20 Septembrie, 2017

PARLAMENTUL

CAMER
A   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociații de persoane fizice și persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.”
2. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
„c) lista cu numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul, codul numeric personal, cetățenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerțului și sediul persoanelor fizice autorizate, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor juridice membri cooperatori.”
3. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, definită potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau persoană juridică care:”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 95.