20 Februarie, 2018

Având în vedere direcțiile și obiectivele Programului Guvernului României pentru agricultură, luând în considerare necesitatea prevenirii unor calamități care pot afecta localități sau infrastructura de îmbunătățiri funciare și care pot determina și accidente la construcțiile hidrotehnice, precum și necesitatea stabilirii surselor de finanțare pentru acestea, precum și pentru lucrările de refacere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare afectate de calamități naturale, a lucrărilor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România și statele vecine privind apărarea împotriva inundațiilor și a cheltuielilor necesare evacuării apei descărcate în amenajările de îmbunătățiri funciare administrate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, de tipul desecare/apărare împotriva inundațiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din  30  septembrie  2011, aprobată  cu  modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
„l) pune în funcțiune stațiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităților, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice.”
2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum și costurile maxime generate de aceste activități se stabilesc de o comisie formată din reprezentanții prefecturii, inspectoratelor pentru situații de urgență și Agenției și se aprobă prin ordin comun al ministrului  agriculturii  și  dezvoltării  rurale  și  al  ministrului afacerilor interne.”
3. La articolul 5, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:
„ș)  efectuează  probele  tehnologice  ale  instalațiilor  și agregatelor de pompare și verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigații.”
4. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6)  Cheltuielile  necesare  evacuării  apei  descărcate  în amenajările de îmbunătățiri funciare administrate de Agenție, de tipul desecare/apărare împotriva inundațiilor, acolo unde barajele de atenuare a viiturilor sau digurile nu se află în administrarea Agenției, vor fi suportate de administratorul barajelor sau digurilor respective, în baza convenției semnate de acesta cu Agenția.”
5. La articolul 12, după litera k1) se introduc trei noi litere, literele k2)—k4), cu următorul cuprins:
„k2) refacerea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând Agenției, afectată de calamități naturale, repararea infrastructurii, inclusiv evacuarea apei prin pompare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație;
k3) efectuarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare care fac obiectul acordurilor bilaterale dintre România și statele vecine privind apărarea împotriva inundațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație;
k4) efectuarea probelor tehnologice ale instalațiilor și agregatelor de pompare și verificarea capacității de transport a canalelor la începerea sezonului de irigații, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.”
Art. II.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din  30  septembrie  2011, aprobată  cu  modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,

Lucia Ana Varga


 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 22.