24 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d)

din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și intereselor românești, precum și de finanțare a acțiunilor cu caracter științific și social-cultural, prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcției pentru strategii guvernamentale.
(2) Suma de 4.100 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. –
(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuții pe această temă și a devizelor de cheltuieli întocmite și certificate de Direcția pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic și al corectitudinii desfășurării procedurii de achiziții publice.
(2) Direcția pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuții pe această temă și aprobate de secretarul general al Guvernului.
(3) Lista proiectelor și acțiunilor propuse spre finanțare de Direcția pentru strategii guvernamentale se avizează de către șeful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) La solicitarea Direcției pentru strategii guvernamentale asumată de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuții pe această temă și cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1). (5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor, dar nu mai 

târziu de 10 decembrie 2013.

(6) Direcția pentru strategii guvernamentale poate utiliza 

fondurile prevăzute la art. 1 și pentru finanțări nerambursabile, 

potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare.     Metodologia    privind    regimul     de    finanțare 

nerambursabilă   a   programelor,   proiectelor   și   acțiunilor 

menționate în anexă, elaborată de Direcția pentru strategii 

guvernamentale și avizată de direcțiile de specialitate din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se 

aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului și se 

avizează de către șeful Cancelariei Primului-Ministru.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ștefan Stoica

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

București, 10 aprilie 2013. 
Nr. 148.

ANEXĂ


 

Repartizarea și utilizarea sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013


Total general: 4.100 mii lei, din care:
• 1.600 mii lei — proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești;
• 2.500 mii lei — finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural.

Suma de 1.600 mii lei — prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 — se va utiliza pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni, realizate de Direcția pentru strategii guvernamentale la inițiativa sa ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare:
a) organizarea și participarea la proiecte de comunicare și campanii de informare publică și promovare a imaginii și intereselor românești peste hotare;
b) achiziția de servicii de publicitate media în mass-media internă și internațională;
c) achiziția de servicii de informare și promovare pe internet;
d) achiziționarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea și difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate și de afirmare a culturii și identității naționale (broșuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicații periodice, bannere, pixuri, afișe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete  audio,  compact-discuri,  cărți,  obiecte  de  artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulețe și alte materiale);
e) achiziționarea/realizarea, editarea și difuzarea unor materiale de promovare și informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomație publică, afaceri europene (broșuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicații periodice, bannere, pixuri, afișe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărți, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulețe și alte materiale);
f) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziții, festivaluri, congrese, reuniuni desfășurate în țară și în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale interne și europene și a transparenței instituționale;
g) organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare, conferințe, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru și alte activități desfășurate în țară și în străinătate, pe tema comunicării europene, organizate de instituțiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din țară sau străinătate;
h) achiziționarea unor servicii de presă internă și externă (abonamente la informații electronice, presă scrisă, alte publicații), fluxuri de știri și rapoarte de monitorizare și analiză a comunicării guvernamentale;
i) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni și proiecte de comunicare și transparență instituțională, specifice obiectului de activitate al Direcției pentru strategii guvernamentale, desfășurate împreună cu organisme neguvernamentale și cu instituții din țară și din străinătate;
j) achiziționarea de servicii de consultanță internă și externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorității contractante, inclusiv plata unor consultanți sau experți. Selecția specialiștilor se va realiza pe o bază concurențială, pe baza analizei CV-urilor și portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;
k) invitarea în România a reprezentanților unor publicații, posturi de radio și de televiziune internaționale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanți în domeniile de activitate specifice Direcției pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur și a transportului intern și internațional;
l) realizarea de producții multimedia în regim propriu, în vederea promovării României și optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio și video, diapozitive, site-uri);
m) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante, tipărituri) în scopul informării publice. Suma de 2.500 mii lei — prevăzută la lit. d) „Finanțarea acțiunilor  cu  caracter  științific  și  social-cultural”  din  anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 — se va utiliza pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni, realizate de Direcția pentru strategii guvernamentale la inițiativa sa ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme internaționale etc.), precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare:
a) acțiuni cu caracter științific și social-cultural;
b)   organizarea   și   participarea   la   seminare,   colocvii, msimpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziții, festivaluri, congrese, reuniuni desfășurate în țară și în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ;
c) achiziționarea de consultanță pentru analiza și optimizarea politicilor publice; comandarea și efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte și analize de politici publice și strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;
d) achiziționarea unor baze de date, rapoarte/analize interne și internaționale în domenii de interes guvernamental;
e) organizarea și participarea la diferite programe, activități interne și internaționale, precum și la acțiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;
f) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni și proiecte de studii, evaluări și analize de politici publice și strategii specifice obiectului de activitate al Direcției pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfășurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale și cu instituții din țară și din străinătate;
g) achiziționarea de servicii de consultanță internă și externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorității contractante, inclusiv plata unor consultanți sau experți. Selecția specialiștilor se va realiza pe o bază concurențială, pe baza analizei CV-urilor și a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;
h) contribuții la programe realizate cu finanțare din partea unor organisme internaționale;
i) alte activități necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al Direcției pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare și funcționare a Cancelariei Primului- Ministru și a Secretariatului General al Guvernului;
j) decontarea proiectului realizat în anul 2012, constând în „Concert festiv de Crăciun și Anul Nou al Orchestrei Medicilor din București Dr. Ermil Nichifor”, în sumă de 49.620,00 lei.
Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 se pot acoperi următoarele cheltuieli:
1. tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;
2. cazare, transport și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale persoanelor salariate în cadrul Direcției pentru strategii guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;
3. cazare, transport, diurnă și diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Direcției pentru strategii   guvernamentale,   conform   prevederilor   Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
4. masă în barem de 85 lei/zi/persoană și cazare în unități hoteliere și în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanții la acțiunile, programele și proiectele realizate la inițiativa Direcției pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum și pentru cele finanțate de direcție, potrivit   Legii    nr.    350/2005    privind    regimul    finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
5. taxe de participare și vizitare, taxe poștale, taxe de viză, polițe de asigurare pentru călătorii în străinătate și asigurări medicale;
6. comunicații telefonice și internet;
7. premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, amenajarea spațiilor unde acestea se desfășoară și decorarea lor cu aranjamente florale;
8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare și filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media și pe internet, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări și evaluări de strategii, programe și politici publice, realizarea de campanii de informare publică și promovarea imaginii, operațiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoționale, abonamente, chirie și alte servicii.