21 Ianuarie, 2018

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 51

din 12 februarie 2013

 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1

din același act normativ


Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru      — judecător
Acsinte Gaspar     — judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea   — judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Daniela Ramona Marițiu— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ, excepție ridicată de Societatea Comercială „Intergroup Engineering” — S.R.L. din București în Dosarul nr. 22.729/3/2012 al Tribunalului București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.551D/2012.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 5 noiembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 22.729/3/2012, Tribunalul București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ, excepție ridicată de Societatea Comercială „Intergroup Engineering” — S.R.L. din București cu ocazia soluționării unei contestații împotriva unui act administrativ fiscal.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că dispozițiile de lege criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) și (2), art. 44, 47, 52, 53, 57, art. 135 alin. (2) lit. f) și art. 139, fără a arăta în ce mod.
Tribunalul București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu următorul conținut: „În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabilește de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București între:
a) 10% și 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință;
b) 30% și 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții autorul excepției invocă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept, art. 16 alin. (1) și (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 57 referitor la exercitarea drepturilor și a libertăților, art. 135 alin. (2) lit. f) referitor la economia României și art. 139 referitor la impozite, taxe și alte contribuții.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autoarea excepției nu a formulat o veritabilă critică de neconstituționalitate, întrucât nu indică motivele pentru care dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale și convenționale invocate, iar simpla enumerare în susținerea excepției de neconstituționalitate a acestora nu este de natură să satisfacă exigențele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate”. În acest sens este și Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.
Având în vedere acest aspect, Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ, excepție ridicată de Societatea Comercială „Intergroup Engineering” — S.R.L. din București în Dosarul nr. 22.729/3/2012 al Tribunalului București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 12 februarie 2013.


PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Marițiu