22 August, 2017

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Naționale

„Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzașu, secretar de stat Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

 

 

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 175.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța” — S.A. Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

ANEXĂ*)


mii lei

 

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

Propuneri  an curent (2013)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

19.967,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

19.842,38

2

 

Venituri financiare

3

124,62

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

19.967,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

19.877,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri úi servicii

7

4.495,68

B.

cheltuieli cu impozite, taxe úi vărsăminte asimilate

8

232,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

11.738,62

 

C1

ch. cu salariile

10

7.731,71

C2

bonusuri

11

747,10

C3

alte cheltuieli  cu personalul, din care:

12

261,80

 

cheltuieli cu plăĠi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

572,00

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială, fondurile speciale úi alte obligaĠii legale

15

2.426,01

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3.410,70

2

 

Cheltuieli financiare

17

90,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

 

 

REZULTATUL  BRUT (profit/pierdere)

19

0,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

195,24

V

 

 

PROFITUL CONTABIL  RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum úi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri aferente acestor împrumuturi

 

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25

úi 26

27

 

 

7

 

Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciĠiul  financiar de referinĠă

 

28

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

 

29

 

 

a)

-  dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.22 – Rd.29 se repartizează la alte rezerve úi constituie sursă proprie de finanĠare

31

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

55.390,00

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE  DIN FONDURI EUROPENE,   din care

33

55.390,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

35

52.256,97

b)

cheltuieli cu salariile

35

213,50

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

2.710,27

d)

cheltuieli cu reclamă úi publicitate

37

54,51

e)

alte cheltuieli

38

154,75

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR,  din care:

39

58.860,00

 

1

 

AlocaĠii de la buget, din care:

40

2.000,00

 

 

 

alocaĠii bugetare aferente plăĠii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX

 

 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII

41

58.860,00

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

290

2

 

Nr.mediu de salariaĠi total

44

277

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

8.478,81

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

7.731,71

 

b)

bonusuri

47

747,10

 

4

 

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat  pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

48

 

2.326,03

 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

Propuneri  an curent (2013)

 

5

 

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenĠat de bonificaĠiile

úi bonusurile în lei úi sau natură  (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.550,79

6

 

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total personal mediu în preĠuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

72.083,03

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preĠuri comparabile

(lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

72.083,03

8

 

Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total personal mediu (unităĠi fizice/ persoană)

52

353,79

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale               (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000,00

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

175,00

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

1.000,00

indicator fizic – nr.pasageri