17 Ianuarie, 2018

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 143

din 7 martie 2013

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, a prevederilor art. 7

din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, precum și a dispozițiilor anexei nr. 1 la același ordin

Augustin Zegrean— președinte
Aspazia Cojocaru — judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader — judecător
Cristina Teodora Pop — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, ale art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, precum și ale anexei nr. 1 la același ordin, excepție ridicată de Societatea Comercială
„Broscuța” — S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 8.772/333/2011 al Judecătoriei Vaslui și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.594D/2012.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei partea Direcția de Sănătate Publică Vaslui a depus o cerere prin care solicită judecarea în lipsă a excepției.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. Se arată că aceasta este inadmisibilă sub aspectul criticilor referitoare la dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, întrucât, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare (…)”. Se susține totodată că excepția este neîntemeiată în privința criticilor referitoare la prevederile art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008, arătând că dispozițiile cuprinse în aceste norme sunt necesare în vederea protejării sănătății publice și că ele nu contravin normelor constituționale invocate de către autorul excepției.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:
Prin Încheierea din 26 octombrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 8.772/333/2011, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, ale art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, precum și ale anexei nr. 1 la același ordin, excepție ridicată de Societatea Comercială „Broscuța” — S.R.L. din Vaslui într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții la regimul alimentelor ce pot fi comercializate în unitățile de învățământ preuniversitar.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că restricțiile referitoare la alimentele ce pot fi comercializate în incinta unităților de învățământ preuniversitar, reglementate prin textele criticate, și impunerea folosirii anumitor categorii de ingrediente în fabricarea lor determină o creștere substanțială a costurilor de producție și, inevitabil, a prețurilor, cu consecințe negative asupra volumului vânzărilor persoanelor juridice care dețin spații comerciale în interiorul unor astfel de unități de învățământ. Se arată că, în acest fel, este încălcată libertatea comerțului și se creează premisele unei concurențe neloiale între această categorie de operatori economici și cei care comercializează produse similare în afara unităților de învățământ preuniversitar, dar în imediata lor apropiere, cărora nu le sunt impuse reguli referitoare la conținutul produselor comercializate.
Judecătoria Vaslui opinează că excepția de neconstituți- onalitate este neîntemeiată. Se arată în acest sens că interzicerea comercializării unor alimente nerecomandate elevilor în incinta unităților de învățământ are ca scop protecția sănătății acestora, creând în același timp un cadru juridic general aplicabil tuturor comercianților ce se adresează acestui segment de consumatori. Se susține că, pentru aceste motive, dispozițiile criticate nu creează discriminare între operatorii economici cu activitate similară și nu sunt de natură a aduce atingere libertății comerțului și concurenței loiale.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul arată că prevederile art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 sunt constituționale. Se susține că acestea dau expresie dispozițiilor art. 34 din Legea fundamentală, potrivit cărora statul este obligat să ia măsuri pentru protecția sănătății publice, nefiind de natură a distorsiona concurența și nici de a limita libertatea comerțului. Se mai arată că excepția este inadmisibilă cu privire la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1563/2008, întrucât, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, numai dispozițiile legilor sau ale ordonanțelor pot face obiectul excepțiilor de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului arată că prevederile art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 nu aduc atingere unor drepturi constituționale, că ele reprezintă opțiunea legiuitorului în privința protejării sănătății publice, în acord cu dispozițiile art. 34 și art. 49 alin. (1) din Legea fundamentală, și că interzicerea comercializării anumitor alimente în unitățile de învățământ preuniversitar reprezintă o formă de concretizare a obligației statului de creare a condițiilor necesare creșterii calității vieții, prevăzută la art. 135 alin. (2) lit. f) din Constituție. Se susține totodată că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă sub aspectul criticii referitoare la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, ale art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008     pentru     aprobarea     Listei     alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți și ale anexei nr. 1 la același ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 15 septembrie 2008.
Art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 au următorul cuprins:
— Art. 9: „Instituțiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează și difuzează lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, după cum urmează:
a) Ministerul Sănătății Publice întocmește și actualizează lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție;
b) inspectoratele școlare județene și al municipiului București preiau lista prevăzută la lit. a) și o comunică tuturor unităților de învățământ, mai puțin creșelor;
c) creșelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătății Publice.”;
— Art. 10: „În incinta unităților de învățământ sunt interzise prepararea, comercializarea și distribuirea oricăror alimente conținute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).”;
Art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 are următorul cuprins:
— Art. 7: „Operatorii economici care distribuie și/sau comercializează alimente în incinta unităților de învățământ trebuie să facă dovada compoziției alimentelor prin etichetă, specificații de la producător sau buletine de analiză.”
Anexa nr. 1 se referă la lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor.
Se susține, în esență, că textele criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 135 alin. (2) lit. a) cu privire la economie.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:
I. Referitor la critica privind neconstituționalitatea art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți și a dispozițiilor anexei nr. 1 la același ordin, Curtea observă că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare (…)”. Prin urmare, Curtea reține că dispozițiile cuprinse în ordinele miniștrilor nu pot face obiectul controlului de neconstituționalitate a posteriori, realizat pe calea excepției, astfel încât Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate.
II. Cu privire la pretinsa neconstituționalitate a prevederilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, Curtea reține că acestea se aplică în mod egal tuturor operatorilor economici care distribuie sau comercializează produse alimentare în incinta unităților de învățământ preuniversitar. Curtea observă, de asemenea, că, referitor la compoziția alimentelor astfel distribuite sau comercializate, textele criticate impun condiții restrictive față de cele existente pentru comercianții care își desfășoară activitatea în afara unităților de învățământ preuniversitar, diferență justificată prin faptul că aceștia din urmă au o activitate economică ce se adresează tuturor categoriilor de cumpărători și, prin urmare, se află într-o situație juridică diferită de a celor dintâi.
Curtea constată totodată că restrângerea sferei alimentelor ce pot fi comercializate în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv a ingredientelor din aceste alimente, prin textele criticate, are ca scop protejarea sănătății elevilor din acest ciclu de învățământ și se înscrie în politica statului în domeniul protejării sănătății publice, dând expresie obligației prevăzute în sarcina acestuia la art. 34 din Constituție.
Prin urmare, Curtea constată că restricțiile analizate nu constituie bariere în calea libertății comerțului și a concurenței loiale, ci limitări determinate de considerente obiective, ce țin de necesitatea protecției sănătății elevilor din învățământul preuniversitar.
Pentru aceste motive, Curtea nu poate reține încălcarea prin dispozițiile art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 a prevederilor art. 135 din Constituție.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți și ale anexei nr. 1 la același ordin, excepție ridicată de Societatea Comercială „Broscuța” — S.R.L. din Vaslui în Dosarul nr. 8.772/333/2011 al Judecătoriei Vaslui.
II. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 martie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop