17 August, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA   DEPUT AȚILOR                                                                         SENA TUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I punctul 3, alineatul (33) al articolului 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(33) Prin excepție de la prevederile alin. (31), în situația în care declarația fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declarației, data depunerii declarației este data din mesajul transmis inițial în cazul în care contribuabilul depune o declarație validă până în ultima zi a lunii în care se împlinește termenul legal de depunere.”
2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
„7. Articolul 234 se abrogă.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României republicată

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 12 aprilie 2013.
Nr. 100.