19 August, 2017

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 98

din 28 februarie 2013

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar     — judecător
Petre Lăzăroiu      — judecător
Mircea Ștefan Minea  — judecător
Iulia Antoanella Motoc  — judecător
Ion Predescu — judecător
Puskás Valentin Zoltán — judecător
Tudorel Toader     — judecător
Ingrid Alina Tudora — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepție ridicată de Marioara Pasciuc în Dosarul nr. 66.140/3/2011 al Tribunalului București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.456D/2012.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă. În acest sens, arată că, de fapt, critica formulată vizează modalitatea de emitere și contestare a unui act administrativ, și nu probleme de neconstituționalitate, ceea ce excedează atribuțiilor Curții Constituționale.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:
Prin Sentința civilă nr. 7.708 din 28 septembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 66.140/3/2011, Tribunalul București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate  a  prevederilor  art.  6  din  Legea nr. 263/2010  privind  sistemul  unitar  de  pensii  publice. Excepția a fost ridicată de Marioara Pasciuc într-o cauză având ca obiect o contestație la executare împotriva deciziei de impunere, formulată în contradictoriu cu Casa de Pensii a Municipiului București.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prin art. 6 din Legea nr. 263/2010 se aduce atingere principiului constituțional privind neretroactivitatea legii civile, întrucât aceste prevederi de lege, invocate ca temei legal în cuprinsul deciziei de impunere emise de Casa de Pensii a Municipiului București, dispun retroactiv plata unor creanțe, reprezentând contribuții datorate la sistemul public de pensii, care nu erau prevăzute de lege la data desfășurării activităților independente de către autorul excepției.
Autorul excepției arată că prin această decizie s-a dispus constituirea în sarcina sa a unui debit compus din contribuție de asigurări sociale, dobânzi/majorări de întârziere și penalități, ce a fost constituit ca urmare a exercitării unor activități economice în calitate de persoană fizică autorizată, astfel cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Decizia, devenită titlu executoriu, indică o sumă cu care contestatoarea figurează a fi restantă, fără a indica, însă, defalcat modul în care a fost constituită această sumă și fără a menționa motivele de fapt care au stat la baza emiterii ei. În ceea ce privește temeiul juridic al emiterii titlului executoriu, au fost indicate prevederile Legii nr. 263/2010, act normativ care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. Debitul a fost calculat, însă, de Casa de Pensii a Municipiului București pentru perioada 1 ianuarie 2006—28 iulie 2011, astfel încât pentru suma reținută în perioada 1 ianuarie 2006— 31 decembrie 2010 nu este indicat niciun temei legal.
Tribunalul București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că „din modul în care textul legal a fost formulat nu se poate desprinde ideea că acesta ar putea produce efecte și pentru trecut, pentru situații juridice anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010”. În ceea ce privește maniera în care Casa de Pensii a Municipiului București a înțeles să aplice în cauză acest text de lege, arată că este de competența instanței de judecată învestite cu soluționarea cauzei pe fond să analizeze dacă acest text de lege a fost corect aplicat la raportul juridic dedus judecății.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Astfel, arată că, de fapt, „critica susținută de autorul excepției ridică probleme privind stabilirea situației de fapt în care acesta se încadrează, precum și probleme de interpretare și aplicare a legii”.
Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituționale, sens în care invocă Decizia Curții Constituționale nr. 1.237/2010.
Totodată, arată că, în ceea ce privește modul în care textul de lege criticat a fost pus în aplicare de Casa de Pensii a Municipiului București, acest aspect este de competența instanței de judecată învestite cu soluționarea pe fond a contestației la executare respective, să analizeze dacă acesta a fost corect aplicat raportului juridic dedus judecății.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.
Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2), care consacră neretroactivitatea legii civile.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autorul acesteia contestă obligația de plată a unor sume ce reprezintă contribuții restante de asigurări sociale pentru perioadele de timp stabilite prin decizia de impunere emisă de Casa de Pensii a Municipiului București, pe care acesta le-ar fi datorat în calitate de asigurat.
Curtea constată, însă, că prin critica formulată nu sunt vizate aspecte de natură constituțională, ci modalitatea de emitere a unui act administrativ. Or, felul în care prevederile de lege criticate sunt interpretate și aplicate fie de o autoritate publică, fie de către instanța de judecată, precum și aspectele referitoare la o eventuală necorelare a legislației într-un anumit domeniu nu sunt chestiuni ce aparțin sferei de competență a Curții Constituționale.
De altfel, Curtea constată că formula redacțională a textului de lege dedus controlului nu oferă temei criticii referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituție, întrucât din modul în care legiuitorul a edictat actul normativ criticat nu se poate reține ideea că acesta ar putea produce efecte și pentru trecut, pentru situații juridice anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, fiind de competența instanței de judecată să verifice dacă textul de lege pretins a fi neconstituțional a fost corect aplicat în cauza concretă dedusă judecății.
Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepție ridicată de Marioara Pasciuc în Dosarul nr. 66.140/3/2011 al Tribunalului București — Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 februarie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora