16 Iulie, 2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE  URGENȚĂ

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri

pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,

aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare și protocol utilizate de beneficiarii prevăzuți de lege, precum și a stabilirii fondurilor necesare întreținerii, conservării și modernizării acesteia, reținându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea și funcționarea bazei materiale de reprezentare și protocol, având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreținerea și conservarea bazei materiale de reprezentare și protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesități sociale stringente, în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din  1  februarie  2002,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

 

ORDONANȚĂ

privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ  de protocol și bunuri  mobile din domeniul public  al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome

«Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»”


2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Fondul locativ de protocol și bunuri mobile se constituie din bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului.
(2) Administrarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. — A.P.P.S., care asigură evidența, punerea la dispoziție, întreținerea, repararea și conservarea acestuia, în condițiile legii.”
3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Fondul locativ de protocol și bunuri mobile are următoarea destinație:”.
4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) baza materială destinată activității de reprezentare și protocol — pentru activitățile Administrației Prezidențiale, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului României și Curții Constituționale.”
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. —
(1) Baza materială destinată activității de reprezentare și protocol este constituită din case de oaspeți, vile, palate și construcții speciale, cu terenul aferent pentru această destinație, situate în municipiul București și în unele județe, precum și din bunuri mobile.
(2) Bunurile mobile și imobilele care constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziția autorităților publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.—A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.”

6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectuează și se suportă din fondurile R.A.— A.P.P.S.”

7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

8. În tot cuprinsul ordonanței, orice referire la noțiunea de „fond locativ de protocol” se înlocuiește cu sintagma 

„fond locativ de protocol și bunuri mobile”.

Art. II.
(1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului.

(2) Bunurile mobile și imobile care constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 

20 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 24.

ANEXA Nr. 1

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

ale bunurilor mobile care trec din domeniul privat în domeniul public al statului

 

 

Nr. crt.

Nr./data actului normativ în temeiul căruia au intrat bunurile în domeniul privat al statului

 

 

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

 

 

Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea

 

Ordonatorul/ Administratorul de la care

se face trecerea

(CIF și denumire)

 

 

Ordonatorul/ Administratorul

la care trece bunul

 

Datele de identificare ale bunului care face obiectul trecerii din domeniul privat

al statului în domeniul public al statului

1

Hotărârea Guvernului nr. 16/2013

Elicopter EC 155 B

înmatriculat YR-MDH, serie 6637

art. 108 din Constituția României, republicată; art. 8 din Legea

nr. 213/1998

Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

CIF: 2351555

Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

CIF: 2351555

EC 155 B înmatriculat

YR-MDH, serie 6637

2

Hotărârea Guvernului nr. 16/2013

Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR

H 15 sn 001

FNPT II MCCH

art. 108 din Constituția României, republicată; art. 8 din Legea

nr. 213/1998

Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

CIF: 2351555

Regia Autonomă

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

CIF: 2351555

ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15

sn 001 FNPT II MCCH

 

ANEXA Nr. 2

LISTA

bunurilor mobile și imobile care fac parte din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol

 

Nr. crt.

 

Imobilul

1.

Complex „Lotus” cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja și terenul aferent în suprafață de 134.883,69 mp din Neptun—Mangalia, județul Constanța

2.

Vila „Panseluța” cu terenul aferent în suprafață de 12.073,66 mp din Neptun—Mangalia, județul Constanța

3.

Complex Palat Olănești, compus din corp vechi și corp nou, cabană, heliport, parc și terenul aferent în suprafață de

107.687,21 mp din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, județul Vâlcea

4.

Vila „Carpați” cu garaj, construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae

Bălcescu nr. 21, județul Brașov

5.

Vila „Postăvarul” cu construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, județul Brașov

6.

Vila „Izvorul” și terenul aferent în suprafață de 11.308,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, județul Brașov

7.

Vila „Covasna” cu terenul aferent în suprafață de 17.107,21 mp din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, județul Covasna

8.

Complex Foișor, compus din: Palatul „Foișor”, Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpușii, sere, casă heliport, anexe și construcții speciale, parc și pădure, cu terenul aferent în suprafață de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova

9.

Complex Scroviștea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent în suprafață de 25.618.000 mp din Scroviștea, Șos. București—Ploiești km 32, județul Ilfov

10.

Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă și terenul aferent în suprafață de 253.580,00 mp din Snagov, județul Ilfov — parțial

11.

Palatul Primăverii 50 cu clădiri anexe (club și spălătorie, cabine poartă și garaj, depozit) și terenul aferent în suprafață de

15.025,25 mp din municipiul București, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1

12.

Palatul Primăverii — Lac 1 cu anexe și terenul aferent în suprafață de 33.346,59 mp din București, bd. Mircea Eliade nr. 11—13 (fost nr. 5—13), sectorul 1

13.

Casa de oaspeți — Lac 2 cu terenul aferent în suprafață de 36.199,36 mp din municipiul București, str. Turgheniev nr. 22—24, sectorul 1

14.

Vila Dante, cu terenul aferent în suprafață de 4.240,30 mp, având suprafața construită de 1.387,70 mp, situat în str. Dante

Aligheri nr. 11, sectorul 1, București

15.

Construcții satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea, cu terenul aferent în suprafață de 31.100,00 mp, din care:

— sală conferințe — 396 mp;

— bazin copii — 92 mp;

— bazin adulți — 114 mp;

— bungalow — 99 mp;

— bungalow — 99 mp;

— bungalow — 99 mp;

— bungalow — 99 mp;

— umbrar barbeque — 43 mp;

— cabană — 357 mp;

— anexă — 8 mp;

— cabană — 90 mp;

— stație de tratare a apei — 52 mp;

— rezervor apă — 10 mp;

— pavilion expunere păsări — 340 mp.

16.

Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637

17.

Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B