21 August, 2017

Augustin Zegrean — președinte
Aspazia Cojocaru— judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Petre Lăzăroiu  — judecător
Mircea Ștefan Minea — judecător
Ion Predescu— judecător
Puskás Valentin Zoltán— judecător
Tudorel Toader — judecător
Afrodita Laura Tutunaru— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 259 din Codul penal, excepție ridicată de Anna Cobelea în Dosarul nr. 3.168/314/2012 al Judecătoriei Suceava și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.461D/2012.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepției a depus la dosar precizări scrise.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, deoarece se critică modul de interpretare și de aplicare a dispozițiilor legale contestate.

CURTEA,

având  în  vedere  actele  și  lucrările  dosarului,  constată următoarele:
Prin Încheierea din 7 septembrie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 3.168/314/2012, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor  art.  259  din  Codul  de  procedură  penală, excepție ridicată de Anna Cobelea în dosarul de mai sus având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate împotriva ordonanței procurorului prin care s-a dispus o sancțiune cu caracter administrativ pentru săvârșirea infracțiunii de denunțare calomnioasă.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale menționate sunt neconstituționale, deoarece dosarul cauzei deduse judecății a fost format ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală.
Judecătoria Suceava opinează că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece criticile autorului vizează modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale contestate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit dispozitivului și considerentelor încheierii de sesizare, prevederile art. 259 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Cuprinsul referatului întocmit de organul de cercetare penală. În realitate, din documentele anexate rezultă că s-a strecurat o eroare materială, autorul excepției criticând, în fapt, prevederile art. 259 din Codul penal (și nu din
Codul    de   procedură    penală)    referitor    la    Denunțarea calomnioasă, care au următorul conținut:„Învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
Dacă cel care a săvârșit fapta declară mai înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana în contra căreia s-a făcut denunțul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.”
Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile legale menționate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (1)—(3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 22 alin. (2) referitor la interzicerea torturii ori a pedepselor și tratamentelor inumane sau degradante, art. 23 alin. (1) și (2) referitor la inviolabilitatea libertății individuale și la condițiile în care poate fi dispusă reținerea, percheziția și arestarea unei persoane și art. 24 referitor la Dreptul la apărare, precum și dispozițiile art. 3, 5, 6 și 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la Interzicerea torturii, la Dreptul la libertate și la siguranță, la Dreptul la un proces echitabil și la Interzicerea discriminării.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aspectele relevate de autorul excepției cu privire la modul de aplicare și de interpretare a normelor criticate țin de fondul soluționării litigiului în fața instanței de drept comun și nu pot fi convertite în vicii de constituționalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu dispozițiile din Legea fundamentală invocate.
În plus, nemulțumirea autorului excepției nu vizează conținutul reglementărilor criticate, ci absența unor alte dispoziții a căror încorporare în textele contestate ar fi fost oportună. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta se pronunță „fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, și, pe cale de consecință, urmează ca prezenta excepție de neconstituționalitate să fie respinsă ca inadmisibilă.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal, excepție ridicată de Anna Cobelea în Dosarul nr. 3.168/314/2012 al Judecătoriei Suceava.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 martie 2013.

 

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru