23 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 19,5 tone de motorină și a acordării ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județul Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și al art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutor umanitar  intern  de  urgență,  cu  titlu  gratuit,  a  cantității  de 19,5 tone de motorină, în limita sumei de 140 mii lei, necesară desfășurării acțiunilor de intervenție în sprijinul populației din județul Vrancea afectate de căderile abundente de zăpadă însoțite de viscol.
Art. 2. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va scădea din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizului de expediție și a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitul desemnat de Instituția Prefectului din județul Vrancea.
Art. 3. —
(1) Transportul produsului până la locul indicat de Instituția Prefectului din județul Vrancea se va efectua în regim de urgență cu mijloacele auto din dotare și/sau ale unor societăți comerciale angajate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.
(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produsului acordat ca ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele   de   stat,  este   interzisă   și   atrage,   după   caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. —
(1) Instituția Prefectului din județul Vrancea va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenție, a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor situații excepționale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produsului vor fi păstrate la sediul Instituției Prefectului din județul Vrancea în vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.

Art. 5. —
(1) În anul 2013 se aprobă reîntregirea stocurilor de rezervă de stat diminuate ca urmare a acordării de ajutor umanitar  gratuit  cu  cantitatea  de  19,5    tone  de  motorină SR EN 590, maximum 0,001% sulf, fără conținut de EMAG, în limita sumei de 140 mii lei.

(2) Finanțarea reîntregirii stocurilor de rezervă de stat cu cantitatea prevăzută la alin. (1) se asigură în anul 2013 din activitatea de „intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate”, activitate finanțată integral din veniturile proprii ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Președintele Administrației Naționale

a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 159.