22 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți de imobil aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru demolarea unei părți a imobilului prevăzut la alin. (1) și construirea unei noi clădiri pe aceeași amprentă, pentru realizarea obiectivului de investiție de tip POS-CCE, operațiunea 2.2.1, cu titlul „Centrul de Cercetare pentru Nanotehnologii Avansate pe bază de Carbon — CENASIC”, obiectiv contractat de către Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București, cu Contractul de finanțare nr. 254/28.09.2010, cod SMIS-CSNR-14040.
Art. 2. —
Se actualizează anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa nr. 2.
Art. 3. —
După finalizarea construcției, imobilul va trece în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București.
Art. 4. —
Ministerul Educației Naționale va actualiza în mod corespunzător datele de evidență cantitativ-valorică pentru Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București și va efectua modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. —
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul educației naționale, Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică

și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 140.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Institutul Național

de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

 

Nr. inv. MF

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Descriere tehnică

 

 

Adresa

 

Valoarea de inventar (în lei)

 

Situația juridică

 

Baza legală

În administrare/ În concesiune

1

8.29.06

Clădire

Corp clădire C5 (laborator), suprafață construită: 221 mp, regimul de înălțime: parter + etaj tehnic, Cartea funciară a orașului Voluntari

nr. 21132

Număr cadastral

6306/1

Județul Ilfov, localitatea: orașul Voluntari, str. Erou Iancu

Nicolae nr. 126 A (fost 32 B)

32.358

Hotărârea

Guvernului

nr. 1.318/1996

și anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006

În administrarea Ministerului Educației Naționale

(CUI 13729380)

pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie — IMT București

(CUI 1154, J23/986/2002)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

13729380

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terțiar de credite

 

 

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

RO 1154

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE IMT — BUCUREȘTI

 

 

Nr inv. MF

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

Date de identificare

 

Anul dobândirii/ darii în folosință

 

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică

Situația juridică actuală concesiune/

închiriat/dat cu titlu gratuit

 

 

Tipul bunului

 

Descriere tehnică

(pe scurt)

 

Vecinătăți (după caz, pe scurt)

 

Adresa

 

Baza legală

 

În administrare/ concesiune

1

8.29.06

Clădire

Corp clădire C1, S+P+6E Suprafața construită = 296 mp Suprafața desfășurată = 3.357 mp Înălțime = 33,3 m

Nr. CF 21133, nr. cadastral 6306/2

Corp clădire C2, S+P Suprafața construită = 516 mp Suprafața desfășurată = 1.208 mp Înălțime = 4 m

Nr. CF 21133, nr. cadastral 6306/2

Corp clădire C3, S+P Suprafața construită = 735 mp Suprafața desfășurată = 1.435 mp Înălțime = 4 m

Nr. CF 21133,

nr. cadastral 6306/2

Corp clădire C4, P + etaj tehnic Suprafața construită = 1.636 mp Suprafața desfășurată = 1.636 mp Înălțime = 6 m

Nr. CF 21133, nr. cadastral 6306/2

 

Țara: România Județul Ilfov Localitatea: Voluntari,

str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A

1996

400.300

 

 

 

 

 

184.200

 

 

 

 

 

211.500

 

 

 

 

 

 

239.542

Hotărârea

Guvernului

nr. 1.318/1996

În administrare

 

Imobil