21 Ianuarie, 2018

Părțile prezentului protocol, în conformitate cu sarcinile ce le revin în baza Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, din 22 mai 2003 (Kiev, Ucraina, denumită în continuare Convenția Carpatică), de a urma o politică cuprinzătoare de protecție și dezvoltare durabilă a munților Carpați, cunoscând faptul că presiunea antropică asupra pădurilor din Carpați va crește în continuare, căutând sporirea conștientizării multiplelor funcții ale pădurilor, precum și a beneficiilor managementului forestier durabil în Carpați, cu referire la bazinele de sechestrare a carbonului, la sursa de apă și biodiversitate, dar și la contribuția la dezvoltarea rurală, în conformitate cu obligațiile ce le revin în baza articolului 7 din Convenția-cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, amintind în special Declarația de la Rio, Instrumentul fără obligații juridice al Națiunilor Unite, aplicabil tuturor tipurilor de păduri, deciziile Forumului Națiunilor Unite privind pădurile, Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă și Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și protocolul acesteia de la Kyoto, Convenția privind diversitatea biologică și în special programul său de lucru și deciziile relevante cu privire la biodiversitatea pădurilor, rezoluțiile Conferinței ministeriale pentru protecția pădurilor în Europa, Convenția privind protejarea patrimoniului mondial, cultural și natural, Convenția europeană a peisajului, aplicarea legislației forestiere și procesele de guvernare, luând notă, în continuare, de faptul că majoritatea părților, ca state membre ale Uniunii Europene, au în vedere Strategia forestieră pentru Uniunea Europeană și planul său de acțiune pentru păduri, urmărind asigurarea unei implementări mai eficiente a unor astfel de instrumente existente și bazându-se pe alte programe internaționale, convinse de faptul că eforturile de protecție, menținere și administrare durabilă a pădurilor din Carpați necesită o cooperare regională, conștiente de valoarea adăugată a cooperării transfrontaliere în scopul obținerii coerenței ecologice, dorind să coopereze pentru managementul durabil și protecția pădurilor din Carpați, au convenit următoarele:

 

*) Traducere.


CAPITOLUL I

Obligații generale

ARTICOLUL 1

Obiective și principii generale

1. Obiectivul Protocolului privind managementul durabil al pădurilor (denumit în continuare Protocolul ) este acela de a promova managementul durabil și protecția pădurilor carpatice, aducând astfel beneficii generațiilor actuale și celor viitoare.
2. Pentru a realiza obiectivele menționate mai sus, Părțile vor desfășura activități și vor coopera în următoarele domenii:
a) menținerea sau extinderea suprafeței ocupate de păduri;
b) asigurarea funcțiilor de producție ale pădurilor și rolul acestora în dezvoltarea rurală;
c) promovarea utilizării raționale a resurselor lemnoase ca material ecologic și regenerabil;
d) promovarea utilizării durabile a produselor forestiere nelemnoase;
e) îmbunătățirea sănătății și vitalității pădurilor;
f) îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a componentelor diversității biologice forestiere;
g) identificarea și protejarea pădurilor naturale, în special a celor virgine;
h) promovarea restaurării pădurilor aflate aproape de stadiul natural;
i) întărirea rolului sectorului forestier în diminuarea schimbărilor climatice;
j) îmbunătățirea funcțiilor de protecție ale pădurilor, cum ar fi prevenirea inundațiilor, a alunecărilor de teren și în general reglarea ciclului apei;
k) promovarea patrimoniului cultural al pădurilor;
l) sporirea funcțiilor sociale ale pădurilor;
m) promovarea participării autorităților și comunităților regionale și locale la managementul pădurilor;
n) identificarea, crearea și aplicarea schemelor adecvate de plată pentru bunurile și serviciile de mediu furnizate de păduri; o) consolidarea guvernării sectorului forestier și aplicarea legislației forestiere, acordând o atenție deosebită combaterii exploatărilor forestiere ilegale și a comerțului aferent;
p) identificarea, dezvoltarea și implementarea celor mai bune practici în gestionarea pădurilor și în silvicultura apropiată de natură;
q) promovarea și coordonarea cercetării științifice și a schimbului de informații privind pădurile din Carpați.

ARTICOLUL 2

Politici care urmăresc realizarea unui management durabil al pădurilor din Carpați

Părțile vor dezvolta și implementa politici și strategii pe teritoriul lor național în vederea realizării managementului durabil al pădurilor din Carpați, luând în considerare politicile și strategiile dezvoltate și implementate de alte Părți. În acest scop, Părțile fac schimb de informații relevante cu alte Părți.

ARTICOLUL 3

Integrarea în cadrul politicilor sectoriale a obiectivelor managementului durabil și protecția pădurilor din Carpați

1. Părțile vor lua în considerare obiectivele acestui Protocol în celelalte politici, în special în cele privind conservarea biodiversității, protecția solului, dezvoltarea rurală, gestionarea apei și a bazinelor hidrografice, schimbările climatice, turismul, industria și energia, patrimoniul cultural și păstrarea tradițiilor, planificarea spațială, transportul și infrastructura.
2. Părțile vor coopera în privința integrării obiectivelor managementului durabil și protecția pădurilor din Carpați în alte politici și strategii sectoriale adoptate la nivel regional și/sau global care ar putea influența managementul forestier durabil în Carpați.

ARTICOLUL 4

Participarea autorităților și comunităților regionale și locale

1. Părțile vor defini, în cadrul instituțional existent, cel mai bun nivel de coordonare și cooperare între instituțiile naționale și autoritățile regionale și locale pentru a încuraja responsabilitatea comună în procesul de implementare a prezentului Protocol.
2. Părțile vor lua măsuri pentru a implica sau facilita implicarea comunităților și proprietarilor de păduri și a administratorilor direct interesați în diferitele etape de pregătire și implementare a acestor politici și măsuri.

ARTICOLUL 5

Cooperarea internațională

1. Părțile vor încuraja cooperarea internațională activă între autoritățile competente, în ceea ce privește managementul durabil și protecția pădurilor din Carpați.
2. Părțile vor facilita cooperarea internațională între autoritățile regionale și locale din Carpați și vor căuta cele mai adecvate soluții la problemele comune.

CAPITOLUL II

Întindere geografică și definiții

ARTICOLUL 6

Întinderea geografică

1. Prezentul protocol se aplică regiunii carpatice (denumită în continuare Carpați), după cum a fost definită la conferința Părților a Convenției Carpatice.
2. Fiecare Parte poate extinde aplicarea acestui Protocol către alte părți din teritoriul național al acesteia, în baza transmiterii unei declarații la depozitar.

ARTICOLUL 7

Definiții

În sensul acestui Protocol:
a) management durabil al pădurilor înseamnă administrarea și folosirea pădurii și a terenurilor forestiere într-un mod și ritm care să le mențină biodiversitatea, productivitatea, vitalitatea și capacitatea de regenerare, precum și potențialul de a îndeplini în prezent și în viitor, funcții ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global, și care să nu dăuneze celorlalte ecosisteme;
b) silvicultură apropiată de natură înseamnă un sistem de gestionare a pădurilor care asigură restaurarea, dezvoltarea și tratarea continuă a arboretelor similare din punct de vedere al compoziției speciilor, structurii și dinamicii cu cele ale pădurilor naturale caracteristice condițiilor staționale din zona respectivă; c) rețea ecologică înseamnă un sistem de arii care sunt conectate din punct de vedere ecologic și fizic, constând în zone centrale, coridoare și zone-tampon;
d) scheme de certificare a pădurilor sunt scheme de certificare pentru managementul forestier durabil, care includ obiective clare, criterii măsurabile, evaluare independentă și implicare și care sunt credibile pentru grupurile importante ale factorilor interesați;
e) păduri naturale sunt păduri compuse din specii indigene de arbori pentru zonă, care prezintă cele mai multe din principalele caracteristici și elemente-cheie ale ecosistemelor native, cum ar fi complexitatea, structura și diversitatea;
f) Părți înseamnă Părțile prezentului Protocol;
g) arie protejată înseamnă o zonă definită din punct de vedere geografic care este desemnată și administrată pentru atingerea unor obiective specifice de conservare;
h) protecția pădurilor înseamnă componenta conservării naturii, și anume protejarea, menținerea, reabilitarea și folosirea durabilă a resurselor pădurii pentru a asigura funcțiile ecosistemului forestier;
i) restaurarea pădurilor apropiate de natură înseamnă managementul aplicat în zonele forestiere, care urmărește să sprijine procesele naturale ale refacerii pădurilor, astfel încât structura arboretelor, biodiversitatea, funcțiile, procesele și în special compoziția speciilor pădurilor restaurate să fie cât mai apropiate posibil de cele ale pădurii inițiale, prin modificarea treptată a arboretelor secundare;
j) utilizarea durabilă a lemnului este o abordare integrată a procesării și utilizării finale de către consumatori a lemnului provenit din păduri administrate într-un mod durabil;
k) păduri virgine înseamnă păduri naturale a căror dezvoltare nu a fost influențată în mod direct de activitățile oamenilor.

CAPITOLUL III

Măsuri specifice

ARTICOLUL 8

Menținerea și extinderea suprafeței fondului forestier

1. Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național pentru a menține, prin management forestier durabil și planificare spațială, suprafața existentă a fondului forestier ca o componentă-cheie a peisajului carpatic.
2. Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național pentru a extinde suprafața fondului forestier din Carpați, dacă acestea sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor art. 1, luând în considerare importanța ecologică ridicată a pășunilor naturale și seminaturale, precum și celelalte obiective ale Convenției Carpatice și ale protocoalelor acesteia.

ARTICOLUL 9

Asigurarea funcțiilor de producție ale pădurilor și rolul acestora în dezvoltarea rurală

1. Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național pentru a asigura funcțiile de producție ale pădurilor și pentru a crește rolul acestora în dezvoltarea rurală prin politici adecvate, adaptate la structura proprietății și la utilizarea durabilă a lemnului.
2. Părțile vor promova și asigura surse de venit rezultate din resursele forestiere, asigurând astfel susținerea proprietarilor de păduri, administratorilor și asociaților acestora, pentru a reduce problemele asociate cu fragmentarea proprietății terenurilor, pentru a stimula inițiativele bazate pe piață, inclusiv schemele de certificare forestieră, pentru a aplica legislația specifică pădurilor, acordându-se atenție specială combaterii tăierilor ilegale și comerțului asociat, pentru a promova exploatarea și comercializarea durabilă a produselor forestiere nelemnoase și pentru a dezvolta și extinde utilizarea sistemelor de plată pentru serviciile ecosistemelor forestiere.

ARTICOLUL 10

Identificarea și protecția pădurilor naturale, în special a celor virgine

1. Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național, pentru identificarea și protecția pădurilor naturale, în special a celor virgine din Carpați, prin instituirea de arii naturale protejate suficiente ca număr și suprafață și prin implementarea altor măsuri specifice de protecție.
2. Fiecare Parte va lua măsuri pentru includerea în arii naturale protejate a unor suprafețe suficiente pentru toate tipurile de păduri naturale identificate în Carpați.
3. În particular, fiecare Parte va lua măsuri specifice pentru conservarea resurselor genetice ale pădurilor naturale, în special a celor virgine.
4. Fiecare Parte va lua măsuri specifice pentru compensarea costurilor sau pierderilor economice rezultate în urma aplicării măsurilor luate în conformitate cu alin. 1, 2 și 3.

ARTICOLUL 11

Managementul pădurilor în ariile naturale protejate

1. Fiecare Parte va lua măsuri pentru a asigura compatibilitatea între planurile de management ale ariilor naturale protejate și amenajamentele silvice din ariile naturale protejate.
2. Părțile vor coopera la elaborarea ghidurilor pentru managementul pădurilor, inclusiv pentru silvicultura apropiată de natură în arii naturale protejate și, acolo unde este cazul, în situri Natura 2000.

ARTICOLUL 12

Îmbunătățirea funcțiilor de protecție ale pădurilor

Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național pentru a asigura funcțiile de protecție ale pădurilor, cum ar fi eficientizarea prevenirii inundațiilor, eroziunii solului, alunecărilor de teren, avalanșelor și căderilor de pietre, prin promovarea metodelor de management durabil al pădurilor, mărind astfel stabilitatea și rezistența la factori perturbatori naturali și antropici.

ARTICOLUL 13

Promovarea restaurării pădurilor apropiate de natură

1. Fiecare Parte va lua măsuri pe teritoriul național pentru a promova restaurarea pădurilor apropiate de natură.
2. Părțile vor lua în considerare, unde este cazul, crearea de programe pentru protecția și reintroducerea speciilor autohtone rare de arbori în ecosistemul lor natural.

ARTICOLUL 14

Silvicultura și schimbările climatice

1. Fiecare Parte va urmări elaborarea politicilor în scopul creșterii rolului sectorului forestier în atenuarea schimbărilor climatice, acordând atenție specială determinării echilibrului corect dintre creșterea bazinelor de stocare a carbonului în ecosistemele forestiere, promovarea utilizării energiei regenerabile din lemn și utilizarea durabilă a produselor din lemn ca înlocuitori de materii prime provenite din resurse neregenerabile.
2. Fiecare Parte, luând în considerare efectele schimbărilor climatice, va urmări elaborarea politicilor adaptative și măsurilor care au ca scop creșterea stabilității și rezistenței pădurilor din Carpați.
3. Fiecare Parte, luând în considerare vulnerabilitatea crescută a pădurii față de incendii și alte fenomene extreme datorate schimbărilor climatice, va lua măsuri adecvate pentru a reduce riscurile și a atenua efectele.

ARTICOLUL 15

Funcțiile sociale ale pădurilor

1. Fiecare Parte va defini, în cadrul instituțional existent, scheme viabile pentru coordonarea și cooperarea dintre instituții și autorități regionale și locale preocupate de managementul resurselor forestiere, cu implicarea altor factori locali, astfel încât să sporească funcția socială a pădurilor.
2. Fiecare Parte, luând în considerare valoarea ridicată a pădurilor  în  dezvoltarea  turismului,  va  lua  în  considerare politicile durabile pentru turism la întocmirea amenajamentelor silvice.
3. Fiecare Parte va promova patrimoniul cultural și cunoștințele despre practicile tradiționale legate de managementul pădurilor, inclusiv în învățământul la toate nivelele.

ARTICOLUL 16

Silvicultura, speciile sălbatice și rețelele ecologice

1. Fiecare Parte va aplica metode de management durabil pentru speciile sălbatice, în special prin reglementări coordonate în zonele de frontieră, acordându-se atenție specială la controlul mărimii populațiilor de erbivore care să permită regenerarea naturală a pădurilor, precum și monitorizarea și managementul populațiilor de carnivore mari, în conformitate cu capacitatea de suport a ecosistemelor forestiere.
2. Părțile vor coopera la armonizarea politicilor lor legate de rețelele ecologice și de obiectivele și măsurile managementului pădurilor.

ARTICOLUL 17

Sisteme compatibile de monitorizare și informatice

1. Părțile vor coopera, în cadrul existent de inițiative internaționale, pentru armonizarea monitorizării forestiere în Carpați, care să conducă la atingerea obiectivelor prezentului Protocol.
2. Părțile vor coopera pentru a dezvolta un sistem informatic comun privind starea pădurilor din Carpați, în conformitate cu art. 12 din Convenția Carpatică.
3. Părțile vor coopera pentru armonizarea bazelor de date și pentru a se asigura că rezultatele naționale ale monitorizării forestiere sunt integrate într-un sistem informatic comun.

ARTICOLUL 18

Coordonarea cercetării științifice și a schimbului de informații

1. Fiecare Parte va coordona și va coopera în domeniul cercetării științifice realizate pe teritoriul național sau de către instituțiile sale științifice, cu privire la obiectivele generale ale prezentului Protocol.
2. Părțile vor încuraja cooperarea internațională între instituțiile științifice cu privire la managementul forestier durabil în Carpați, în special pentru angajarea în programe și proiecte de cercetare comune în Carpați.
3. Părțile vor încuraja organizarea simpozioanelor și conferințelor pentru schimbul de informații științifice și experiență practică.
4. Fiecare Parte va schimba informații și experiență cu alte Părți privind metodele legate de activitățile menționate la art. 1 alin. 2.

ARTICOLUL 19

Programe și proiecte comune

Fiecare Parte va participa, în funcție de nevoile și posibilitățile sale, la programe și proiecte comune privind activitățile desfășurate în comun de către Părți în Carpați.

CAPITOLUL IV

Implementare, monitorizare și evaluare

ARTICOLUL 20

Implementare

1. Fiecare Parte va lua măsuri juridice și administrative pentru asigurarea implementării prevederilor prezentului Protocol.
2. Fiecare Parte va explora posibilitățile de susținere, prin măsuri fiscale și/sau financiare, a implementării prevederilor acestui Protocol.
3. Fiecare Parte va desemna o autoritate națională relevantă responsabilă cu implementarea prezentului Protocol și va pune aceste informații la dispoziția celorlalte Părți. Respectivele autorități naționale vor fi responsabile pentru monitorizarea efectelor măsurilor menționate la alin. 1 și 2.
4. Părțile vor dezvolta și adopta Planul strategic de acțiune specific privind implementarea prezentului Protocol.

ARTICOLUL 21

Educație, informare și conștientizare publică

1. Părțile vor promova instruirea, informarea și conștientizarea publicului privind obiectivele, măsurile și implementarea prezentului Protocol.
2. Părțile vor asigura accesul publicului la informațiile privind implementarea prezentului Protocol. 

ARTICOLUL 22

Întrunirea Părților

1. Conferința Părților Convenției Carpatice reprezintă totodată întrunirea Părților la prezentul Protocol.
2. Părțile Convenției Carpatice care nu sunt părți ale prezentului Protocol pot participa ca observatori la conferința Părților ce reprezintă întrunirea Părților prezentului Protocol. Atunci când conferința Părților reprezintă întrunirea Părților prezentului Protocol, deciziile potrivit prezentului Protocol se vor lua de către cei care sunt Parte la acesta.
3. Atunci când conferința Părților reprezintă întrunirea Părților prezentului Protocol, orice membru al biroului conferinței Părților care este Parte a Convenției Carpatice, dar care în acel moment nu este Parte la prezentul Protocol, va fi înlocuit de un membru care va fi ales de către și dintre Părțile prezentului Protocol.
4. Regulamentul de procedură al conferinței Părților se va aplica mutatis mutandis la întâlnirea Părților, cu excepția cazurilor în care conferința Părților servind drept întrunire a Părților la acest Protocol va decide altfel prin consens.
5. Prima întrunire a conferinței Părților ce va servi drept întrunire a Părților prezentului Protocol va fi convocată de secretariat coroborat cu prima întrunire a conferinței Părților programată după data intrării în vigoare a acestui Protocol. Întrunirile ordinare ulterioare ale conferinței Părților servind drept întrunire a Părților prezentului Protocol vor fi convocate împreună cu ședințele ordinare ale conferinței Părților, dacă la conferința Părților servind drept întrunire a Părților prezentului Protocol nu se va decide altfel.
6. Conferința Părților servind drept întrunire a Părților prezentului Protocol va lua, în cadrul mandatului său, deciziile necesare de a promova implementarea eficientă a acestuia. Aceasta va îndeplini funcțiile atribuite în baza prezentului Protocol și:
a) va formula recomandări în orice chestiuni necesare pentru implementarea prezentului Protocol;
b) va stabili organismele subsidiare considerate necesare pentru implementarea prezentului Protocol;
c) va analiza și adopta, după caz, amendamente la prezentul Protocol, considerate necesare pentru implementarea prezentului Protocol; și
d) va exercita orice alte funcții necesare în vederea implementării prezentului Protocol.

ARTICOLUL 23

Secretariatul

1. Secretariatul creat în baza art. 15 al Convenției Carpatice va servi drept secretariat pentru prezentul Protocol.
2. Art. 15 alin. 2 al Convenției Carpatice privind funcțiunile secretariatului se va aplica mutatis mutandis și prezentului Protocol.

ARTICOLUL 24

Organisme subsidiare

1. Orice organism subsidiar constituit prin sau în conformitate cu Convenția Carpatică poate deservi și Protocolului, prin decizia conferinței Părților ce va servi drept întrunire a Părților prezentului Protocol, caz în care întrunirea Părților va trebui să specifice ce atribuții va exercita respectivul organism.
2. Părțile Convenției Carpatice care nu sunt Părți ale prezentului Protocol pot participa ca observatori la întrunirile oricăror astfel de organisme auxiliare. Atunci când un organism subsidiar al Convenției Carpatice servește drept organism subsidiar al prezentului Protocol, deciziile potrivit Protocolului se vor lua numai de cei care sunt Parte la acesta.
3. Atunci când un organism subsidiar al Convenției Carpatice își exercită funcțiile cu privire la chestiunile referitoare la prezentul Protocol, oricare dintre membrii biroului respectivului organism subsidiar care reprezintă o Parte a Convenției Carpatice, dar nu și o Parte la prezentul Protocol, va fi înlocuit de un membru care va fi ales de către și dintre Părțile Protocolului.

ARTICOLUL 25

Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor

1. Părțile vor raporta regulat conferinței Părților măsurile legate de prezentul Protocol și rezultatele măsurilor adoptate. Conferința Părților va determina intervalele și forma în care vor fi prezentate rapoartele.
2. Observatorii pot prezenta orice informații sau rapoarte cu privire la implementarea și respectarea prevederilor Prezentului Protocol la conferința Părților și/sau Comitetului de implementare al Convenției Carpatice (denumit în continuare Comitetul de implementare).
3. Comitetul de implementare va colecta, evalua și analiza informațiile relevante pentru implementarea prezentului Protocol și va monitoriza respectarea prevederilor prezentului Protocol de către Părți.
4. Comitetul de implementare va prezenta conferinței Părților recomandări privind implementarea și măsurile necesare pentru conformarea cu prezentul Protocol.
5. Conferința părților va adopta sau recomanda măsurile necesare.

 

ARTICOLUL 26

Evaluarea eficacității prevederilor

1. Părțile vor examina și evalua cu regularitate eficacitatea prevederilor prezentului Protocol. Conferința Părților poate lua în considerare adoptarea unor amendamente la prezentul Protocol pentru a realiza obiectivele acestuia.
2. Părțile vor facilita participarea autorităților regionale și locale și a altor factori interesați în procesul descris la alin. 1.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

ARTICOLUL 27

Legăturile dintre Convenția Carpatică și Protocol

1. Prezentul Protocol este Protocolul încheiat în cadrul Convenției Carpatice în sensul art. 2 alin. 3 și al altor articole relevante ale Convenției Carpatice.
2. Prevederile art. 19, 20, art. 21 alin. 2—4 și art. 22 ale Convenției Carpatice privind intrarea în vigoare, amendarea sau retragerea din acest Protocol și rezolvarea disputelor sunt aplicabile mutatis mutandis și în cazul prezentului Protocol. Numai o Parte semnatară a Convenției Carpatice poate deveni Parte la prezentul Protocol.

ARTICOLUL 28

Semnare

1. Prezentul Protocol va fi deschis pentru semnare la depozitar, începând cu data de 27 mai 2011, până în data de 27 mai 2012.
2. În cazul Părților care își exprimă consimțământul cu privire la prezentul Protocol la o dată ulterioară, prezentul Protocol va intra în vigoare în a nouăsprezecea zi după depunerea instrumentului de ratificare. După intrarea în vigoare a unui amendament la prezentul Protocol, oricare nouă parte a Protocolului menționat va deveni Parte la Protocolul amendat.

ARTICOLUL 29

Notificări

Depozitarul va notifica fiecare Parte cu privire la prezentul Protocol, pentru:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
c) orice dată de intrare în vigoare;
d) orice declarație a Părților sau a semnatarilor;
e) orice reclamație notificată de o Parte, inclusiv data la care aceasta va intra în vigoare.

ARTICOLUL 30

Rezerve

Nu pot fi formulate rezerve față de acest Protocol.

ARTICOLUL 31

Depozitar

Depozitarul prezentului Protocol este Guvernul Ucrainei.


Încheiat la Bratislava, în data de 27 mai 2011, într-un singur exemplar, în limba engleză.
Originalul prezentului Protocol va fi depus la depozitar, iar acesta va distribui copii legalizate fiecăreia dintre părți. Pentru conformitate, subsemnații, fiind autorizați în mod corespunzător, au semnat prezentul Protocol:
În numele Guvernului Republicii Cehe În numele Guvernului Republicii Ungare În numele Guvernului Republicii Polone În numele Guvernului României
În numele Guvernului Republicii Serbia În numele Guvernului Republicii Slovace În numele Guvernului Ucrainei