18 August, 2017

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 83

din 28 februarie 2013

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală


Augustin Zegrean  — președinte
Aspazia Cojocaru — judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc— judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Oana Cristina Puică  — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală, excepție ridicată    de    Remus    Alexandru    Costică    în    Dosarul nr. 2.322/866/2012 al Judecătoriei Pașcani și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.246D/2012.
La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorul excepției a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.
Președintele  dispune  a  se  face  apelul  și  în  Dosarul nr. 1.377D/2012,      având      ca      obiect      excepția      de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Sorina Butnaru în Dosarul nr. 2.337/291/2012 al Judecătoriei Roman.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorul excepției a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.
Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 1.246D/2012 și nr. 1.377D/2012, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile pentru conexarea dosarelor.
Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune  conexarea  Dosarului  nr.  1.377D/2012  la  Dosarul nr. 1.246D/2012, care este primul înregistrat.
Cauza este în stare de judecată.
Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin Încheierea din 9 iulie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 2.322/866/2012, Judecătoria Pașcani a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Remus Alexandru Costică cu ocazia soluționării plângerii împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată.
Prin Încheierea din 25 septembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 2.337/291/2012, Judecătoria Roman a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Sorina Butnaru cu ocazia soluționării plângerii împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiție și dreptul la apărare, întrucât judecătorul verifică rezoluția sau ordonanța atacată doar pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a înscrisurilor noi prezentate, petentul neputând solicita alte probe necesare unei juste soluționări a cauzei. Consideră că, în ipoteza în care organul de urmărire penală nu a administrat toate probele în cursul urmăririi penale, altele decât înscrisuri, instanța nu poate verifica legalitatea și temeinicia actului procurorului de netrimitere în judecată. În condițiile în care judecătorului nu i se permite să administreze și alte probe în afară de înscrisuri noi, înseamnă că justiția nu se mai înfăptuiește de către instanțele judecătorești, ci de către organele de urmărire penală.
Judecătoria Pașcani apreciază că excepția de neconstituționalitate  este  neîntemeiată,  întrucât  dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu aduc nicio atingere prevederilor art. 21 și art. 24 din Constituție invocate de autorul excepției, deoarece, în stadiul plângerii împotriva soluției procurorului, judecătorul verifică doar dacă organele de urmărire penală au administrat toate probele pentru aflarea adevărului, putând dispune admiterea plângerii și trimiterea cauzei procurorului pentru administrarea anumitor probe. Face referire,  în  acest  sens,  la  deciziile  Curții  Constituționale nr. 237/2007,  nr.  539/2007,  nr.  250/2008,  nr.  770/2008, nr. 1.277/2008 și nr. 1.134/2009.
Judecătoria Roman, exprimându-și opinia cu privire la temeinicia excepției de neconstituționalitate, apreciază că, în condițiile în care instanța este sesizată cu o plângere împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată, ea face doar o reexaminare a probelor administrate de organul de urmărire penală, probe prin prisma cărora examinează legalitatea și temeinicia soluției date de procuror, fără să se creeze vreo limitare a liberului acces la justiție al petenților.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituție invocate de autorul excepției. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curții Constituționale nr. 843/2010.
Avocatul Poporului precizează că își menține punctul de vedere reținut în deciziile Curții Constituționale nr. 1.041/2009, nr.  125/2011,  nr.  778/2011,  nr.  1.131/2011,  nr.  62/2012, nr. 568/2012 și nr. 613/2012, în sensul că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Potrivit Încheierii de sesizare din 9 iulie 2012, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 2781 din Codul de procedură penală. Din notele scrise ale autorului Remus Alexandru Costică, depuse în motivarea criticii, reiese, însă, că aceasta privește doar dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Prin urmare, Curtea, având în vedere și Încheierea din 25 septembrie 2012, se va pronunța numai asupra dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:
„Judecătorul, soluționând plângerea, verifică rezoluția sau ordonanța atacată, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri noi prezentate.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorii excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție și ale art. 24 referitor la dreptul la apărare.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instanței de contencios constituțional prin raportare la aceleași prevederi din Constituție, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.129 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, reținând că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezoluției sau al ordonanței procurorului, atacate sub aspectul legalității acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea soluționării plângerii, instanța să verifice, pe baza lucrărilor și a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonanței sau a rezoluției de netrimitere în judecată atacate, dacă această soluție a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozițiilor legale. Cu aceeași ocazie, Curtea a statuat că dispozițiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este acesta consfințit de prevederile constituționale și de reglementările internaționale, petentul având deplina libertate de a demonstra în fața instanței de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările și materialul din dosarul cauzei, precum și posibilitatea prezentării unor probe suplimentare față de cele deja administrate, respectiv „înscrisuri noi”.
În același sens este și Decizia nr. 244 din 15 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 2012.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția de respingere a excepției de neconstituționalitate pronunțată de Curte prin deciziile mai sus menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992

CURTEA  CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Remus Alexandru Costică în Dosarul nr. 2.322/866/2012 al Judecătoriei Pașcani și de Sorina Butnaru în Dosarul nr. 2.337/291/2012 al Judecătoriei Roman.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 februarie 2013.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică