferate ca urmare a înțelegerilor realizate ca urmare a prezentului acord, vor fi utilizate numai în scopuri pașnice și nu vor fi folosite pentru niciun dispozitiv nuclear exploziv și pentru niciun scop militar.

ARTICOLUL IX

1. Toate materialele nucleare aflate în posesia sau transferate României, în conformitate cu prezentul acord și notificate de Regatul Hașemit al Iordaniei în acest scop, vor face obiectul sistemului de garanții nucleare aplicat în temeiul prevederilor:
a) Tratatului EURATOM și legislației secundare subsecvente acestuia;
b) Acordului dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica  Federală  Germania,  Irlanda,  Republica  Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin.1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EUROATOM), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973,cu amendamentele ulterioare, și Protocolul adițional la Acordul de garanții nucleare dintre România, EURATOM și AIEA, la care România a aderat la 14 iulie 2007.
2. Toate materialele nucleare aflate în posesia sau transferate Regatului Hașemit al Iordaniei în conformitate cu prezentul acord și notificate de România în acest scop vor fi supuse controalelor AIEA, ca urmare a Acordului dintre Regatul Hașemit al Iordaniei și AIEA pentru aplicarea garanțiilor nucleare în legătură cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la data de 5 decembrie 1974, și cu Protocolul adițional la Acordul de garanții nucleare între Regatul Hașemit al Iordaniei și AIEA, semnat la Viena la data de 28 iulie 1998, care se aplică tuturor materialelor nucleare, materialelor, echipamentelor, componentelor, instalațiilor, informațiilor și tehnologiei utilizate în toate activitățile nucleare desfășurate pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei, sub jurisdicția acestuia sau preluate sub controlul său, oriunde acestea s-ar afla.
3. Fiecare parte va lua măsurile necesare, pentru a menține și a facilita aplicarea sistemelor de garanții nucleare ale AIEA și EURATOM, pe teritoriul propriului stat. Garanțiile nucleare vor fi menținute cu referire la toate materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile, informațiile și tehnologiile transferate în conformitate cu prezentul acord, atât timp cât materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile, informațiile și tehnologiile rămân sub jurisdicția sau controlul părții cooperante.
4. Fiecare parte va stabili și va menține un sistem de gestiune și control al materialelor nucleare transferate în conformitate cu prezentul acord și al materialelor nucleare utilizate sau produse prin folosirea oricăror materiale, echipamente sau componente transferate astfel.
5. La cererea oricărei părți, cealaltă parte va raporta părții solicitante situația tuturor inventarelor de materiale supuse prezentului acord.

ARTICOLUL X

1. În cazul suspendării sau încetării prezentului acord din orice motiv, articolul IX va continua să se aplice atât timp cât orice materiale nucleare, materiale, echipamente, componente, instalații și tehnologii care fac obiectul acestor prevederi rămân sub jurisdicția României, Uniunii Europene ori Regatului Hașemit al Iordaniei sau până când o hotărâre este luată în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol.
2.   Materialele nucleare,  materialele,  echipamentele, componentele,   instalațiile   și   tehnologiile menționate în articolul IX se vor supune prevederilor prezentului acord până când:
a) se hotărăște, în conformitate cu prevederile referitoare la terminarea garanțiilor nucleare din acordurile la care se face referire în articolul IX, că nu mai pot fi utilizate pentru nicio activitate nucleară relevantă din punct de vedere al garanțiilor nucleare sau care au devenit practic irecuperabile;
b) au fost transferate dincolo de jurisdicția României, Uniunii Europene sau Regatului Hașemit al Iordaniei în conformitate cu prevederile articolului XII; sau
c) părțile convin în scris că acesta nu mai constituie subiectul acestui acord.

ARTICOLUL XI

1. Fiecare parte se va asigura că pe teritoriul statului său sau în afara acestui teritoriu, până în punctul în care responsabilitatea este preluată de către cealaltă parte sau de către un guvern terț, sunt adoptate și menținute măsuri adecvate pentru protecția fizică a materialelor nucleare, materialelor, echipamentelor, componentelor, instalațiilor, informațiilor și tehnologiilor menționate în prezentul acord, în conformitate cu aceasta este parte.
2. Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute în paragraful 1 pentru protecția fizică a materialelor nucleare, materialelor, echipamentelor, componentelor și instalațiilor, fiecare parte va aplica măsuri în conformitate cu:
a) nivelurile de protecție fizică cel puțin echivalente recomandărilor publicate în documentul AIEA INFCIRC/225/Rev.4 intitulat „Protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare” și în reviziile subsecvente acestui document agreate de părți; și
b) prevederile Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare din 1979.
3. Fiecare parte își rezervă dreptul, acolo unde este necesar și în conformitate cu reglementările naționale, să aplice criterii mai stricte de protecție fizică pe teritoriul său.
4. Fiecare parte se va asigura că materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile și tehnologiile la care se referă articolul IX al prezentului acord, sunt numai sub controlul personalului din jurisdicția sa, care deține toate calificările necesare pentru o astfel de activitate specifică, pentru care este  responsabil.
5. Părțile se vor informa reciproc pe canalele diplomatice asupra agențiilor sau autorităților responsabile pentru a se asigura că nivelurile de protecție fizică pentru materialele nucleare, de pe teritoriul statelor acestora sau sub jurisdicția ori controlul acestora, sunt îndeplinite corespunzător și au responsabilitatea de a coordona operațiunile de răspuns și de recuperare în cazul unei utilizări sau manipulări neautorizate a materialelor supuse prezentului acord. De asemenea, părțile se vor informa reciproc prin intermediul punctelor de contact desemnate în cadrul autorităților lor naționale în vederea cooperării în probleme legate de transportul în afara țării și de alte probleme de interes reciproc.
6. Fiecare parte va fi responsabilă pentru implementarea măsurilor de protecție fizică.
7. Amendamentele la recomandările AIEA privind protecția fizică se vor aplica activităților reglementate de prezentul acord numai când ambele părți vor notifica în scris acceptarea acestor amendamente.

ARTICOLUL XII

1. Părțile pot să retransfere materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile și tehnologiile menționate în articolul IX în afara  jurisdicțiilor lor, sau să transfere materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele, instalațiile și tehnologiile obținute din echipamentele,  instalațiile și tehnologiile transferate inițial sau obținute din materialele nucleare, materialele, echipamentele, componentele,   instalațiile   și   tehnologiile   menționate  în articolul IX în cadrul prezentului acord,  numai în conformitate cu condițiile Ghidului privind transferurile nucleare, așa cum este stabilit prin documentul AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, și în conformitate cu condițiile tratatului EURATOM.
2. Retransferul materialelor nucleare, materialelor, echipamentelor, componentelor, instalațiilor și tehnologiilor nu va împiedica libera circulație a materialelor nucleare, materialelor, echipamentelor, componentelor, instalațiilor și tehnologiilor în cadrul teritoriului Uniunii Europene. prejudicii  Tratatului  EURATOM  și  legislației  secundare  a acestuia.

ARTICOLUL XIII

Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu va fi interpretată ca afectând drepturile și obligațiile care rezultă din participarea oricăreia dintre părți în cadrul altor acorduri internaționale privind utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice.

ARTICOLUL XIV

1. Părțile vor înființa o comisie comună care să coordoneze activitățile și să monitorizeze implementarea prezentului acord, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a acestuia. Comisia comună va fi formată dintr-un număr egal de reprezentanți desemnați de ambele părți. Părțile vor stabili de comun acord structura, alcătuirea și procedurile acestei comisii, luând în considerare egalitatea dintre părți.
2. Comisia comună se va întruni în ședințe periodice, alternativ, în România și în Regatul Hașemit al Iordaniei:
a) pentru revizuirea și evaluarea progresului cooperării;
b)  pentru  stabilirea  posibilelor  acțiuni  la  implementarea efectivă a prezentului acord.

ARTICOLUL XV

Orice dispută rezultată din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluționată prin consultări între părți sau prin alte mijloace acceptabile de către ambele părți.

ARTICOLUL XVI

Prezentul acord poate fi modificat în orice moment, prin consimțământul scris al părților. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare la data la care părțile s-au informat reciproc, în scris, pe canale diplomatice, că procedurile interne corespunzătoare ale acestora, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare, au fost finalizate.

ARTICOLUL XVII

1. Prezentul acord se va încheia pe o perioadă de douăzeci (20) de ani și poate fi denunțat în orice moment de oricare dintre părți. Denunțarea prezentului acord va fi notificată printr-o înștiințare scrisă cu șase (6) luni înainte de data la care se intenționează denunțarea.
2. La sfârșitul perioadei de douăzeci (20) de ani, prezentul acord va fi extins pentru perioade ulterioare de câte un an, cu excepția situației în care o parte notifică celeilalte intenția de a-l denunța, în conformitate cu procedura specificată la paragraful 1 din prezentul articol.
3. În cazul denunțării prezentului acord, prevederile sale corespunzătoare se vor aplica acordurilor specifice și contractelor semnate în temeiul articolului III.
4. Prezentul acord va fi implementat în conformitate cu principiile legislației internaționale.

ARTICOLUL XVIII

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin care părțile comunică, pe canale diplomatice, că toate procedurile legale interne, necesare intrării în vigoare a acestuia, au fost finalizate.
Drept care reprezentanții celor două guverne, fiind pe deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul acord. Semnat la Amman la data  de 9 ianuarie 2011, în două exemplare originale, în limbile română, arabă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergențe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

În numele Guvernului României

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe


În numele Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei

Nasser Judeh,

ministrul afacerilor externe

În temeiul prezentului Acord:a) „pașnic” are sensul de „pașnic și neexploziv”;

b) „materiale” se referă la materialele pentru reactoare, conform denumirii din anexa B, secțiunea 2, din Ghidurile grupului de furnizori nucleari, publicate de AIEA sub numele INFCIRC/254/Rev. 9/Partea 1 (denumite în continuare Ghidurile);
c) „materiale nucleare” are sensul de orice „materiale sursă” sau „materiale speciale fisionabile”, conform definițiilor termenilor din articolul XX din Statutul AIEA;
d) „echipamente” se referă la principalele componente specificate la alineatele 1, 4 și 7 din anexa B la Ghiduri;
e) „instalații” se referă la utilitățile specificate la alineatele 1, 4 și 7 din anexa B la Ghiduri;
f) „tehnologie” are sensul de informații specifice, necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” oricărui element din lista anexei B la Ghiduri, cu excepția datelor făcute publice, precum cele din jurnalele și cărțile publicate sau puse la dispoziție pe plan internațional, fără nicio limită de circulație.
— Informațiile din prezentul document pot fi interpretate cadate tehnice ” sau „asistență tehnică”;ANEXĂ

 

—  „Dezvoltare”  se  referă  la  toate  fazele  anterioare „producției”, cuprinzând studiile, cercetările de proiectare, montaj și testare a prototipurilor și planurile de execuție;
—  „Producție”  se  referă  la  toate  fazele  de  producție, cuprinzând în special construcția, producția, proiectarea, fabricarea, integrarea, montajul, inspecția, testele și asigurarea calității;
— „Utilizare” va fi folosit cu sensul de funcționare, instalare (cuprinzând și instalarea pe șantier), întreținerea, reparațiile, demontarea pentru reparații capitale și recondiționare;
— „Asistență tehnică” poate să cuprindă instrucțiunile, aptitudinile, instructajul, cunoștințele de lucru și serviciile de consultanță;
— „Datele tehnice” pot să cuprindă schițele, planurile, schemele, manualele și instrucțiunile consemnate în scris sau înregistrate pe alte medii, precum discuri, bandă magnetică sau memorie pasivă;
g) „informații” se referă la toate informațiile, documentațiile și datele de orice fel, care pot fi transmise în format fizic și care se referă la materialele, echipamentele, instalațiile și tehnologia din prezentul acord, cu excepția informațiilor, a documentațiilor și a datelor făcute publice.