26 Februarie, 2018

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale

pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 264.006 din 4 februarie 2013 al Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, și ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea și funcționarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare și pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare și retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a acestora, precum și delegarea de atribuții, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Comitetul este format din:
a) un consilier al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
b) 3 reprezentanți ai Direcției generale politici agricole și strategii;

c) 2 reprezentanți ai Direcției generale industrie alimentară;

d) un reprezentant al Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene;

e) un reprezentant al Direcției generale dezvoltare rurală — Autoritate de management pentru PNDR;

f) un reprezentant al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale;

g)  2  reprezentanți  ai  Direcției  generale  managementul resurselor umane și juridic.”

2. La articolul 2 alineatul (2), litera h) se abrogă.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.


 p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat

 

 

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 207.