21 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea

de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate

prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. XI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

 Art. 1. —
(1) Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului și al structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013.
(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât și pe cele pentru plata dobânzilor și penalităților.
Art. 2. —
(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1 alin. (1), se realizează eșalonat, în 5 tranșe, potrivit prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește  plata  sumelor  prevăzute  în  hotărâri  judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013. (2)  Sumele  prevăzute  la  alin.  (1)  și  plătite  în  temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 se actualizează cu indicele prețurilor de consum stabilit de Institutul Național de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul: A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde:
A — suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;
suma de actualizat — suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
IPC — indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.
Art. 3. —
Sumele aferente drepturilor de natură salarială sunt supuse principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislația în vigoare la data efectuării plății.
Art. 4. —
Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferențele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plății, se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal”, conform clasificației economice.
Art. 5. —
Sumele prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 vor fi achitate de ordonatorii de credite, conform eșalonării prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul ordin, în tranșe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 6. —
(1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terțiari de credite vor transmite datele aferente plății tranșei stabilite potrivit art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătorești și pe alineatele clasificației economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanțarea.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terțiari de credite, precum și pe cele reprezentând necesarul propriu și le vor transmite Direcției economice și administrare patrimoniu din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Direcția economică și administrare patrimoniu va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite finanțați prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum și pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice și va propune Ministerului Finanțelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs și pentru proiectul de buget pe anii următori.

Art. 7. —
În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, propunerile ordonatorilor secundari și terțiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar prevăzut de legislația în vigoare.

Art. 8. —
(1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor bănești personalului prevăzut la art. 1 alin. (1), pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le cumula cu drepturile salariale din luna plății.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 9. —
Ordonatorii secundari și terțiari de credite care se finanțează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor   aprobate,   cu  respectarea   dispozițiilor   Legii nr. 500/2002  privind  finanțele  publice,  cu  modificările  și completările ulterioare.

Art. 10. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.


 

 

București, 9 aprilie 2013.
Nr. 205.