21 Ianuarie, 2018

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 10 alin. (6), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3) și art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. —
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribuția energiei electrice de către persoane juridice, altele decât operatorii principali de distribuție a energiei electrice, precum și a condițiilor pentru retransmiterea energiei, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 7 martie 2007.

 

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Claudiu-Sorin Dumbrăveanu

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 21.

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari

 

CAPITOLUL I
ScopArt. 1. — 

Prezenta metodologie stabilește:
a) modul de calcul și de aplicare a tarifului/tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice realizat de către un operator economic, deținător al unei rețele electrice de distribuție, dar care nu are încheiat contract de concesiune a serviciului de distribuție în condițiile legii, denumit în continuare operator de distribuție, în folosul utilizatorilor de rețea, denumiți în continuare utilizatori;
b) relațiile comerciale dintre operatorul de distribuție și utilizatori, legate de prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice distribuție a energiei electrice sau pentru stabilirea acestuia/acestora;
b) operatorul de distribuție și utilizator, în relațiile contractuale legate de serviciul de distribuție a energiei electrice;
c) operatorul de distribuție, furnizor și utilizator, pentru măsurarea energiei electrice;
d) operatorul unui sistem de distribuție închis.

Art. 3. —
Operatorii economici care închiriază spații din interiorul clădirilor, centrelor comerciale, culturale, sportive, de agrement etc. și care asigură alimentarea cu energie electrică a acestora nu se încadrează în categoria operatorilor de distribuție și nu li se aplică prevederile prezentei metodologii.


CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Art. 2. —
Metodologia este aplicată de către:
a) operatorul de distribuție, pentru întocmirea documentației necesare pentru aprobarea tarifului/tarifelor pentru serviciul de

CAPITOLUL III

Definiții și abrevieri

 

Art. 4. —
(1) În înțelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:

Autoritate competentă

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Utilizator de rețea

Client final de energie electrică, beneficiar al serviciului de distribuție a energiei electrice prestat de către operatorul de distribuție. Pot fi utilizatori, fără a fi limitați la aceste categorii: operatorul de distribuție concesionar, operatorul de transport și de sistem, furnizorul de energie electrică, clientul final de energie electrică (persoană fizică sau juridică) ale cărui instalații electrice sunt racordate la rețeaua electrică de distribuție deținută și exploatată de operatorul de distribuție.

Energie electrică utilă

Energie electrică activă distribuită la un nivel de tensiune, egală cu diferența dintre energia electrică intrată în rețea și consumul propriu tehnologic al rețelei la acel nivel de tensiune

Nivel de tensiune IT

Grup de instalații și echipamente de energie electrică aflate la tensiunea de 110 kV, exclusiv transformatoarele de IT/MT

Nivel de tensiune MT

Grup de instalații și echipamente de energie electrică aflate la tensiunea cuprinsă în intervalul 1—110 kV exclusiv (6 kV; 10 kV; 20 kV; 30—35 kV); sunt incluse transformatoarele de IT/MT și excluse transformatoarele de MT/JT.

Nivel de tensiune JT

Grup de instalații și echipamente de energie electrică aflate la tensiunea de cel mult 1 kV (uzual 0,4 kV), inclusiv transformatoarele de MT/JT

Operator de rețea din amonte

Operatorul economic care deține rețelele electrice la care sunt racordate rețelele electrice ale operatorului de distribuție

Perioada t-1

Perioadă de timp reprezentând ultimele 12 luni calendaristice înainte de data stabilirii/solicitării de aprobare a tarifului de distribuție practicat de operatorul de distribuție

Perioada t

Perioadă de timp pentru care se determină tariful de distribuție, reprezentând următoarele 12 luni calendaristice după data stabilirii/aprobării tarifului de distribuție practicat de operatorul de distribuție

Operator de distribuție concesionar

Persoana juridică titulară a licenței de distribuție și care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice

Operator de distribuție

Persoană juridică sau fizică autorizată, alta decât operatorul de distribuție concesionar, care prestează pentru utilizator serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice deținute în proprietate sau în folosință

Sistem de distribuție închis

Rețea electrică de distribuție prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic în condițiile art. 50 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Tarif de distribuție

Tarif pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare între rețeaua de distribuție a operatorului de distribuție și instalația de utilizare a utilizatorului, calculat prin însumarea, după caz, a tarifelor specifice de distribuție

Tarif specific de distribuție

Tarif pentru serviciul de distribuție a energiei electrice calculat pentru fiecare nivel de tensiune (IT, MT, JT)

Zi financiară

Oricare zi în care se pot realiza operațiuni financiare bancare

 

(2) Abrevieri și acronime
ANRE — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
IT, MT, JT — înaltă/medie/joasă tensiune
CPT — consum propriu tehnologic
kV — kilovolt
kW — kilowatt
MWh — Megawatt oră

CAPITOLUL IV

Condiții pentru desfășurarea serviciului de distribuție a energiei electrice

Art. 5. —
(1) Operatorul de distribuție, titular al licenței pentru distribuția energiei electrice, precum și producătorul de energie electrică, titular al licenței pentru producerea de energie electrică cu drept complementar de a desfășura activitatea de distribuție și furnizare pentru clienții finali racordați direct la rețelele sale electrice, prestează serviciul de distribuție cu respectarea prevederilor legii și ale condițiilor asociate licențelor deținute.
(2) Operatorul de distribuție care deține în proprietate sau în folosință o rețea electrică de distribuție la care sunt racordați utilizatori conform prevederilor legale și care nu este obligat să dețină licență pentru distribuția energiei electrice prestează serviciul de distribuție a energiei electrice în următoarele condiții:
a) distribuie și, după caz, revinde energie electrică numai utilizatorilor  rețelei  electrice  proprii,  în  baza  contractelor încheiate cu aceștia în condițiile legii;
b) dispune de personal calificat și autorizat în condițiile legii și în număr suficient pentru îndeplinirea în condiții de siguranță, calitate și eficiență a serviciului de distribuție a energiei electrice sau are încheiat un contract de operare și mentenanță a instalațiilor de distribuție cu un operator economic atestat de ANRE, conform legislației în vigoare;
c) emite avize tehnice de racordare, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare;
d) realizează extinderea rețelei electrice proprii pentru racordarea noilor utilizatori, cu acordul operatorului de distribuție concesionar, în conformitate cu reglementările în vigoare;
e) măsoară energia electrică distribuită/revândută utilizatorilor cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Racordarea unui utilizator la rețeaua electrică a operatorului de distribuție

Art. 6. —
Racordarea instalației de utilizare a unui loc de consum aparținând unui utilizator la rețeaua electrică a operatorului  de  distribuție  se  realizează  cu  respectarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, în vigoare.
Art. 7. —
(1) Racordarea instalației de utilizare a unui loc de consum aparținând unui utilizator la rețeaua electrică a operatorului de distribuție este permisă numai cu acordul scris al operatorului de rețea din amonte. Acordul scris al operatorului de rețea din amonte constă inclusiv în actualizarea avizului tehnic de racordare pentru operatorul de distribuție, cu precizarea puterii aprobate pentru noul utilizator.
(2) Refuzul acordului prevăzut la alin. (1) trebuie motivat și justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și economic, în condițiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012.
Art. 8. —
Operatorul de distribuție este obligat să asigure condiții tehnice pentru separarea/deconectarea de la rețeaua electrică a locurilor de consum proprii și/sau aparținând utilizatorilor, astfel încât căile de alimentare cu energie electrică a acestora să nu fie intercondiționate sau periclitate.

CAPITOLUL VI

Principii privind stabilirea/revizuirea tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

Art. 9. —
Operatorul de distribuție care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (1), precum și operatorul de distribuție la rețelele căruia sunt racordați clienți finali care beneficiază de serviciul universal, în condițiile legii, aplică tarife de distribuție aprobate de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
Art. 10. —
(1) Operatorul de distribuție care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (2) stabilește și aplică tarife de distribuție în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu respectarea limitărilor prevăzute la art. 14.
(2) În cazul în care utilizatorul are obiecții referitoare la tariful de distribuție stabilit conform alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să solicite ANRE aprobarea tarifului de distribuție în condițiile art. 49 alin. (5).
(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuție aplică tariful de distribuție aprobat de ANRE
Art. 11. —
Utilizatorii plătesc operatorului de distribuție contravaloarea serviciului de distribuție pe baza tarifelor stabilite conform prevederilor art. 9 și 10.
Art. 12. —
Tarifele de distribuție aplicate de către operatorul de distribuție utilizatorilor racordați la rețelele proprii sunt stabilite pentru fiecare rețea a operatorului de distribuție și pot fi de tip monom sau binom, în funcție de structura tarifului de distribuție aplicat de operatorul concesionar de distribuție din zona în care este localizată rețeaua electrică a operatorului de distribuție, conform reglementărilor autorității competente.
Art. 13. —
La calculul tarifului/tarifelor de distribuție se iau în considerare doar costurile justificate ale activității de distribuție a energiei electrice.
Art. 14. —
(1) Tariful specific de distribuție, stabilit de operatorul de distribuție la un nivel de tensiune inferior nivelului de tensiune al punctului de delimitare între instalațiile proprii și instalațiile operatorului de rețea din amonte, nu poate fi mai mare decât jumătate din tariful specific de distribuție aferent aceluiași nivel de tensiune, aprobat de ANRE pentru operatorul de distribuție concesionar, din zona în care este localizată rețeaua electrică a operatorului de distribuție.
(2) Tariful specific de distribuție stabilit de operatorul de distribuție la nivelul de tensiune al punctului de delimitare între instalațiile proprii și instalațiile operatorului de rețea din amonte nu poate depăși 20% din valoarea tarifului specific de distribuție aferent aceluiași nivel de tensiune, aprobat de ANRE pentru operatorul de distribuție concesionar din zona în care este localizată rețeaua electrică a operatorului de distribuție.
(3) Operatorul de distribuție care nu se încadrează în limitele prevăzute la alin. (1) și (2) este obligat să solicite autorității competente aprobarea tarifelor de distribuție ce urmează a fi aplicate.
Art. 15. —
(1) Operatorul de distribuție are dreptul să solicite ANRE revizuirea tarifelor de distribuție aprobate sau să modifice tarifele de distribuție, stabilite în condițiile art. 14, o singură dată în decursul a 12 luni calendaristice.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), modificarea sau revizuirea tarifelor aprobate/stabilite este posibilă mai devreme de 12 luni calendaristice numai în următoarele situații:
a) înregistrarea în decurs de 6 luni calendaristice a unei rate a inflației mai mare de 10%;
b) modificarea valorii mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuție cu mai mult de 25% din valoarea mijloacelor fixe considerată la stabilirea tarifului/ tarifelor;
c) reducerea cantității de energie electrică distribuite anual cu mai mult de 25% din cantitatea de energie luată în considerare la stabilirea tarifului/tarifelor;
d) evenimente de forță majoră.
Art. 16. —
(1) În cazul în care operatorul de distribuție își încetează activitatea desfășurată la propriul loc de consum, acesta are obligația de a continua prestarea serviciului de distribuție pentru utilizatorii rețelei de distribuție până la preluarea acestui serviciu de alt operator, în condițiile legii, și de a deconecta de la rețeaua electrică propriul loc de consum.
(2) În cazul în care operatorul de distribuție nu își achită obligațiile de plată față de operatorul de rețea din amonte sau față de furnizorul său și este în situația de a fi deconectat, conform clauzelor contractuale, acesta are obligația de a continua prestarea serviciului de distribuție pentru utilizatorii rețelei de distribuție până la preluarea acestui serviciu de alt operator în condițiile legii și de a colabora și/sau de a permite accesul operatorului de rețea din amonte pentru asigurarea deconectării de la rețeaua electrică și separării propriului loc de consum, cu respectarea prevederilor Codului tehnic al rețelelor electrice de distribuție aprobat de ANRE și ale normelor de securitate și sănătate în muncă în vigoare.
(3) Obligațiile operatorului de distribuție prevăzute la alin. (1)și (2) se înscriu în convenția multipartită prevăzută la art. 39. (4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), operatorul de distribuție are dreptul de a solicita ANRE revizuirea sau de a modifica tarifele aplicate, cu actualizarea datelor care au stat la baza stabilirii acestora.

CAPITOLUL VII

Solicitarea și aprobarea/revizuirea tarifului de distribuție

Art. 17. —
(1) Operatorul de distribuție solicită aprobarea/ revizuirea tarifului/tarifelor de distribuție a energiei electrice prin transmiterea către ANRE a unei cereri însoțite de documente justificative.
(2) Documentația înaintată ANRE trebuie să fie semnată, datată și înregistrată la operatorul de distribuție conform legii.
Art. 18. —
(1) Documentele necesare pentru aprobarea/revizuirea tarifului de distribuție sunt următoarele:
a) cererea de aprobare a tarifului/tarifelor specific/specifice de distribuție a energiei electrice, cu precizarea valorii acestuia/acestora pentru fiecare nivel de tensiune;
b) dovada achitării contribuției datorate ANRE conform legii(copie a chitanței sau a ordinului de plată);
c) datele de identificare a societății (adresa poștală, număr de telefon, fax, numele directorului general, numele persoanei de contact);
d) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;
e) documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosință asupra rețelei electrice utilizate pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;
f) copii ale proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, ale proceselor-verbale de recepție a punerii în funcțiune a capacităților energetice realizate după data aprobării tarifului de distribuție în vigoare, dacă a fost aprobat anterior un astfel de tarif;
g) memoriu tehnic cu descrierea rețelei electrice utilizate pentru  prestarea  serviciului  și  caracteristicile  tehnice  ale acesteia, din care nu vor lipsi: lungimile liniilor aferente fiecărui nivel  de  tensiune,  numărul  și  tipul  posturilor/stațiilor  de transformare, numărul, tipul și puterea transformatoarelor etc.; h) schema monofilară a rețelei electrice de distribuție, cu marcarea punctelor de delimitare între instalațiile operatorului de distribuție și instalațiile operatorului de rețea din amonte, precum și a punctelor de delimitare între instalațiile operatorului de distribuție și instalațiile utilizatorului/utilizatorilor;
i) copie a avizului tehnic de racordare emis de către operatorul de rețea din amonte pentru locul de consum al operatorului de distribuție;
j) lista utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice, pentru care se prestează serviciul de distribuție a energiei electrice, cu specificarea nivelului de tensiune la care li se distribuie energie electrică și a puterii aprobate, conform anexei nr. 5;
k) acordul scris al utilizatorului/utilizatorilor pentru utilizarea/traversarea terenurilor, în cazul în care rețelele electrice folosite pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice traversează sau sunt amplasate pe proprietatea utilizatorilor, sau declarație pe propria răspundere a operatorului de distribuție privind inexistența acestor situații;
l) macheta/machetele de calcul al tarifului/tarifelor de distribuție, conform anexei nr. 2;
m) bilanțul energetic al operatorului de distribuție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
n) cantitățile de energie electrică activă cumpărată/livrată de operatorul de distribuție în perioada t-1, conform anexei nr. 4;
o) copia din evidențele contabile ale proprietarului rețelei electrice a listei mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuție, din care să reiasă: data punerii în funcțiune a mijloacelor fixe, durata normală de funcționare, valoarea de inventar a mijloacelor fixe, valoarea amortizării lunare (nu se includ terenuri, activele circulante, cu excepția licențelor și brevetelor, precum și activele puse în conservare sau stocurile de mijloace fixe);
p) planul de reparații/modernizări/investiții prognozate a se efectua în perioada t, din care să reiasă mijloacele fixe supuse reparației/modernizării, justificarea fiecărei reparații/modernizări, valoarea reparației/modernizării și/sau numele obiectivului de investiție și valoarea acestuia, considerată a fi realizată în perioada t;
q) documentele care atestă existența personalului calificat și autorizat pentru executarea de lucrări de exploatare și mentenanță în instalații electrice, în conformitate cu prevederile legale, sau copii ale contractelor de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestați de ANRE;
r) numărul de salariați implicați/retribuiți în/din activitatea de distribuție a energiei electrice, profesia și salariul mediu brut aferent;
s) documente privind determinarea CPT pentru fiecare nivel de tensiune: algoritm de calcul, metode, măsurători, bilanțuri energetice etc.;
ș) copia contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul propriu de consum și pentru acoperirea CPT;
t) alte documente justificative pentru costuri: facturi de achiziție a materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, contracte pentru alte servicii executate de terți etc.
(2) La cererea scrisă a ANRE, operatorul de distribuție este obligat să prezinte avizele tehnice de racordare emise pentru racordarea la rețeaua electrică proprie a locurilor de consum aparținând utilizatorilor.

(3) Operatorul de distribuție care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (1) trebuie să atașeze la cererea de aprobare a tarifului doar documentele prevăzute la alin. (1), lit. a), l), m), n), o), p), r), s), ș) și t)

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)—k), inclusiv, se prezintă doar la prima solicitare de aprobare a tarifului, dacă nu au intervenit modificări ulterioare care să fi impus modificarea lor.

Art. 19. —
(1) ANRE analizează documentația transmisă și aprobă prin decizie a președintelui ANRE tariful/tarifele de distribuție ce poate/pot fi aplicat/aplicate de operatorul de distribuție.

(2) În cazul în care documentația transmisă de operatorul de distribuție în vederea aprobării/revizuirii tarifului/tarifelor de distribuție a energiei electrice este incompletă și/sau inexplicită, ANRE solicită completarea acesteia.

(3) Dacă operatorul de distribuție nu completează documentația în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării de completare transmise de ANRE, cererea acestuia, însoțită de documentația aferentă, este clasată, cu anunțarea prealabilă a operatorului de distribuție.

Art. 20. —
Termenul de emitere a deciziei de aprobare a tarifului/tarifelor de distribuție a energiei electrice este de maximum 30 de zile de la data la care documentația transmisă la ANRE este completă.

 

CAPITOLUL VIII

Fundamentarea tarifului/tarifelor specifice de distribuție

Art. 21. —
Operatorii de distribuție au obligația de a fundamenta tariful/tarifele specific/specifice de distribuție pe care îl/le aplică în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

Art. 22. —
(1) Stabilirea tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice se face cu luarea în considerare a costurilor aferente activității respective.

(2) La stabilirea tarifului de distribuție orice cost justificat asociat serviciului de distribuție a energiei electrice este considerat o singură dată.

Art. 23. —
Tariful de distribuție asigură recuperarea următoarelor costuri:

a) costuri de operare și mentenanță;

b) costul cu amortizarea mijloacelor fixe, utilizate la prestarea serviciului de distribuție;

c) costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua electrică de distribuție;

d) costuri financiare.

Art. 24. — Costurile de operare și mentenanță cuprind:

a) costuri cu materii prime, materiale și obiecte de inventar;

b) costuri cu lucrări de întreținere și reparații executate cu terți;
c) costuri cu chirii, redevențe, impozite, taxe, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile locale;
d) costuri cu alte servicii prestate de terți;
e) costuri de personal.
Art. 25. —
(1) Costul cu amortizarea mijloacelor fixe se calculează ca suma amortizărilor în perioada „t” a mijloacelor fixe, existente, utilizate la prestarea serviciului de distribuție.
(2) Amortizarea mijloacelor fixe se determină prin metoda liniară, pe baza duratei de viață normale a acestora, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul reevaluării mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea  serviciului  de  distribuție  a  energiei  electrice,  în documentația înaintată ANRE pentru revizuirea tarifului/tarifelor de distribuție a energiei electrice se va preciza valoarea mijloacelor fixe înainte și după reevaluare. ANRE poate recunoaște în calculul tarifelor de distribuție o creștere a valorii mijloacelor fixe cu cel mult rata inflației înregistrate de la ultima reevaluare sau de la punerea în funcțiune a acestora.
(4) Valoarea amortizării anuale utilizate la stabilirea tarifului/tarifelor este determinată pe baza amortizărilor mijloacelor fixe din lista prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. o).
Art. 26. —
(1) Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reprezintă valoarea pierderilor tehnologice de energie electrică în rețeaua de distribuție a operatorului de distribuție și se calculează ca produsul dintre cantitatea de energie electrică necesară acoperirii CPT pe fiecare nivel de tensiune (MWh) și prețul mediu de cumpărare a energiei electrice active la acel nivel de tensiune (lei/MWh) estimat pentru perioada pentru care se determină tarifele de distribuție.
(2) Prețul mediu de cumpărare a energiei electrice necesare acoperirii CPT se estimează pe baza prețului mediu ponderat, realizat în perioada anterioară, determinat prin împărțirea contravalorii energiei electrice active cumpărate (inclusiv alte componente precum contravaloarea taxei de putere, costurile serviciilor de transport, de sistem și de operare piață, aferente, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, costul certificatelor verzi, acciza etc.) la cantitatea de energie electrică activă cumpărată.
Art. 27. —
Costurile financiare cuprind cheltuielile aferente dobânzilor la creditele contractate pentru lucrările de investiții și/sau reparații/modernizări în rețeaua de distribuție.
Art. 28. —
Alocarea costurilor pe niveluri de tensiune se realizează după cum urmează:
a) costurile realizate în mod evident pentru un nivel de tensiune se alocă nivelului de tensiune corespunzător;
b) costurile comune mai multor niveluri de tensiune se împart pe fiecare nivel de tensiune, folosind drept cheie de alocare ponderea cantității de energie electrică distribuite utilizatorilor la acel nivel de tensiune în totalul cantității de energie electrică distribuită.
Art. 29. —
Rata profitului brut aferentă serviciului de distribuție prestat de operatorul de distribuție nu poate depăși 5%.
Art. 30. —
Stabilirea tarifului/tarifelor specific/specifice de distribuție a energiei electrice se efectuează pentru perioada „t”.
Art. 31. —
La solicitarea operatorului de distribuție, utilizatorii de tipul clienților noncasnici sunt obligați să transmită acestuia prognoza de consum pentru perioada „t”.
Art. 32. —
Tariful de distribuție se aplică pentru energia electrică măsurată, conform reglementărilor în vigoare, în punctul de delimitare între instalațiile operatorului de distribuție și instalațiile utilizatorului.
Art. 33. —
(1) ANRE invalidează tarifele de distribuție practicate de operatorul de distribuție, cu anunțarea prealabilă a acestuia, dacă în urma verificărilor se constată că:
a) un cost a fost inclus de mai multe ori;
b) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor elemente de cost, cantități de energie electrică sau niveluri de pierderi tehnologice nejustificate sau pe baza unor informații false furnizate de operatorul de distribuție;
c) există greșeli în determinarea tarifelor de distribuție aplicate.
(2) Invalidarea tarifelor de distribuție implică corectarea informațiilor false sau a greșelilor de calcul, efectuarea corecțiilor aferente perioadei de aplicare a acestora și aprobarea/stabilirea noilor tarife.
Art. 34. —
În situațiile prevăzute la art. 33 alin (1), operatorul de distribuție este obligat să înainteze către ANRE, în termen de 30 de zile de la data constatării erorilor de calcul, solicitarea de revizuire a tarifelor de distribuție a energiei electrice.

CAPITOLUL IX

Relații contractuale

Art. 35. —
(1) Operatorul de distribuție încheie cu operatorul de rețea din amonte un contract pentru serviciul de transport sau de distribuție, după caz, pentru toată energia electrică măsurată în punctul de delimitare între instalațiile electrice ale operatorului de rețea din amonte și cele ale operatorului de distribuție.

(2) Operatorul de distribuție încheie cu un furnizor de energie electrică un contract de furnizare pentru energia necesară acoperirii CPT, respectiv pentru energia necesară propriului loc de consum, dacă este cazul.

Art. 36. —
(1) Operatorul de distribuție încheie cu utilizatorul sau cu furnizorul acestuia un contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Operatorul de distribuție are dreptul să revândă utilizatorului energie electrică, la solicitarea acestuia, în condițiile prevăzute în regulamentul de furnizare a energiei electrice, aprobat de ANRE.

(3) Revânzarea energiei electrice se face cu respectarea clauzelor din contractul-cadru prevăzut la alin. (1), care se referă la revânzarea energiei electrice.

Art. 37. —
(1) Utilizatorul sau furnizorul de energie electrică al acestuia va plăti operatorului de distribuție contravaloarea serviciului de transport sau de distribuție, după caz, prestat de operatorul de rețea din amonte și contravaloarea serviciului de distribuție prestat de operatorul de distribuție, corespunzătoare energiei electrice active consumate.

(2) În cadrul facturii emise utilizatorului, operatorul de distribuție evidențiază distinct:

— cantitatea de energie electrică activă consumată;

— tariful reglementat al operatorului de rețea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalațiile electrice ale operatorului de rețea din amonte și cele ale operatorului de distribuție;

— tariful de distribuție aplicat de operatorul de distribuție.

(3) În cazul revânzării energiei electrice, factura va cuprinde atât prețul de revânzare, cât și contravaloarea energiei electrice consumate de utilizator.

(4) Utilizatorul sau furnizorul de energie electrică al acestuia va plăti operatorului de distribuție contravaloarea energiei electrice reactive, pe baza înregistrării grupului de măsurare prevăzut la art. 40, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 38. — În cazul în care operatorul de distribuție și/sau utilizatorul fac parte din categoria clienților finali, care, conform legii, beneficiază de serviciul universal, relațiile contractuale dintre operatorul de rețea din amonte, operatorul de distribuție, utilizatori și furnizorii acestora se stabilesc conform regulamentului de furnizare a energiei electrice, aprobat de ANRE.

Art. 39. —
(1) Între operatorul de rețea din amonte, operatorul de distribuție, utilizatorii și furnizorii de energie electrică ai acestora se încheie o convenție multipartită prin care se stabilesc:

a) modul de determinare a mărimilor de facturat;

b) responsabilitatea fiecărei părți, inclusiv modul de rezolvare a situației în care una dintre părți nu își respectă obligațiile de plată aferente serviciilor de care beneficiază;

c) măsuri pentru evitarea deconectării utilizatorilor în cazul în care aceștia și-au îndeplinit obligațiile de plată.

(2) Convenția prevăzută la alin. (1) constituie anexă la contractul pentru serviciile de transport sau de distribuție, după 

caz, încheiat cu operatorul de rețea din amonte, la contractul pentru serviciul de distribuție încheiat între operatorul de distribuție și utilizator și la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de operatorul de distribuție, precum și de utilizator

CAPITOLUL X

Măsurarea energiei electrice

Art. 40. —
Pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice este obligatorie montarea unui grup de măsurare a energiei electrice în punctul de delimitare între instalațiile electrice ale operatorului de distribuție și instalațiile electrice ale utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 41. — 
Energia electrică consumată de utilizator, pentru care a fost prestat serviciul de distribuție, se determină pe baza înregistrărilor grupului de măsurare.
Art. 42. —
Consumul propriu tehnologic al instalațiilor operatorului de rețea se determină ca diferență între cantitatea de energie electrică măsurată în punctul de delimitare între instalațiile sale electrice și instalațiile electrice ale operatorului de rețea din amonte și suma dintre cantitățile de energie electrică măsurate la utilizatori și, după caz, cantitatea de energie electrică măsurată la locul propriu de consum.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 43. —
În cazul în care un operator de distribuție nu poate continua prestarea serviciului de distribuție, activitatea de distribuție a acestuia este preluată de operatorul de distribuție concesionar, din zona de licență în care se află rețeaua electrică a operatorului de distribuție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 44. —
În situația prezentată la art. 43, operatorul de distribuție concesionar aplică utilizatorilor preluați tarifele de distribuție a energiei electrice în vigoare, aprobate de ANRE.
Art. 45. —
Neînțelegerile precontractuale legate de încheierea contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice între operatorul de distribuție și utilizatorul acestuia se soluționează conform reglementărilor emise de ANRE.
Art. 46. —
Tariful de distribuție aprobat prin decizie a președintelui ANRE rămâne valabil până la adoptarea unei decizii a președintelui ANRE de încetare a efectelor juridice ale acestuia.
Art. 47. —
Operatorul de distribuție care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, aplică tarife de distribuție aprobate de ANRE și care intenționează să își stabilească tarife de distribuție în temeiul dreptului său prevăzut la art. 10 alin. (1) este obligat să notifice acest lucru ANRE și să solicite încetarea efectelor juridice ale deciziei de aprobare a tarifului în vigoare.
Art. 48. —
În termen de maximum 15 zile de la comunicarea deciziei de aprobare a tarifului/tarifelor de distribuție a energiei electrice, operatorul de distribuție va încheia/actualiza cu utilizatorul contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, conform prevederilor prezentei metodologii.
Art. 49. —
(1) Operatorul de distribuție care face parte din categoriile specificate la art. 5 alin. (2) este obligat să notifice utilizatorilor săi, cu cel puțin 45 de zile înainte, intenția de a schimba tariful de distribuție aplicat.
(2) Utilizatorul căruia urmează să i se schimbe tariful de distribuție aplicat are dreptul să formuleze obiecțiuni în legătură cu valoarea acestuia pe care le transmite în scris operatorului de distribuție, în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a notificării.
(3) În notificarea operatorului de distribuție către utilizator se vor specifica valoarea stabilită a noului tarif, precum și dreptul utilizatorului de a formula obiecții conform alin. (2).
(4) Operatorul de distribuție este obligat să analizeze aceste obiecții și să colaboreze cu utilizatorul în vederea soluționării pe cale amiabilă a obiecțiunilor acestuia.
(5) În cazul în care operatorul de distribuție și utilizatorul nu ajung la un acord, operatorul de distribuție este obligat să solicite în termen de 10 zile ANRE aprobarea tarifului de distribuție și să transmită documentele justificative care au stat la baza stabilirii tarifului de distribuție în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(6) Până la data emiterii deciziei ANRE privind aprobarea tarifului de distribuție, operatorul de distribuție aplică tariful de distribuție stabilit anterior, în condițiile art. 10.
Art. 50. —
Operatorul de distribuție care distribuie utilizatorilor săi, cumulat, o cantitate de energie electrică mai mare de 10GWh/an inclusiv este obligat să transmită la ANRE, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, macheta de monitorizare completată conform anexelor nr. 6 și 7.
Art. 51. —
Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta metodologie

 

CONTRACT -CADRU

pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari

 

Nr. ……. din data ………….


ANEXA Nr. 1 la metodologie


 

Între ……………………, societate comercială cu sediul în ……………………………, județul …………….., cod poștal ……………, telefon ……………, fax …………, cod fiscal ……………………., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului …………………….., cont de virament nr. ……………………, deschis la …………………, reprezentată prin ……………………………

(director)

și prin ……………………………………………………., în calitate de operator de distribuție, denumit în continuare prestator, pe de o parte,

(director economic)

și ……………………., cu sediul în …………………………., județul …………………, cod poștal …………….., telefon ………., fax ……….., cod fiscal ……….., certificat de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului ……………….., cont de virament nr. ………………….., deschis la ……………….., reprezentată prin ………………………………………….. și prin …………………………………………..,

(director)                                                       (director economic)

în calitate de utilizator, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, ambele denumite în continuare părți, s-a încheiat prezentul contract.

 

Terminologie

Art. 1. — Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, denumită în continuare metodologie.

Obiectul contractului

Art. 2. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie:

— prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către prestator pentru beneficiar;

— revânzarea energiei electrice de către prestator beneficiarului, dacă este cazul.

(2) Prestarea serviciului de distribuție/Revânzarea se face la locul de consum ………….., din localitatea …………, adresa

……….., sau la locurile de consum prevăzute în anexa ……., pe perioada de valabilitate a contractului.

Durata contractului și încetarea contractului

Art. 3. — Prezentul contract se încheie pe o perioadă de

…………….. .

Art. 4. — Prelungirea duratei contractului este posibilă cu acordul scris al ambelor părți, printr-un act adițional, care se va semna cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea contractului.

Art. 5. — Denunțarea unilaterală a prezentului contract se poate face din inițiativa prestatorului serviciului în următoarele cazuri:

— imposibilitatea dovedită a continuării prestării serviciului de distribuție, cu anunțarea prealabilă, în scris, a beneficiarului, conform legislației în vigoare;

— intenția de a renunța la prestarea serviciului de distribuție, cu anunțarea prealabilă, în scris, a beneficiarului, cu 6 luni înainte de termenul solicitat.

Art. 6. — Denunțarea unilaterală a prezentului contract se poate face din inițiativa beneficiarului, în cazul în care nu mai utilizează rețeaua de distribuție a prestatorului, cu anunțarea prealabilă, în scris, a prestatorului, cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat.

Obligații financiare și modalități de plată

Art. 7. —
(1) Beneficiarul plătește prestatorului, până la data- limită de plată prevăzută în prezentul contract, contravaloarea serviciilor prestate, corespunzătoare energiei electrice active măsurate în punctul de delimitare între instalațiile electrice ale prestatorului și cele ale beneficiarului, astfel:
— contravaloarea serviciului de transport sau de distribuție, după caz, prestat de operatorul de rețea din amonte, la tariful reglementat al operatorului de rețea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalațiile electrice ale operatorului de rețea din amonte și cele ale operatorului de distribuție, în vigoare;
— contravaloarea serviciului de distribuție prestat de prestator, la tariful de distribuție aprobat pentru prestator de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau stabilit de acesta, conform metodologiei.
(2) Beneficiarul plătește prestatorului, până la data-limită de plată prevăzută în prezentul contract, contravaloarea energiei electrice reactive consumate, pe baza înregistrărilor grupului de măsurare din punctul de delimitare între instalațiile electrice ale prestatorului și cele ale beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare.
(3) În cazul în care prestatorul asigură beneficiarului energia electrică prin revânzare, beneficiarul plătește prestatorului suplimentar față de alin. (1) și (2):
— contravaloarea energiei electrice active consumate, stabilită pe baza prețului de revânzare, determinat conform art. 8;
— contravaloarea contribuției privind cogenerarea de înaltă eficiență și contravaloarea certificatelor verzi, corespunzătoare energiei electrice consumate, conform reglementărilor în vigoare;
— alte taxe, în conformitate cu legislația în vigoare: acciza, TVA.
Art. 8. —
Prețul de revânzare a energiei electrice active se determină prin împărțirea contravalorii energiei electrice active cumpărate de prestator (inclusiv componentele: taxa de putere, dacă este cazul, serviciul de transport, serviciile de sistem și operare piață) la cantitatea totală de energie electrică activă cumpărată pentru consumul său și al beneficiarilor cărora le revinde energia electrică.
Art. 9. —
(1) Pe întreaga durată de valabilitate a contractului, dar nu mai târziu de 10 zile financiare de la începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul va emite către beneficiar o factură pentru serviciile prestate în luna contractuală anterioară.
(2) Factura va conține, în mod distinct, cel puțin:
a) numărul contractului în baza căruia se prestează serviciul de distribuție a energiei electrice;
b) cantitatea de energie electrică activă pentru care s-a prestat serviciul de distribuție;
c) tariful reglementat în vigoare al operatorului de rețea din amonte, corespunzător punctului de delimitare între instalațiile electrice ale operatorului de rețea din amonte și cele ale operatorului de distribuție;
d) contravaloarea serviciului de transport sau de distribuție, după caz, prestat de operatorul de rețea din amonte;
e) tariful de distribuție pentru nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul;
f) contravaloarea serviciului de distribuție prestat;
g) cantitatea de energie reactivă;
h) prețul reglementat pentru energia reactivă în vigoare;
i) contravaloarea energiei reactive, determinată conform reglementărilor în vigoare;
j) data-limită de plată.
(3) În cazul în care prestatorul asigură beneficiarului energia electrică activă, prin revânzare, conținutul facturii se va completa cu:
a) prețul de revânzare;
b) contravaloarea energiei electrice active consumate;
c)  contribuția  pentru  cogenerarea  de  înaltă  eficiență (lei/MWh);
d) contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență (lei);
e) prețul mediu pentru certificatele verzi (lei/MWh);
f) contravaloarea costului pentru achiziția de certificate verzi (lei);
g) acciza la energia electrică și TVA.
Art. 10. —
Beneficiarul plătește factura în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
Art. 11. —
Dacă ziua-limită de plată nu este o zi financiară, atunci ziua-limită de plată se consideră următoarea zi financiară.
Art. 12. —
(1) În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligațiilor prevăzute la art. 10, beneficiarul va plăti, în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere față de scadență, până în ziua plății (exclusiv), după cum urmează:
a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
b) valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.
(2) În cazul în care beneficiarul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenței, acesta nu datorează penalități.
Art. 13. —
Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislației în vigoare, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plății data care apare în extrasul de cont al beneficiarului.

Obligațiile și drepturile prestatorului

Art. 14. —
Prestatorul se obligă să obțină pe toată durata contractului toate aprobările necesare pentru executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.
Art. 15. —
Prestatorul are următoarele obligații:
a) să asigure serviciul de distribuție a energiei electrice cu respectarea prevederilor prezentului contract;
b) să convină cu beneficiarul asupra programului de revizii și reparații la instalațiile de distribuție a energiei electrice către acesta;
c) să asigure măsurarea energiei electrice, verificarea grupurilor de măsurare, citirea contoarelor și transmiterea valorilor măsurate către entitățile autorizate să primească aceste date, conform reglementărilor în vigoare;
d) să asigure efectuarea reviziilor și reparațiilor programate ale echipamentelor și instalațiilor de distribuție;
e) să anunțe beneficiarul, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile programate în instalațiile de distribuție a energiei electrice;
f) să ia măsuri de remediere operativă a deranjamentelor și incidentelor survenite în instalațiile proprii, semnalate de beneficiar;
g) să ia măsuri de întrerupere a distribuției energiei electrice și de separare vizibilă a instalației utilizatorului de rețeaua de distribuție, în cazul unor defecțiuni în instalația beneficiarului, la cererea acestuia;
h) să inițieze modificarea și completarea contractului de distribuție a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi;
i) să permită accesul delegatului beneficiarului/operatorului de măsură la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de prestatorul serviciului de distribuție;
j) să verifice în cel mai scurt timp sesizările beneficiarului și să răspundă în termen legal tuturor reclamațiilor și sesizărilor scrise ale acestuia, conform reglementărilor în vigoare;
k) să respecte normele și prescripțiile tehnice;
l) să asigure în punctele de delimitare indicatorii de calitate a energiei electrice, precum și indicatorii de continuitate a alimentării cu energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;
m) să plătească beneficiarului despăgubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor și a instalațiilor proprii sau datorită unor acțiuni ale personalului propriu;
n) să asigure beneficiarului puterea și energia electrică în termenii prezentului contract, în cazul revânzării de energie electrică.

Art. 16. —
Prestatorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului de distribuție prestat beneficiarului;
b) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare în vederea decontării, dacă acestea se află în incinta beneficiarului sau în întreținerea acestuia;
c) să pretindă despăgubiri beneficiarului pentru pagubele produse în instalațiile de distribuție, dacă se dovedește că s-au produs din vina acestuia;
d) să pretindă beneficiarului despăgubiri pentru daunele provocate ca urmare a întreruperilor cauzate din vina acestuia;
e)   să   întrerupă   alimentarea   cu   energie   electrică   a beneficiarului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, în următoarele 
cazuri:
— depășirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
— după trecerea a 30 de zile de la aplicarea penalităților, dacă factura nu a fost achitată de beneficiar;
— împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al prestatorului de a monta, verifica, înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica și remedia defecțiunile în instalațiile care sunt proprietatea prestatorului, atunci când acestea se află pe teritoriul beneficiarului;
f) să întrerupă alimentarea cu energie electrică a beneficiarului, fără preaviz, în următoarele cazuri:
— sustragerea de energie electrică;
— pentru executarea unor manevre și a unor lucrări impuse de situații de urgență, inclusiv pentru evitarea periclitării vieții și a sănătății oamenilor;
— pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de rețea electrică sau la nivelul întregului Sistem energetic național (SEN).

Obligațiile și drepturile beneficiarului

Art. 17. —
Beneficiarul are următoarele obligații:
a) să achite integral și la termen facturile emise de prestator;
b) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare și să nu intervină în niciun fel la instalația de alimentare;
c) să permită accesul delegatului prestatorului/operatorului de măsură la grupurile de măsurare/contoare, atunci când acestea sunt montate în incinte controlate de beneficiarul serviciului de distribuție;
d) să plătească prestatorului despăgubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor și a instalațiilor proprii sau din cauza unor acțiuni ale personalului propriu;
e) să nu modifice în niciun fel instalația de alimentare decât în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) să se conformeze dispozițiilor prestatorului serviciului de distribuție și să reducă la nivelul stabilit consumul în situațiile de restricții sau limitări efectuate în condițiile legii;
g) să transmită prestatorului prognoza de consum, la solicitarea acestuia, în cazul în care este client noncasnic, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 18. —
Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) să solicite prestatorului serviciului de distribuție modificarea și completarea prezentului contract și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
b) să solicite prestatorului măsuri pentru remedierea deranjamentelor și incidentelor survenite în instalațiile de distribuție ale acestuia;
c) să pretindă prestatorului despăgubiri pentru daunele provocate ca urmare a întreruperilor cauzate din vina acestuia, conform reglementărilor în vigoare;
d) să aibă acces la grupurile de măsurare/contoare, dacă acestea se află în incinta prestatorului, în vederea constatării și decontării livrărilor de energie electrică.

Modificarea circumstanțelor

Art. 19. —
(1) În sensul prezentului contract, prin modificarea circumstanțelor se înțelege intrarea în vigoare a unor prevederi legale noi, precum și modificarea sau abrogarea celor existente ulterior datei încheierii prezentului contract. Contractele încheiate de părți se modifică și/sau se completează automat dacă printr-un act normativ se modifică/completează prevederile prezentului contract-cadru, părțile având obligația preluării modificării/completării legale într-un act adițional la contract.
(2) Prezentul contract poate fi modificat oricând cu acordul părților pe parcursul executării acestuia, prin acte adiționale care fac parte integrantă din contract.

Răspunderea contractuală

Art. 20. —
Prestatorul este îndreptățit să rezilieze contractul, cu anunțarea prealabilă a beneficiarului, cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat, în următoarele cazuri:
a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) pentru neplată repetată; neplată repetată se consideră atunci când clientul ajunge de două ori în ultimele 12 luni în situația de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 21. —
Rezilierea contractului se poate face din inițiativa beneficiarului pentru neexecutarea obligațiilor ce îi revin prestatorului, cu anunțarea prealabilă a acestuia, cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul solicitat.
Art. 22. —
Dacă în cursul ultimelor 12 luni calendaristice beneficiarul a ajuns în situația de neplată repetată a facturilor emise pentru prestarea serviciului de distribuție, prestatorul poate solicita acestuia constituirea unor garanții, conform reglementărilor în vigoare.

Litigii

Art. 23. —
Litigiile care decurg din încheierea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare ANRE, în conformitate cu Procedura de soluționare a neînțelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și a contractelor de racordare la rețea, aprobată prin ordin al ANRE în vigoare, și, ulterior, dacă este cazul, instanței judecătorești competente.

Forța majoră

Art. 24. —
(1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor ce decurg din prezentul contract, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamități naturale, război, embargou și altele), care nu au putut fi luate în considerare de către părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.
(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 48 de ore de la apariția acesteia, cu certificarea forței majore de către instituțiile abilitate. 
(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părți, prin faptul necomunicării.

 

Prezentul contract a fost încheiat la data de …….. în două (2) exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și își produce efectele începând cu data de ……………………………… .

Semnături


Prestator,

……………………….


Beneficiar,

………………………….


 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

 

Macheta de calcul al tarifului de distribuție

 

Prestator: S.C. ………….

 

Valori realizate în perioada t-1

(ultimele 12 luni)

 

Valori solicitate pentru perioada t

(următoarele 12 luni)

Locul de consum: …………..

Nr.

Nivel de tensiune

IT

MT

JT

IT

MT

JT

 

ENERGIE [MWh]

A.

Cantitatea de energie electrică intrată

 

 

 

R1***

R6 + R9

R15 + R18

B.

Cantitate de energie electrică pentru CPT**

 

 

 

R2

R7 + R11

R16 + R20

 

C.

Cantitate de energie electrică utilă (A – B), din care

 

 

 

 

R3

 

R12

 

R21

 

D.

Cantitate de energie electrică distribuită utilizatorilor

 

 

 

 

R5

 

R14

 

R23

 

E.

Preț mediu de achiziție a energiei electrice

[lei/MWh]

 

 

 

 

 

 

 

COSTURI [lei]

1.

Costuri de operare și mentenanță (1.1 +

1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6), din care:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

materii prime, materiale, obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

1.2.

lucrări de întreținere și reparații executate

cu terții

 

 

 

 

 

 

1.3.

chirii, redevențe, impozite, taxe stabilite conform reglementărilor legale în vigoare

 

 

 

 

 

 

1.4.

alte servicii prestate de terți

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Nivel de tensiune

IT

MT

JT

IT

MT

JT

1.5.

costuri legate de personal (salarii, diurne)

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

contribuții la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeași natură aferente fondului de salarii

 

 

 

 

 

 

2.

Costuri cu amortizarea

 

 

 

 

 

 

3.

Costuri cu CPT (B * E)

 

 

 

 

 

 

4.

Costuri financiare

 

 

 

 

 

 

F.

Total costuri (1 + 2 + 3 + 4)

 

 

 

 

 

 

G.

PROFIT [lei]

 

 

 

 

 

 

H.

VENIT (F + G) [lei]

 

 

 

 

 

 

I.

Tarif specific de distribuție (H/C) [lei/MWh]

 

 

 

 

 

 

 

J.

TARIF DE DISTRIBUȚIE (suma de tarife

specifice de distribuție)* [lei/MWh]

 

 

 

 

 

 

* În cazul în care distribuția de energie electrică se realizează pe un singur nivel de tensiune, tariful de distribuție este egal cu tariful specific de distribuție.
** Cantitatea de energie electrică pentru CPT cuprinde valorile cumulate ale CPT (transformare și linie) aferente nivelului de tensiune respectiv.
*** R1, R2….Rn este numărul rândului corespunzător din anexa nr. 3 la metodologie.

 

Se vor completa numai rubricile necesare în funcție de situația tehnică și economică a fiecărui operator de distribuție.

 

 

Bilanțul energetic al operatorului de distribuție


ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

 

 

Bilanț energetic

Cantitatea prognozată

pentru perioada t

(MWh)

1

Energie intrată în IT

 

2

CPT linii IT

 

3*

Energie utilă la IT (= 1 – 2), din care:

 

4

energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuție la IT

 

5

energie distribuită utilizatorilor la IT

 

6

Energie intrată în trafo de IT/MT (= 3 – 4 – 5)

 

7

CPT transformare IT/MT

 

8

Energie intrată în MT din trafo de IT/MT (= 6 – 7)

 

9

Energie intrată direct la MT

 

10

Total energie intrată în MT (= 8 + 9)

 

11

CPT linii MT

 

12*

Energie utilă la MT (=10 – 11), din care:

 

13

energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuție la MT

 

14

energie distribuită utilizatorilor la MT

 

15

Energie intrată în trafo de MT/JT (= 12 – 13 – 14)

 

16

CPT transformare MT/JT

 

17

Energie intrată în JT din trafo de MT/JT (= 15 – 16)

 

18

Energie intrată direct la JT

 

19

Total energie intrată în JT (= 17 + 18)

 

20

CPT linii JT

 

21*

Energie utilă la JT (= 19 – 20), din care:

 

22

energie pentru consumul propriu al operatorului de distribuție la JT

 

23

energie distribuită utilizatorilor la JT

 

 

Se vor completa numai rubricile necesare în funcție de situația tehnică a fiecărui prestator.

 

* Pozițiile 3, 12 și 21 vor fi folosite pentru calculul tarifului specific de distribuție aferent nivelului de tensiune respectiv.


 

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Cantități de energie electrică activă cumpărate/livrate de operatorul de distribuție în perioada t-1 (MWh)

 

Nr. crt.

 

Luna

Energia electrică intrată

(MWh)

Energia electrică utilă

(MWh)

Energia livrată la utilizatori

(MWh)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 la metodologie

 

Lista utilizatorilor, persoane fizice și/sau juridice, pentru care se prestează serviciul de distribuție a energiei electrice

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

Denumirea utilizatorului

 

Nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul

(kV)

 

 

Puterea aprobată utilizatorului (kW)

 

 

Puterea instalată la utilizator

(kW)

 

Energia electrică activă anuală distribuită la utilizator în anul t-1 (MWh)

 

Energia electrică activă anuală prognozată a fi distribuită la utilizator în anul t

(MWh)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

* Se va completa în ordinea descrescătoare a nivelului de tensiune la care este/sunt alimentat/alimentați utilizatorul/utilizatorii.

 

 ANEXA Nr. 6 la metodologie

 

Macheta de monitorizare a bilanțului de energie electrică și a costurilor aferente serviciului de distribuție pentru anul …………

 

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea

 

 

UM

Valoarea

IT

MT

JT

 

Costuri

 

 

 

 

1

Costuri de operare și mentenanță

lei

 

 

 

2

Costuri cu amortizarea

lei

 

 

 

3

Costuri cu CPT

lei

 

 

 

4

Costuri financiare

lei

 

 

 

5

Total costuri

lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanț energie

 

 

 

 

6

Energie electrică intrată

MWh

 

 

 

7

Energie electrică reprezentând CPT

MWh

 

 

 

8

Energie electrică distribuită pentru utilizatori

MWh

 

 

 


 

ANEXA Nr. 7 la metodologie

 

Macheta de monitorizare anuală a serviciului de distribuție realizat de operatorul de distribuție

 

Denumirea operatorului de distribuție: …………………………………………………………………………………………………………………. Denumirea operatorului de rețea din amonte la care sunt racordate instalațiile operatorului de distribuție: …………………… Nivelul de tensiune la care sunt racordate instalațiile operatorului de distribuție față de operatorul de rețea din amonte (conform ATR): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Loc de consum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Total costuri activitate de distribuție a energiei electrice: ………………………………………………………………………………………… Total venituri din activitatea de distribuție a energiei electrice: …………………………………………………………………………………

 

Nr. crt.

 

Denumirea utilizatorului

Nivelul de tensiune la care este racordat utilizatorul

Cantitatea anuală de energie electrică distribuită (MWh)

 

Tariful de distribuție aplicat

1

 

 

 

 

2