22 August, 2017

Luând act de Raportul Comisiei economice, industrii și servicii nr. XX/109 din 28 martie 2013 și de Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/222 din 28 martie 2013, plenul Senatului, în ședința din data de 2 aprilie 2013, a constatat că propunerea de regulament încalcă principiul subsidiarității.
În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. — 
(1) Senatul a apreciat că aplicarea regulamentului va conduce la garantarea unui nivel ridicat de siguranță și la îmbunătățirea poziției concurențiale a sectorului feroviar, asigurarea celui mai înalt grad posibil de transparență și a unui flux informațional eficace în privința nivelului siguranței feroviare, creșterea interoperabilității rețelei transeuropene și creșterea calificării profesionale a mecanicilor de locomotive.
(2) Totuși, în contradicție cu principiul subsidiarității, o implicare extinsă a Agenției pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA) în activitățile pe care în prezent le desfășoară autoritățile feroviare naționale, inclusiv cea din România, va conduce la reducerea rolului acestor autorități. Există riscul creșterii costurilor de certificare pentru operatorii de transport feroviar și industria producătoare, în special pentru cei care operează pe piețe naționale (inclusiv cea din România). În acest context, se consideră că este necesar să se efectueze o analiză mai atentă a distribuției optime a atribuțiilor între ERA și autoritățile naționale de siguranță, cu privire la certificarea de siguranță a operatorilor feroviari și a materialului rulant. În acest sens se impune o abordare precaută față de transferul de competențe către ERA, ținând cont de riscul creșterii costurilor de certificare pentru operatori și industria producătoare, în special pentru cei care operează exclusiv pe piețe naționale.
(3) În ceea ce privește modul de abordare a rețelelor locale și regionale izolate, se propune excluderea acestora din domeniul de aplicare al regulamentului și menținerea mecanismelor administrative naționale existente. În conformitate cu principiul subsidiarității, se consideră că ERA are numai sarcina de reglementare și, eventual, își poate extinde atribuțiile necesare în vederea verificării, coordonării și supervizării activității agențiilor feroviare naționale. În acest context, ERA va putea interveni corectiv în cazul în care la nivel național nu sunt respectate procedurile și reglementările europene.

Art. 2. —
Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în ședința din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

 

București, 2 aprilie 2013.
Nr. 14.