18 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă suplimentarea bugetului Curții de Conturi, pe anul 2013, la capitolul 51.01 „Autorități și acțiuni externe”, titlul „Cheltuieli de personal”, cu suma de 2.000 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice — „Acțiuni generale”.
Art. 2. —
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
Art. 3. —
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Curții de Conturi pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroi

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

 

București, 3 aprilie 2013.
Nr. 141.