22 Februarie, 2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului

din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2013 cu suma de 5.073 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.
Art. 2. — 
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări din Legea nr. 230/2011.
Art. 3. —
Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la  propunerea  ordonatorului  principal  de  credite,  modificările 
corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2013.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 165.