20 August, 2017

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, de prezenta lege și de alte acte normative.
Art.  2.  —  Editorul  Monitorului  Oficial  al  României  este Guvernul României.
Art. 3. — (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului. (2)   Imaginea   și   formatul,   consacrate,   ale   publicației „Monitorul Oficial al României” cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

CAPITOLUL II

Structura Monitorului Oficial al României

Art. 4. — Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părți, structurate în funcție de natura actelor supuse publicării.
Art. 5. — În Partea I se publică următoarele categorii de acte: A. actele juridice ale Parlamentului:
a) legile, hotărârile și moțiunile;
b)   hotărârile   și   moțiunile   celor   două   Camere   ale Parlamentului;
B. actele cu caracter politic ale Parlamentului și ale celor două Camere;
C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;
D. decizii ale președinților Camerei Deputaților și Senatului;
E. actele Președintelui României:
a) decretele;
b) mesajele și alte acte adresate Parlamentului;
F. actele Guvernului:
a) hotărârile, cu excepția celor care au caracter militar;
b)  ordonanțele  emise  în  temeiul  unei  legi  speciale  de abilitare;
c) ordonanțele de urgență;
d)  declarațiile  de  politică  generală  și  alte  asemenea declarații;
G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii
H.  actele  normative  ale  organelor  de  specialitate  ale administrației  publice  centrale  din  subordinea  Guvernului, potrivit competenței lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;
I. actele normative adoptate de autoritățile administrative autonome și de alte autorități publice, potrivit competenței lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;
J. deciziile, hotărârile și avizele Curții Constituționale;
K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;


*) Republicată în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 30 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 74/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013.
Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009.


L. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;
M. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât; N. actele normative adoptate de persoane juridice — altele decât autoritățile publice — care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;
O. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.
Art. 6. — În Partea a II-a se publică:
A. stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și Senatului;
B. stenogramele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului;
C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului;
D. rapoartele și dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritățile publice, potrivit Constituției sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;
E. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului,  miniștrilor  sau  altor  conducători  ai  organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;
F. alte acte prevăzute de lege.
Art. 7. — În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea.
Art. 8. — În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.
Art. 9. — În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale.
Art. 10. — În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune  de  bunuri  proprietate  publică,  precum  și  alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale.
Art. 11. — În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative,  precum  și  alte  acte  referitoare  la  cooperație, stabilite prin dispoziții legale.

CAPITOLUL III

Procedura publicării actelor

în Monitorul Oficial al României

SECȚIUNEA 1

Publicarea

Art. 12. —
(1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său, și pot fi transmise și prin e-mail, în fișier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenți.
(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).
Art. 13. — Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informații și precizări, solicitate de această instituție publică sau de Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.
Art. 14. — Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea Secretariatului General al Guvernului și cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în procesul de editare și publicare.

SECȚIUNEA a 2-a

Republicarea și rectificarea actelor

 

Art. 15. —
(1) Actul normativ modificat și/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziției cuprinse în actul de modificare și/sau de completare.
(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorității publice care a emis actul de modificare și/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3) Republicarea actelor normative modificate și/sau completate prin ordonanțe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.
Art. 16. —
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
Art. 17. —
(1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3) Se interzice, sub sancțiunea nulității, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operațiunea rectificării.

SECȚIUNEA a 3-a

Accesul  la publicația Monitorul Oficial al României

Art. 18. —
Regia Autonomă „Monitorul Oficial” editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât și în format electronic, pe care îl pune la dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.
Art. 19. —
Regia Autonomă „Monitorul Oficial” realizează un produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

SECȚIUNEA a 4-a

Cheltuielile de publicare

 

Art. 20. —
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I, III—VII, și a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constituție, deciziile prim-ministrului și actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă „Monitorul Oficial” din bugetul propriu.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 21. —
Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 22. —
Procedura publicării în părțile I—VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.


*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării și rectificării, precum și ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.


Art. 23. — Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.
Art. 24. — Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, cu excepția achizițiilor de materii prime, materiale și servicii destinate în exclusivitate operațiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care servește interesului public.
Art. 25. —
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeași dată se abrogă art. 3 alin. 1—3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” și cap. IV „Organizarea regiei” din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.