22 August, 2017

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind constituirea, organizarea și funcționarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a

Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naționale de ordine publică 2014—2020

  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă constituirea, organizarea și funcționarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naționale de ordine publică 2014—2020, denumit în continuare Comitet.
Art. 2. —
(1) Comitetul are în compunere secretarii de stat din M.A.I. — în calitate de coordonatori și șefii direcțiilor generale/direcțiilor din aparatul central al M.A.I., respectiv șefii structurilor/unităților din subordinea/coordonarea M.A.I. — în calitate de membri.
(2) Conducerea ședințelor Comitetului este asigurată de către secretarul de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică. În lipsa acestuia, ședințele sunt conduse de secretarul general.
Art. 3. —
Principalele sarcini ale Comitetului sunt:
a) asigurarea viziunii Strategiei naționale de ordine publică 2014—2020, denumită în continuare Strategie;
b) coordonarea întregului proces de elaborare a Strategiei;
c) constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei, denumit în continuare Grup, și numirea persoanelor care coordonează activitatea acestuia — prin dispoziție a secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică;
d) stabilirea obiectivelor generale ale Strategiei și a direcțiilor de acțiune pentru realizarea acestora;
e) adoptarea variantei finale, care urmează a fi prezentată spre analiză și avizare Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică.
Art. 4. —
(1) În prima ședință de lucru Comitetul aprobă Calendarul privind elaborarea Strategiei, denumit în continuare Calendar.
(2) Structurile din cadrul M.A.I. răspund pentru realizarea activităților/măsurilor din aria de competență.
Art. 5. —
(1) Ședințele Comitetului se desfășoară conform datelor stabilite în Calendar sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică/secretarului general.
(2) Prezența membrilor la ședințele Comitetului se asigură în funcție de problematica aflată pe ordinea de zi.
(3) La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți cu funcții de conducere din instituțiile ce fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, respectiv din alte instituții, precum și reprezentanți ai organizațiilor patronale, sindicale reprezentative la nivelul M.A.I. și neguvernamentale, al căror obiect de activitate este incident domeniului ordinii publice.
Art. 6. —
(1) Grupul se constituie din persoane cu funcție de conducere și specialiști din structurile M.A.I. prevăzute la art. 2 alin. (1).
(2) Activitatea Grupului vizează elaborarea proiectului Strategiei, consultarea intra- și interinstituțională și prezentarea acestuia spre însușire Comitetului.

(3) Coordonarea Grupului se asigură de adjunctul secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică și de directorul general al Direcției generale management operațional.
(4) Componența nominală a Grupului se stabilește de către șefii structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

(5) În funcție de domeniile gestionate, ședințele Grupului se pot organiza pe subgrupuri de specialitate, ale căror analize și concluzii se prezintă în ședințele Grupului.

Art. 7. — Secretariatul tehnic al Comitetului, respectiv al Grupului se asigură prin Direcția generală management operațional și are următoarele atribuții:

a) tehnoredactează proiectul Calendarului, potrivit propunerilor formulate de către Grup;
b) asigură elaborarea proiectului ordinii de zi a ședințelor Comitetului/Grupului, propune data, ora și locul de întrunire a acestora, pe care le supune aprobării coordonatorilor Comitetului/Grupului;
c) asigură convocarea și buna desfășurare a ședințelor Comitetului/Grupului;
d) elaborează, din dispoziția coordonatorilor Comitetului/ Grupului, proiectele informărilor privind stadiul îndeplinirii etapelor cuprinse în Calendar;
e) asigură schimbul de date și informații în cadrul procesului de consultare a proiectului Strategiei;
f) răspunde de păstrarea documentelor create până la momentul predării la arhivă.

Art. 8. — Convocările Comitetului/Grupului, ordinea de zi și materialele de studiu se transmit tuturor membrilor acestora, în vederea formulării de propuneri în cadrul întâlnirilor de lucru.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

Art. 10. — Prezentul ordin se aplică până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 39.


 


 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 354 din 11 martie 2013