25 Septembrie, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru județul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă alocarea sumei de 4.000 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, bugetului propriu al județului Tulcea, pentru punerea în siguranță a lucrărilor hidrologice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a unor căi de acces spre zone izolate din județul Tulcea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. —
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 167.

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe lucrări a sumei ce se alocă pentru punerea în siguranță a lucrărilor hidrologice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a unor căi de acces spre zone izolate din județul Tulcea

 

Nr. crt.

 

Lucrări

Suma alocată

— mii lei —

 

1.

Consolidarea digului de apărare a localităților Ceatalchioi, Sălceni, Plaur

 

1.000

 

2.

Supraînălțare și refacere infrastructură drum județean

DJ 222 N, tronson km 4 + 0,00 — km 11 + 0,00

 

2.500

 

3.

Alte  lucrări  de  intervenție  pentru  înlăturarea  efectelor inundațiilor produse în unele localități din județul Tulcea

 

500

TOTAL:

4.000