22 August, 2017

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I,  nr.  687  și  687  bis  din  18  septembrie  2002,  cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

— la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 7.000 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 7.001, potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 


București, 10 aprilie 2013.
Nr. 154.

ANEXĂ


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

SECȚIUNEA I

 

Bunuri  imobile

 

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

— lei —

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

7001

Teren

Suprafața = 49,38 ha

Tarlaua 53

Parcela 575

Nr. cadastral 13025

Carte funciară nr. 211127

Nr. CF vechi: nr. 22562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 22562)

2009

19.844.290

Domeniul public al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 524/2009, modificată prin Hotărârea

nr. 44/2010