12 Decembrie, 2018

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                  SENATUL

 

                          LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
11.  După  articolul 4  se  introduc două  noi  articole, articolele 41 și 42, cu următorul cuprins:

«Măsuri pentru eliminarea arieratelor        
Art. 41. —
(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență dintre creditele bugetare și sumele aferente plăților restante.
(2) Ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului bugetar, în funcție de valoarea maximă calculată conform alin. (1).
(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform alin. (1).

Verificarea încadrării angajamentelor în bugetele aprobate

Art. 42. —
Proiectele angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice, inițiate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, se transmit unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului în vederea avizării din punctul de vedere al încadrării sumelor în creditele de angajament și bugetare rămase disponibile. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot încheia angajamente legale noi numai pentru proiectele avizate de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.»”

2. La articolul I, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„11. La articolul 63, alineatul  (43) se modifică și va avea următorul cuprins:
«(43) În cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4). Totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4).»”

Art.  II.  —  
În  aplicarea  prevederilor  art.  42   din  Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, Ministerul Finanțelor Publice emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, 

care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

 

 București, 12 aprilie 2013.
Nr. 98.