23 Iulie, 2018

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                                                                                                                      SENA TUL

 

LEGE

privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei—Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei— Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București — etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei—Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei—Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 23 iulie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — Echivalentul în lei al sumelor necesare finanțării Proiectului,   în   valoare   de   883.000.000   euro,   din   care 395.000.000 euro împrumut BEI și 488.000.000 euro componenta locală, precum și al taxelor, impozitelor și al altor costuri locale aferente Proiectului și percepute pe teritoriul României se vor asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul anual al S.C. METROREX — S.A., prin bugetul Ministerului Transporturilor, pe toată durata de implementare a Proiectului, cu încadrarea în limitele alocate anual de la bugetul de stat.”


Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 94.