17 Ianuarie, 2018

În temeiul:
— art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 1563 alin. (11)—(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
— art. II alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;
— art. 7 și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 2. —
Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) „Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 3;
b) „Înștiințare”, prevăzută în anexa nr. 4;
c) „Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 5;
d) „Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 6;
e) „Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 7;
f) „Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 8.
Art. 3. —
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor menționate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. —
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. —
Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

Art. 7. —
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Șerban Pop

 

 

București, 28 martie 2013.
Nr. 339.

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor  art.  1563  alin.  (11)  din  Codul  fiscal,  de  către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul  activității  economice  în  România  conform  art.  1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
2. Prezenta procedură se aplică și pentru înregistrarea, din oficiu, în registru a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.
3. Prezenta procedură nu se aplică pentru persoanele impozabile exceptate de la aplicarea sistemului TVA la încasare, prevăzute la pct. 162  alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, respectiv pentru:
a) persoanele impozabile stabilite în România care fac parte dintr-un grup fiscal unic, conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile nestabilite în România care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, direct sau prin reprezentant fiscal;
c) persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sediu fix conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
4. Procedura de înregistrare, din oficiu, în registru se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
5. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.
6. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:
a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;
b) șeful administrației finanțelor publice a municipiului, orașului sau comunei, șeful administrației finanțelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului București, sau șeful administrației finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii.
7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:
a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;
b) șeful administrației adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor, orașelor sau comunelor, din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București sau din cadrul administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz, ori șeful administrației din cadrul unităților fiscale în a căror structură aprobată nu este prevăzut postul de șef administrație adjunct.
8.1. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 127 din Codul fiscal.
8.2. Toate documentele depuse de persoana impozabilă și cele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

CAPITOLUL II

Înregistrarea, din oficiu, în registru

1. Persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) — (8) din Codul fiscal  și  care  nu  depun  notificarea  prevăzută  la  art.  1563 alin. (11) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei (formular 097), la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv a fiecărui an, sunt înregistrate din oficiu în registru potrivit prevederilor prezentului capitol.
2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum o zi calendaristică de la depunere și persoanele impozabile care le-au depus sunt înregistrate în registru. Persoanele impozabile care au depus notificările înainte de data de la care există obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, sunt înregistrate în registru cu data de la care există obligația aplicării sistemului.
3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor și documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declarațiile fiscale și declarațiile de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.
4. Pentru identificarea și înregistrarea în registru a persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, cifra de afaceri realizată în anul calendaristic  precedent,  determinată  conform  prevederilor art. 1342  alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, respectiv au coduri de înregistrare în scopuri de TVA valide la începutul anului calendaristic, indiferent de data la care s-au înregistrat în scopuri de TVA;
b) nu fac parte din categoria persoanelor exceptate de la aplicarea sistemului TVA la încasare, conform pct. 162 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
5. Calculul cifrei de afaceri care servește drept referință pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal se face după data de 25 ianuarie a fiecărui an, respectiv după expirarea termenului legal de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din anul calendaristic anterior, având în vedere următoarele:
a) deconturile de TVA — rândurile din decont, conform pct. 162  alin.  (4)  din  Normele  metodologice  de  aplicare  a titlului VI din Codul fiscal;
b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente anului calendaristic anterior, care au  fost  emise  până  la  data  efectuării  calculului  cifrei  de afaceri — dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.
6. După stabilirea cifrei de afaceri, lista cuprinzând persoanele impozabile și cifra de afaceri realizată în anul anterior se compară cu lista cuprinzând persoanele impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) până la data aplicării procedurii de înregistrare în registru.
7. Persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) se înregistrează, din oficiu, de organul fiscal, în registru.
7.1. Compartimentul de specialitate întocmește Decizia de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
7.2. Decizia se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.
7.3. Decizia se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
7.4. Data înregistrării în registru este data înscrisă în decizia de înregistrare, respectiv prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei.
8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal și pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, depășește plafonul de 2.250.000 lei și care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la încasare, compartimentul de specialitate întocmește Înștiințarea prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
8.1. Înștiințarea se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.
8.2. Înștiințarea se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
8.3. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării înștiințării, documente din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate analizează documentația depusă și întocmește un referat prin care propune menținerea respectivului contribuabil în registru. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale.
8.4. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării înștiințării sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată în anul calendaristic precedent a depășit plafonul de 2.250.000 lei, compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune îndreptarea erorii materiale și radierea din registru, conform procedurii aprobate în cap. IV, după caz.

CAPITOLUL III

Înregistrarea, din oficiu, în registru a persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic

1. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal sunt înregistrate, din oficiu, de către organele fiscale competente în registru, potrivit prezentei proceduri, în temeiul art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.
2. Persoanele impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA de organele fiscale sunt înregistrate în registru de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA constituie și înștiințare privind înregistrarea în registru.
3. Pentru persoanele impozabile înregistrate, la cerere, în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică, odată cu comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA, după caz, potrivit legii, Înștiințarea privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin. Prin excepție de la pct. 2, înștiințarea se comunică și persoanelor impozabile înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
4. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
5. Înregistrarea, din oficiu, în registru se face cu data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

CAPITOLUL IV

Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în registru

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată, în temeiul art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, în registru ca urmare a unei erori sau persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmește, la cererea persoanei impozabile ori din oficiu, următoarele documente:
a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune radierea persoanei impozabile din registru sau, după caz îndreptarea erorii privind data înregistrării în registru;
b) proiectul „Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA”, denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.
2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.
3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.
5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.
5.2. În situația în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă este radiată din registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, respectiv începând cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost înregistrată eronat, persoana impozabilă se radiază din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale.
5.3. În situația în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă este radiată din registru în condițiile prevăzute de pct. 5.2 și înregistrată în registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana are obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, persoana impozabilă se înregistrează în registru cu data corectă, de la care aceasta are obligația aplicării sistemului.
6. Prezenta procedură de îndreptare a erorilor se aplică și pentru persoanele impozabile înregistrate, din oficiu sau la cerere, ca urmare a unei erori în registru, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012.

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal, de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, au realizat o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare).
2. Dispozițiile pct. 4—8 din cap. I al Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se aplică în mod corespunzător.
3. Prezenta procedură se aplică și pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de organul fiscal înregistrarea în scopuri de TVA.

CAPITOLUL II

Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile obligate să schimbe sistemul aplicat

și care nu depun notificarea prevăzută de lege

 

1. Persoanele impozabile înscrise în registru, care realizează o cifră de afaceri determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal ce depășește plafonul de 2.250.000 lei și care nu depun la organele fiscale notificarea, în vederea schimbării sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.
2. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum o zi lucrătoare de la depunere și persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din registru, cu înscrierea datei până la care există obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii.
3. Pentru nedepunerea notificării de către persoanele obligate potrivit legii se aplică sancțiunile pentru neîndeplinirea obligațiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor și documentelor prevăzute de legea fiscală, altele decât declarațiile fiscale și declarațiile de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute de Codul de procedură fiscală.
4. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, cifra de afaceri realizată în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent și sfârșitul trimestrului de referință de persoanele impozabile care sunt înregistrate în registru.
6. Calculul cifrei de afaceri se face cu respectarea dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal și ale pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, având în vedere:
a) deconturile de TVA (formular 300) — rândurile din decont, conform pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal;
b) deciziile privind îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul în curs, care au fost emise până la data efectuării calculului cifrei de afaceri, dacă sunt modificate rândurile din decont care au fost avute în vedere la calculul cifrei de afaceri.
7. După efectuarea calculului cifrei de afaceri se compară lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, până la data aplicării procedurii de radiere din registru.
8. Pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea prevăzută de lege (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare), compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:
a) referatul prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, radierea, din oficiu, a înregistrării în registru, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
b) proiectele deciziilor de radiere, din oficiu, din registru, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, pentru fiecare contribuabil selectat.
9. Documentele prevăzute la pct. 8 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.
10. Decizia de radiere din registru se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
11. Împotriva deciziei de radiere, din oficiu, din registru se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.
12. Compartimentul de specialitate radiază persoanele impozabile din registru cu data înscrisă în decizia de radiere, respectiv cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

CAPITOLUL III

Radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile cărora li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA

și a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic

1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anulează, la cerere sau din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sunt radiate, din oficiu, de către organele fiscale competente din registru, potrivit prezentei proceduri.
2. Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din registru, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie și înștiințare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
3. Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunică Înștiințarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Prin excepție de la pct. 2, înștiințarea se comunică și persoanelor impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrare în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
4. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește și se comunică și pentru persoana impozabilă care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic și care este radiată, din oficiu, de către organul fiscal competent din registru.
5. Înștiințarea prevăzută la pct. 3 se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.
6. Radierea, din oficiu, din registru se face cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ori cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării persoanei impozabile în grupul fiscal unic, după caz.

CAPITOLUL IV

Îndreptarea erorilor privind radierea din registru

 

1. Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din registru, ca urmare a unei erori ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmește, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:
a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune înregistrarea persoanei impozabile în registru sau, după caz, corectarea datei de înregistrare în registru;
b) proiectul „Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA”, denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.
2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.
3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.
5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.
5.2. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, respectiv începând cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost radiată eronat din registru, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale.
5.3. În situația în care persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă va fi înregistrată în registru în condițiile prevăzute de pct. 5.2 și radiată din registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza că data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale este anterioară datei de la care persoana nu mai are obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, persoana impozabilă se radiază din registru cu data corectă, de la care aceasta nu mai are obligația aplicării sistemului.


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală ………………………………………… Nr. ………………/………………..

Avizat

Șef compartiment specialitate,

…………………………….

ANEXĂ

la procedura de radiere

 

Aprobat,

Conducătorul unității fiscale,

…………………………………………

 

REFERA T

Pentru persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a căror cifră de afaceri, determinată conform art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care nu au depus notificarea în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare, propunem radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

Denumirea persoanei impozabile

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA

 

Perioada fiscală utilizată

(L/T/S/A)

 

Data propusă pentru radierea din registru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

DECIZIE

de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 

Către: Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ………………………. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

Din informațiile și documentele existente în evidențele organului fiscal rezultă că aveți obligația înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art. 1563 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).
Întrucât nu ați depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că, în temeiul art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal, organele fiscale înregistrează, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare și care nu depun notificarea prevăzută de lege.

În aceste condiții, vă informăm că veți fi înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.
Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația aplicării sistemului TVA la încasare, respectiv prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul, potrivit art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, și data înregistrării din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (11) din Codul fiscal.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

 

ÎNȘTIINȚARE *)

 

Către: Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ………………………. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

Din informațiile și documentele existente în evidențele organului fiscal rezultă că cifra de afaceri realizată în anul precedent, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Având în vedere faptul că ați depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097) — notificare care trebuie depusă de persoanele impozabile a căror cifră de afaceri realizată în anul precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile, pentru a ne prezenta documente din care să rezulte faptul că cifra de afaceri realizată în anul precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei.

În cazul în care nu vă prezentați în termenul solicitat sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată a depășit plafonul de 2.250.000 lei, organul fiscal va proceda la radierea dumneavoastră din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

 

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ………………………. Semnătura și ștampila unității ……………

Întocmit

Numele și prenumele ………………….. Funcția ……………………………………… Semnătura ………………………………….

 

 

ÎNȘTIINȚARE

privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 

Către: Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ………………………. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

În temeiul dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), persoanele impozabile care au sediul activității economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din același act normativ în cursul anului calendaristic curent, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

De asemenea, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.

Față de aceste dispoziții legale, întrucât ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ……………………….., conform art. 153 din Codul fiscal, vă înștiințăm că sunteți înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

 

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ………………………. Semnătura și ștampila unității ……………

 

Întocmit

Numele și prenumele ………………….. Funcția ……………………………………… Semnătura ……………………….

 

 

DECIZIE

de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 

 

Către: Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ………………………. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

În baza prevederilor art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, aveați obligația să notificați organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 162 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, a depășit plafonul de 2.250.000 lei, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.

Întrucât nu ați depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înștiințăm că sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

 

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ……………………….. Semnătura și ștampila unității ……………

 

*) Se întocmește în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri calculată depășește plafonul de 2.250.000 lei și care au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la încasare.

 

ÎNȘTIINȚARE

privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 

Către: Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ………………………. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

În temeiul dispozițiilor art. 1342 alin. (3)—(8) coroborate cu cele ale art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și ale Normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că:

D sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);

D sunteți radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ………………………. Semnătura și ștampila unității ……………

 Întocmit

Numele și prenumele ………………….. Funcția ……………………………………… Semnătura ………………………………….

 

Conducătorul unității fiscale 

Numele și prenumele ………………………. Semnătura și ștampila unității ……………


*) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

 

DECIZIE

de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 

Către: Denumirea …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………

Domiciliul fiscal:

Localitatea …………………….., str. …………………………. nr. ……., bl. ……, ap. …………, et. ……, județul/sectorul ……………………….

Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (11)/art. 1563 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal),vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:

D ați fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de ………………….. .

Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:

D radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost înregistrat eronat, veți fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale; și/sau

D  înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, veți fi înregistrat în registru cu data de la care aveți obligația aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data înregistrării și data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (111) din Codul fiscal.

D  ați fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de………………….. .

Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înștiințăm că veți fi:

D  înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care ați fost radiat eronat din registru, veți fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale; și/sau

D radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveți obligația aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veți fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveți obligația aplicării acestui sistem.

Precizăm că, pentru operațiunile efectuate între data radierii și data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 1563 alin. (121) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data

comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele …………………………. Semnătura și ștampila unității ………………

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor

 

1. „Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
1.1. Denumire: „Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
1.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Caracteristici de tipărire: — pe o singură față;
— se utilizează echipament informatic pentru editare.
1.5. U/M: set (două file)
1.6. Se difuzează gratuit.
1.7. Se utilizează pentru înregistrarea din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care aveau obligația înregistrării în registru, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte că cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.
1.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.
1.9. Circulă:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. „Înștiințare”
2.1. Denumire: „Înștiințare”
2.2. Cod: 14.13.07.64/n
2.3. Format: A4/t1
2.4. Caracteristici de tipărire:
— pe o singură față;
— se utilizează echipament informatic pentru editare.
2.5. U/M: set (două file)
2.6. Se difuzează gratuit.
2.7. Se utilizează pentru înștiințarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care, deși au realizat o cifră de afaceri determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal peste plafonul de 2.250.000 lei, au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097), pentru a solicita înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
2.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.
2.9. Circulă:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. „Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
3.1. Denumire: „Înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
3.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.
3.3. Format: A4/t1
3.4. Caracteristici de tipărire:
— pe o singură față;
— se utilizează echipament informatic pentru editare.
3.5. U/M: set (două file)
3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru înștiințarea persoanelor impozabile care au fost înregistrate, la cerere, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu privire la înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Înștiințarea se utilizează și pentru persoanele impozabile înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

3.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

— originalul la contribuabil;

— copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. „Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”

4.1. Denumire: „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”

4.2. Cod 14.13.02.64/r.o.

4.3. Format: A4/t1

4.4. Caracteristici de tipărire:

— pe o singură față;

— se utilizează echipament informatic pentru editare.

4.5. U/M: set (două file)

4.6. Se difuzează gratuit.

4.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care aveau obligația încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, 

determinată conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din 

Codul fiscal, peste plafonul de 2.250.000 lei.

4.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

4.9. Circulă:

— originalul la contribuabil;

— copia la organul fiscal.

4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. „Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”

5.1. Denumire: „Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”

5.2. Cod 14.13.07.64/r.

5.3. Format: A4/t1

5.4. Caracteristici de tipărire:

— pe o singură față;

— se utilizează echipament informatic pentru editare.

5.5. U/M: set (două file)

5.6. Se difuzează gratuit.

5.7. Se utilizează pentru înștiințarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică 

sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care își încetează activitatea economică și pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declarația de încetare a activității sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal. Înștiințarea se utilizează și pentru persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
5.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.
5.9. Circulă:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
5.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
6. „Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
6.1. Denumire: „Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”
6.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.
6.3. Format: A4/t1
6.4. Caracteristici de tipărire:
— pe o singură față;
— se utilizează echipament informatic pentru editare.
6.5. U/M: set (două file)
6.6. Se difuzează gratuit.
6.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
6.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.
6.9. Circulă:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
6.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.