20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 330 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe (DIPFIE)”.
2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
„Art. 27. — În structura Ministerului Justiției funcționează operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009—2014 pentru domeniile «Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea și întărirea capacității judiciare» și «Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate», organizat în cadrul Direcției programe europene (DPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigură coordonarea programării, implementării și monitorizării asistenței financiare nerambursabile preaderare și postaderare acordate de Uniunea Europeană și alte state, având ca beneficiar Ministerul și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestuia.”
3. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 330 (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și DIPFIE).
4. La anexa nr. 1, sintagma „Serviciul programe europene”, din cadrul Pilonului IV, se înlocuiește cu sintagma „Direcția programe europene”.
5. În anexa nr. 3, la punctul I.B „Administrația Națională a  Penitenciarelor”, numărul maxim  de  posturi este  de 15.583.
Art.  II.  —  
La  articolul  12  din  Hotărârea  Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și pentru unitățile sale subordonate este de 15.583”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției, interimar,

Ovidiu Puțura,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 158.