20 August, 2017

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, luând act de Raportul Comisiei economice, industrii și servicii nr. XX/87 din 3 aprilie 2013, plenul Senatului, în ședința din data de 8 aprilie 2013, a constatat că propunerea de directivă respectă principiile subsidiarității și proporționalității. În urma analizării fondului propunerii și în perspectiva negocierilor care se vor desfășura,

Senatul subliniază următoarele aspecte și adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
(1) Cu privire la obligațiile statelor membre de a desemna o autoritate națională competentă în domeniul securității rețelelor și sistemelor informatice, Senatul a precizat că, la nivelul statelor membre, există structuri care: au competențe strict delimitate de reglementare în sectorul comunicațiilor electronice, echipe de intervenție în caz de urgență informatică (în România, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică — CERT) sau autorități pentru protecția datelor cu caracter personal. În conformitate cu dispozițiile propunerii de directivă, va fi dificil să se desemneze autoritatea competentă. În acest sens, se propune eliminarea din cuprinsul propunerii de directivă a prevederii care impune ca CERT să fie înființată în cadrul autorității competente și se susține ideea înființării unor CERT-uri sectoriale care să lucreze în strânsă colaborare cu CERT-ul național.
(2) Referitor la categoriile de furnizori de servicii pentru societatea informațională, Senatul a considerat că nu este oportună o simplă enumerare a acestora, datorită faptului că se pot genera confuzii cu privire la încadrarea unui anumit furnizor în una dintre categoriile menționate. În vederea evitării unor astfel de neclarități juridice, este mai adecvat, pe de o parte, să se definească categoriile de furnizori și, pe de altă parte, să se includă anumite tipuri de furnizori în sfera de aplicare a propunerii de directivă. În sprijinul acestei soluții, Senatul a menționat rețelele sociale și motoarele de căutare care prelucrează date cu caracter personal, care trebuie să respecte condițiile specifice de securitate a prelucrării datelor.
(3) Senatul a propus, de asemenea, renunțarea la utilizarea sintagmei „rețea și sistem informatic”, întrucât aceste noțiuni care nu sunt interdependente exprimă lucruri diferite și pot exista de sine stătător.
Art. 2. —
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în ședința din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 8 aprilie 2013.
Nr. 16.