22 Iulie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii

pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect

acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,

de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri

în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 Art. 1. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2013 cu suma de 42.898 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, și cu suma de 389 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și Institutul Național de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.
Art. 2. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2013 cu suma de 1.596 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.
Art. 3. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2013 cu suma de 19.453 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.
Art. 4. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013 cu suma de 359 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, și cu suma de 97 mii lei, la capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.

Art. 5. —
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013.

Art. 6. —
Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției, interimar, Ovidiu Puțura, secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 149.