22 August, 2017

Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile, în temeiul prevederilor art. 13 din Programul național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice — PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea și identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu trei noi poziții, pozițiile 22, 23 și 24, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Direcția securitate aeronautică din Ministerul Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 

 București, 4 aprilie 2013. 
Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

Completare la lista inspectorilor AVSEC

 

Nr. crt.

 

Numele și prenumele

 

Codul numeric personal

 

Structura din care face parte

22

Șola Cristina Maria

2790408131234

Direcția securitate aeronautică

 

23

 

Berlinschi Florentin Valentin

 

1700418441526

Societatea Comercială „Compania Națională de Transporturi Aeriene

Române TAROM” — S.A.

24

Dan Alexandru

1790911020022

Aeroportul Internațional Arad