24 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Săliște”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”,

„Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus”, „Sediu Tribunal și Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orșova”, „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Județean Dolj (Tribunal și Curte de Apel Craiova)”

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Săliște”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus”, „Sediu Tribunal și Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orșova”, „Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Județean Dolj (Tribunal și Curte de Apel Craiova)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 3 octombrie 2007, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției, interimar, Ovidiu Puțura, secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 164. 

ANEXĂ (Anexa nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.161/2007)

 

INDICA T ORII   TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții „Extindere Tribunal Județean Dolj (Tribunal și Curte de Apel Craiova)”, județul Dolj

 

Titular: Ministerul Justiției

Beneficiar: Tribunalul Dolj — Curtea de Apel Craiova

Amplasament: Județul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12
Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA                                                                                     mii lei                                                                                                                                                54.315*) (în prețuri la data de 30 septembrie 2012; 1 euro = 4,5331 lei),

din care:

— construcții-montaj                                                                                                     mii lei               38.689

Eșalonarea investiției


— Anul I                                                                                                        INV

C+M

— Anul II                                                                                                       INV

C+M


mii lei mii lei mii lei mii lei


27.000

19.000

27.315

19.689


Capacități

Suprafață totală desfășurată                                                                                                        mp                 8.952

Durata de realizare a investiției                                                                                                     luni                    24

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fondurile alocate Proiectului privind reforma sistemului judiciar finanțat prin Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, precum și din alte surse legal constituite.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.