23 August, 2017

PARLAMENTUL

CAMER
A   DEPUT AȚILOR                                                                                                                                                                      SENA TUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul 2, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică navelor maritime cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300.
……………………………………………………………………………………. 
(3) Aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență nu poate   aduce   atingere   regimurilor   juridice   instituite   prin următoarele instrumente:”.
2. La articolul 3, literele a)—c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) proprietarul navei — proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, cum ar fi navlositorul navei nude, care răspunde de operarea navei;
b) asigurarea — asigurarea cu sau fără franșiză care cuprinde o asigurare de despăgubire sau altă formă efectivă de asigurare, o asigurare individuală ori o garanție financiară care oferă condiții similare de acoperire;
c) Convenția din 1996 — textul consolidat al Convenției privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime, adoptată în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1996, la care România a aderat prin Legea nr. 284/2006.”
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — Proprietarii navelor maritime care arborează pavilionul român sunt obligați să dețină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective.”
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. —
(1) Proprietarii navelor maritime care arborează pavilionul unui alt stat sunt obligați să dețină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective, în momentul în care acestea intră într-un port românesc.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică, în conformitate cu normele dreptului internațional, și proprietarilor navelor maritime care operează în marea teritorială a României, fără a intra în vreun port românesc.”
5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Asigurarea prevăzută la art. 4 sau 5, după caz, acoperă creanțele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenția din 1996. Suma asigurată pentru fiecare navă pentru fiecare incident este egală cu valoarea maximă relevantă aplicabilă pentru limitarea răspunderii, astfel cum prevede Convenția din 1996.”
6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Existența asigurării prevăzute la art. 4 sau 5 se dovedește prin unul sau mai multe certificate eliberate de furnizorul acesteia, ale căror originale se păstrează la bordul navei maritime respective.”
7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Orice inspecție a unei nave maritime, care face escală într-un port românesc sau care operează în marea teritorială a României fără a intra în vreun port românesc, efectuată în conformitate cu dispozițiile Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, cuprinde și verificarea existenței la bordul navei maritime a certificatelor prevăzute la art. 7, precum și a valabilității acestora.”
8. La articolul 10, alineatul (2), litera b) a alineatului (4) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Înainte de a proceda la expulzarea navei maritime pentru motivele prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română acordă proprietarului navei respective un termen de 72 de ore lucrătoare pentru remedierea situației, începând din momentul primirii de către comandantul navei a raportului de inspecție. În cazul în care, în momentul expirării acestui termen sau la plecarea navei maritime, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului, proprietarul navei nu prezintă certificatele de asigurare cerute, în original, Autoritatea Navală Română ia decizia de expulzare a navei.
……………………………………………………………………………………..
b) Ministerului Transporturilor, pentru notificarea Comisiei Europene;
…………………………………………..
(5) Decizia de expulzare a navei maritime este aplicabilă din momentul emiterii ei și se execută, de regulă, imediat după luarea la cunoștință de către comandantul navei respective. În cazul în care deficiențele constatate la navă în timpul controlului acesteia de către statul portului — în cadrul inspecției PSC — prezintă un pericol clar pentru siguranța navigației, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română poate amâna executarea deciziei de expulzare până când stabilește că nava poate naviga fără riscuri majore pentru siguranța și sănătatea pasagerilor și a echipajului, pentru siguranța altor nave și pentru mediul marin.”
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 11. — (1) Navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru care Autoritatea Navală Română a emis decizii de expulzare sau pentru care a primit notificări din partea autorităților competente ale altor state membre ale Spațiului Economic European privind emiterea unor decizii de expulzare li se refuză accesul în orice port și operarea în orice loc din marea teritorială a României.”
10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Sancțiunea contravențională se aplică comandantului navei maritime, care este reprezentantul legal al proprietarului navei.”
11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Cuantumul amenzilor contravenționale, prevăzute la alin. (1), poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.”
„Art. 13. — Autoritatea Navală Română ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate navelor maritime care arborează pavilionul român, precum și a deciziilor de expulzare a navelor maritime emise sau despre care a fost notificată de Europene.”

13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei 

Europene textul prezentei ordonanțe de urgență.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 97.


 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU