24 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale

„Telecomunicații C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale „Telecomunicații C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor 

totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 162.


Societatea Comercială „Telecomunicații C.F.R.” — S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare 15034095

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI

pe anul 2013

 

mii lei

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri  an curent  2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

62.586,38

 

1

 

Venituri din exploatare

2

62.563,93

2

 

Venituri financiare

3

22,45

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

62.454,69

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

62.438,32

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

7.748,56

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

650,00

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

43.088,45

 

C1

ch. cu salariile

10

32.699,00

C2

bonusuri

11

350,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

850,00

 

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

 

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

88,34

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială, fondurile speciale  úi alte obligaĠii legale

 

15

 

9.101,11

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

10.951,31

2

 

Cheltuieli financiare

17

16,37

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

131,69

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

21,07

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

 

21

 

110,62

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale  prevăzute de lege

 

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

24

110,62

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru  proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe,  precum  úi pentru constituirea surselor necesare  rambursării ratelor  de capital,  plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri aferente acestor  împrumuturi

 

 

 

 

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea  sumelor de la Rd.

22, 23, 24, 25 úi 26.

 

27

 

 

7

 

Participarea salariaĠilor la profit în limita  a 10% din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu  de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciĠiul financiar de referinĠă

 

 

28

 

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital  integral sau majoritar de stat, din care:

 

 

 

29

 

 

a)

-  dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

 

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.22 – Rd.29 se repartizează la alte rezerve úi constituie sursă proprie de finanĠare

 

 

31

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care

 

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama  si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE  A INVESTIğIILOR, din care:

39

2.010,00

 

1

 

AlocaĠii de la buget

40

 

 

 

 

 

alocatii bugetare  aferente platii  angajamentelor in anii anteriori

 

40b

 

IX

 

 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII

41

1.837,70

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.005

2

 

Nr.mediu  de salariaĠi total

44

1.003

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

33.049,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

32.699,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

mii lei

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

Propuneri  an curent 2013

0

1

2

3

4

 

 

b)

bonusuri

47

350,00

 

4

 

Câútigul mediu  lunar  pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

 

48

 

 

2.716,77

 

5

 

Castigul mediu  lunar  pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

 

 

49

 

 

2.745,85

 

6

 

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total  personal mediu  în preĠuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

 

 

50

 

 

62.399,18

 

7

 

Productivitatea muncii pe total  personal mediu  în preĠuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

 

51

 

62.399,18

8

 

Productivitatea muncii în unităĠi fizice  pe total  personal mediu  (unităĠi fizice/  persoana)

 

52

 

9

 

Cheltuieli totale  la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

 

53

 

997,90

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

89.629,26

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

34.000,00