24 Februarie, 2018

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. II alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. — 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2012, se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul proiectelor de grant/strategice finanțate prin Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», ordinul se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum și pentru cele depuse după această dată.”
2. La anexa nr. 1, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4.1, cu următorul cuprins:
„4.1. Prin excepție de la prevederile pct. 4, în cazul proiectelor   de   grant/strategice   finanțate   prin   Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», prezenta procedură se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 

10 august 2012, precum și pentru cele depuse după această dată.”

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

Art. III.
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și autoritățile de management ale programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, în cadrul obiectivului convergență, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu


 

 

București, 2 aprilie 2013. 
Nr. 426.