25 Februarie, 2018

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 94

din 28 februarie 2013

 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute

la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor


Augustin Zegrean— președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea — judecător
Iulia Antoanella Motoc — judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán — judecător
Tudorel Toader— judecător
Ioana Marilena Chiorean— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție ridicată de Cristian Constantin Zăinescu în Dosarul nr. 12.855/99/2011 al Curții de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale și care formează     obiectul     Dosarului     Curții     Constituționale nr. 1.369D/2012.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:
Prin Încheierea din 26 septembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 12.855/99/2011, Curtea de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de recurentul Cristian Constantin Zăinescu în cadrul unei cauze având ca obiect soluționarea contestației la decizia de pensionare.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5), art. 73 alin. (1), art. 108 alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (4).
În acest sens, arată că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 a fost emisă cu încălcarea principiului separației puterilor în stat. Astfel, acest act normativ reglementează norme de aplicare a unei legi, norme ce ar trebui instituite prin hotărâri ale Guvernului, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituție, iar nu pe calea ordonanțelor de Guvern. Emiterea de către legislativ, chiar pe calea mediată a delegării legislative prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituție, a unei legi într-un domeniu ce ține de atributul constituțional al executivului reprezintă o imixtiune neconstituțională în activitatea altei puteri a statului, ce excedează raporturile Parlamentului cu executivul, astfel cum sunt reglementate de cap. IV din titlul III al Constituției. În același sens sunt și prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.
Totodată, critică faptul că anexa Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 reglementează norme derogatorii de la procedura generală obligatorie a contestației la deciziile de pensie,  stabilită  imperativ  de  art.  149—151  din  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. O astfel de stabilire a normelor derogatorii de la prevederi legale contravine dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care reglementează strict și limitativ ce pot cuprinde anexele, precum și prevederilor art. 63 din aceeași lege, care reglementează modul în care trebuie formulate derogările. În acest sens sunt invocate considerentele Deciziei nr. 942/2011.
Curtea de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale apreciază că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate, deoarece Guvernul a motivat existența situației extraordinare care a determinat adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul consideră, în esență, că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curții Constituționale nr. 215/2012.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.
Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin următoarelor dispoziții din Constituție: art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în stat și alin. (5), potrivit căruia, „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”, art. 73 alin. (1) privind categoriile de legi, art. 108 alin. (1) și (2) potrivit cărora „Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe” și „Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor” și art. 115 alin. (4) privind condițiile de adoptare a ordonanțelor de urgență ale Guvernului.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, excepția de neconstituționalitate fiind respinsă, de exemplu, prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012.
Cu acel prilej, Curtea a reținut că, prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, a statuat că situațiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obișnuit sau comun, aspect întărit și prin adăugarea, cu prilejul revizuirii Constituției, în anul 2003, a sintagmei a căror reglementare nu poate fi amânată”.
De asemenea, prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, Curtea a mai statuat că, pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituție, este necesară existența unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voința Guvernului, care pune în pericol un interes public.
Raportând aceste criterii de analiză la cauză, Curtea a constatat că, în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011, existența unei situații extraordinare este motivată de Guvern prin 3 elemente interdependente, consecințe ale intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 119/2010, și anume: lipsa identificării documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare, impactul negativ al acestei situații asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, precum și necesitatea stabilirii unei etapizări a procesului de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivității și egalității, în scopul stabilirii în mod just și echitabil a drepturilor de pensie, astfel încât persoanele îndreptățite să aibă posibilitatea să identifice și să depună la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activități profesionale.
Prin urmare, având în vedere împrejurarea că, prin aplicarea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010, emisă în aplicarea Legii nr. 119/2010, în practică, s-a ajuns la emiterea unor decizii de stabilire a cuantumului pensiilor neconforme cu situația veniturilor realizate pe parcursul vieții profesionale a destinatarilor măsurilor de recalculare, precum și faptul că era necesară remedierea acestei situații într-un termen cât mai scurt, pentru a se asigura valorificarea, în mod just și în conformitate cu principiul contributivității, a drepturilor de pensie ale unor largi categorii socioprofesionale, Curtea a constatat că această împrejurare avea natura unei situații extraordinare.
Însă, pentru a fi pe deplin respectate exigențele art. 115 alin. (4) din Constituție, Guvernul trebuia să demonstreze și faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative arătate.
Având în vedere iminența încălcării dreptului la pensie în lipsa unor măsuri adecvate, Curtea a constatat că adoptarea măsurilor în cauză printr-o ordonanță de urgență a fost modalitatea cea mai rapidă și eficientă pentru a pune la adăpost drepturile constituționale ocrotite prin art. 47 din Constituție și pentru a evita încălcarea lor.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale, soluțiile și considerentele deciziilor amintite își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție ridicată de Cristian Constantin Zăinescu în Dosarul nr. 12.855/99/2011 al Curții de Apel Iași — Secția litigii de muncă și asigurări sociale.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 februarie 2013.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean