21 Ianuarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

DECIZIE

privind înființarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 

În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. —
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate, denumit în continuare Comitetul.
(2) Comitetul este condus de către consilierul de stat pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Guvernului României, care are calitatea de președinte.
(3) Autoritățile administrației publice centrale și instituțiile publice care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și sunt reprezentate la nivel de secretar de stat sau de înlocuitorii acestora, desemnați în acest sens. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, respectiv Ministerului Economiei au calitatea de vicepreședinți. (4) La ședințele Comitetului pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai  autorităților administrației publice centrale, experți din diferite sectoare de activitate și reprezentanți ai partenerilor sociali din domeniu.
Art. 2. —
Comitetul are ca obiectiv elaborarea și prezentarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a unui raport referitor la:
a) starea industriei de securitate și implicațiile acesteia asupra  capacității  operaționale  a  instituțiilor  din  domeniul securității naționale;
b) măsurile necesare pentru restabilirea rolului strategic al industriei de securitate în cadrul economiei naționale.
Art. 3. —
(1) Comitetul se reunește în ședințe ordinare săptămânale sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.
(2) Convocarea în ședințe extraordinare se face de către președintele Comitetului, la solicitarea oricărei autorități a administrației publice centrale sau instituții publice care fac parte din Comitet.

(3)   Secretariatul   Comitetului este asigurat de către 

Cancelaria Primului-Ministru.

(4) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și se aprobă de către președintelui Comitetului.

Art. 4. —
În subordinea Comitetului funcționează un grup de experți, desemnați de fiecare autoritate a administrației publice centrale și instituție publică componentă a Comitetului. Membrii grupului de experți trebuie să aibă certificate de securitate eliberate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

Art. 5. —
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul este abilitat să solicite informațiile necesare de la conducătorii autorităților administrației publice centrale și ai instituțiilor publice, ai operatorilor economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat din domenii ce au legătură directă sau indirectă cu industria de securitate, care au obligația de a pune la dispoziția Comitetului datele și informațiile solicitate.

Art. 6. —
În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă propriul regulament de organizare și funcționare.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

 

 

București, 18 aprilie 2013.
Nr. 192.

ANEXĂ

 

COMPONENȚA

Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 

1. Consilierul de stat pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Guvernului României — președinte
2. Reprezentant al Ministerului Apărării Naționale — vicepreședinte
3. Reprezentant al Ministerului Economiei — vicepreședinte
4. Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice — membru
5. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne — membru
6. Reprezentant al Serviciului Român de Informații — membru
7. Reprezentant al Serviciului de Telecomunicații Speciale — membru