22 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ   DE   URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

Având în vedere:
— obiectivele propuse de Guvernul României de stimulare a dezvoltării economiei românești, în cadrul cărora se înscrie și intenția de a dezvolta piața audiovizuală din România prin încurajarea producției locale de televiziune, a investițiilor în programe locale, asigurarea de locuri de muncă și dezvoltarea de activități economice în beneficiul pieței de servicii audiovizuale din România;
— obiectivele de combatere a corupției manifestate la nivelul achiziției de spațiu publicitar media, precum și necesitatea combaterii sistemelor netransparente și anticoncurențiale în acest domeniu, care afectează în egală măsură activitatea stațiilor tv și dreptul publicului la informații corecte și de calitate;
— necesitatea stabilirii unor reguli clare de acces al titularilor la deținerea unei licențe audiovizuale, eliminând operatorii economici care înregistrează obligații restante la bugetul de stat, măsuri care fac parte dintr-un program extins de responsabilitate socială, luând în considerare:
— consecințele negative asupra domeniului audiovizual, derivând din lipsa unor mecanisme legislative eficiente de eliminare a corupției și a practicilor netransparente în acest domeniu, care s-ar perpetua și s-ar amplifica în cazul neadoptării urgente a unor reglementări clare menite să asigure un climat concurențial corect și respectarea dreptului publicului român la producții audiovideo de calitate, întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară și de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:
„Art. 291. —
(1) Orice achiziționare de spațiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele și pe seama beneficiarului final al publicității televizate.
(2) Orice oferte de preț pentru achiziționarea publicității televizate, prezentate de intermediarii prevăzuți la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicității televizate, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. În scopul obținerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicității televizate pentru care solicită ofertele de preț.
(3) Obiectul achiziționării prevăzute la alin. (1) va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicității televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi emisă de radiodifuzor către beneficiarul final al publicității televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicității televizate.
(4) Intermediarii prevăzuți la alin. (1) nu pot să primească altă plată sau contraprestație decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicității televizate în vederea remunerării serviciilor prestate și nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului.
(5) Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor prezentului articol este nul.”

2. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 51. —
(1) Procedura și condițiile de eliberare și modificare a licenței audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanții au obligația să depună declarații notariale, emise la momentul solicitării licenței audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenței, precum și fiecare asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acționar direct ori indirect la alte societăți comerciale de comunicație audiovizuală, cu precizarea procentului deținut din capitalul social al acestora, precum și să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenței audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenței nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se poate acorda sau modifica licența în cazul în care societatea înregistrează obligații restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeșalonări la plata acestora. În această situație, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilități.”
3. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 56. —
(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terț numai cu acordul Consiliului, nu mai devreme de un an de la data intrării în difuzare, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență și cu prezentarea certificatelor fiscale din care să rezulte că la data solicitării acordului Consiliului pentru cedarea licenței nici societatea titulară cedentă a licenței și nici societatea cesionară nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat.”
Art. II.
Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informațională,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 25.