18 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public

al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Socol” la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 și 541 bis din 24 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 54 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 55, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 151.

 

 

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Socol, județul Caraș-Severin

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosință

Valoarea de inventar

— lei —

 

Situația juridică actuală

 

 

 

55

 

 

 

2.42.10

 

 

 

Teren arabil

 

 

Suprafață — 2.000 mp

C.F. nr. 30341

Nr. topografic 30341

 

 

 

2013

 

 

 

30.000

Domeniul public al comunei Socol, județul

Caraș-Severin, conform hotărârilor Consiliului Local

nr. 1 și 2/2013