19 Ianuarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică

„Autostrada București—Constanța, tronsonul 6, Cernavodă—Constanța”

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Autostrada București—Constanța, tronsonul 6, Cernavodă—Constanța”,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada București—Constanța, tronsonul 6, Cernavodă—Constanța”, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. —
(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada București—Constanța, tronsonul 6, Cernavodă—Constanța”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.
(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localității Peștera, județul Constanța, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. —
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, necesare pentru relocarea utilităților, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localității Peștera, județul Constanța, sunt în cuantum total de 756 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în limita cheltuielilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01. „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”.

Art. 4. —
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. —
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 6. —
Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. —
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine,

Dan-Coman Șova Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 157.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LIST A

imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada București—Constanța, tronsonul 6, Cernavodă—Constanța”, pe raza localității Peștera, din județul Constanța, a proprietarilor sau deținătorilor acestora,

precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Județul

 

Unitatea administrativ- teritorială

Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului terenului

 

 

Tarlaua/

parcela

 

 

Categoria de folosință

 

Numărul cadastral (număr topo)

 

Numărul de carte funciară

 

Suprafața totală

— mp —

 

Suprafața de expropriat

— mp —

Valoarea de

despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

— lei —

1

Constanța

Peștera

ROSCA D. ION

216/1684/2/13

arabil

25.300

808

377,51

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Constanța

 

 

 

 

Peștera

COSTEA

GHEORGHE COSTEA NICOLAE COSTEA ION MITREA I. CAMELUTA GRIGORE I. MARIUS

COSTEA ANDREI

 

 

 

 

216/1684/2/18

 

 

 

 

arabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.300

 

 

 

 

808

 

 

 

 

377,51

TOTAL:

1.616

755,02