24 August, 2017

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA  Nr. 46

din 12 februarie 2013

 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 1—5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru — judecător
Acsinte Gaspar— judecător
Petre Lăzăroiu— judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Ion Predescu — judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Daniela Ramona Marițiu — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 1—5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Georgeta Conțac în Dosarul nr. 765/40/2012 al Tribunalului Botoșani — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.457D/2012.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens face referire la jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 3 octombrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 765/40/2012, Tribunalul Botoșani — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 1—5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Georgeta Conțac într-o cauză ce are ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că stabilirea unui cuantum al impozitului diferențiat în funcție de capacitatea cilindrică a autoturismelor duce la o discriminare între cetățeni, aceștia fiind nevoiți să plătească un impozit diferit. Astfel sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 16. În continuare, susține că dispoziția de lege criticată contravine principiului legalității, principiului solidarității și al egalității de tratament, principiului neretroactivității, stabilității raporturilor juridice, al interdicției încălcării drepturilor câștigate și al previzibilității.
Tribunalul Botoșani — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal apreciază că legiuitorul este cel care poate stabili cuantumul impozitului pe mijloace de transport. Sub aspectul  modalității  de  determinare  a  acestui  cuantum  se apreciază că aceste dispoziții legale pot veni în contradicție cu normele constituționale invocate de parte, întrucât au în vedere doar capacitatea cilindrică a autoturismului. Determinarea unui cuantum al impozitului pe mijloace de transport corect și în acord cu principiile comunitare ar trebui să aibă în vedere, pe lângă capacitatea cilindrică, vechimea autoturismului, valoarea de piață a acestuia, dotările voluptorii sau standard.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Guvernul arată că instanța de contencios constituțional a reținut, în cuprinsul Deciziei nr. 602/2009, faptul că dispozițiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică uniform tuturor contribuabililor ce se află în situația stabilită de ipoteza normei, fără să instituie discriminări sau privilegii pe criterii arbitrare. Întrucât calcularea taxei asupra mijloacelor de transport se face prin aplicarea unei cote fixe în raport cu aceeași bază de impozitare, care este reprezentată de capacitatea cilindrică a vehiculului, apreciază că textul de lege criticat este în deplină concordanță cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (2) și cu cele ale art. 56 din Constituție. Referitor la eventuala contradicție între normele dreptului intern și cele comunitare, arată că, în cuprinsul Deciziei nr. 1.119/2010, Curtea Constituțională a reținut că nu este competentă să analizeze conformitatea unei prevederi din dreptul național cu dispoziții din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din Constituție, astfel cum solicită autorul excepției de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 263 alin. (2) pct. 1—5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu următorul conținut:
„În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmsau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Nr. crt.

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

 

 

I.

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3  sau fracțiune din aceasta)

 

1.

Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3

inclusiv

 

8

 

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

 

18

 

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

 

72

 

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între

2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

 

144

 

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste

3.001 cm3

 

290”

 

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții autoarea excepției invocă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului și art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 602 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 11 iunie 2009, a constatat că dispozițiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică uniform tuturor contribuabililor ce se află în situația stabilită de ipoteza normei, fără să instituie discriminări sau privilegii pe criterii arbitrare. Întrucât calcularea taxei asupra mijloacelor de transport se face prin aplicarea unei cote fixe în raport cu aceeași bază de impozitare, care este reprezentată de capacitatea cilindrică a vehiculului, apreciem că textul de lege criticat este în deplină concordanță cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (2) și cu cele ale art. 56 din Constituție. Pentru a garanta principiul egalității în materie fiscală, legiuitorul are obligația constituțională de așezare justă a sarcinilor fiscale, or, dispozițiile art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal atestă caracterul echitabil și proporțional al taxei stabilite, care se aplică tuturor contribuabililor, fără deosebiri de tratament juridic.
În continuare, Curtea reține că autoarea excepției este nemulțumită, în realitate, de criteriile tehnice avute în vedere de legiuitor la stabilirea impozitelor, cum ar fi vechimea autoturismului, capacitatea cilindrică etc. În legătură cu acest aspect, prin Decizia nr. 249 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 7 aprilie 2008, Curtea a statuat că, atât timp cât prin reglementarea criticată nu se contravine principiilor proporționalității și al echității în materie fiscală, instanța de contencios constituțional nu se poate pronunța asupra criteriilor alese de legiuitor pentru stabilirea impozitelor, acesta fiind suveran a decide cu privire la aceste aspecte.
În sfârșit, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la art. 20 și 148 din Constituție, Curtea constată că aceste texte constituționale nu au incidență în cauză.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 1—5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Georgeta Conțac în Dosarul nr. 765/40/2012 al Tribunalului Botoșani — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 12 februarie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Marițiu