20 August, 2017

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 86

din 28 februarie 2013

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare

în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006
Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru — judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Petre Lăzăroiu — judecător
Mircea Ștefan Minea— judecător
Iulia Antoanella Motoc — judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader— judecător
Oana Cristina Puică— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepție ridicată de Georgiana-Irina Badea (Ștefănescu) în Dosarul nr. 9.486/280/2012 al Judecătoriei Pitești — Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.300D/2012.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că partea Penitenciarul Colibași a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.
Cauza este în stare de judecată.
Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, întrucât aceasta privește, în realitate, dispozițiile art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006, aprobat prin hotărâre a Guvernului, iar, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituționalitate.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 12 iunie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 9.486/280/2012, Judecătoria Pitești — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a  dispozițiilor  art.  149  din  Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Excepția a fost ridicată de Georgiana-Irina Badea (Ștefănescu) cu ocazia soluționării contestației împotriva unei încheieri a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că normele juridice criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 21 alin. (1) și (2) privind accesul liber la justiție, întrucât reglementează ca abatere disciplinară foarte gravă eludarea regimului de executare a pedepsei de către persoanele private de libertate, care, prin inițierea unor cauze penale  ori  civile  pentru  ele  sau  pentru  altele,  urmăresc menținerea într-un anume loc de deținere ori transferarea în alte locuri de deținere.
Judecătoria Pitești — Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece normele juridice criticate nu aduc nicio atingere prevederilor art. 21 din Constituție invocate de autorul excepției.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, este inadmisibilă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituție și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.
Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 149 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006. În textul Legii nr. 275/2006 nu există articolul 149, însă, din considerentele încheierii și din notele scrise ale autorului excepției, depuse în motivarea criticii, reiese că aceasta privește dispozițiile art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia”. Prin urmare, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituționalitate, astfel că, potrivit art. 29 alin. (1) și (5) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, este inadmisibilă.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, excepție ridicată de Georgiana-Irina Badea (Ștefănescu) în Dosarul nr. 9.486/280/2012 al Judecătoriei Pitești — Secția penală.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 februarie 2013.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică