25 Februarie, 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 354 din 11 martie 2013

 

 

ORDIN


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Nr. 1.641 din 9 aprilie 2013


privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate

prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 2.198 din 7 martie 2013 al Ministerului Sănătății, întocmit de Direcția de asistență medicală și politici publice din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, și ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

 

ministrul sănătății și ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emit următorul ordin:


Art. I. — Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie

2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie și asistenților medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență  în  condițiile  prevăzute  de  prezentele  norme

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu


metodologice, precum și pentru costurile aferente medicamentelor și materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență care funcționează în spații puse la dispoziție de consiliile locale.”

2. Articolul 25 se abrogă.

3. La articolul 30, litera d) se abrogă.

4. La articolul 40 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) verificarea stocurilor de medicamente și a solicitărilor de înlocuire pe baza fișelor de consum.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea