17 August, 2017

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părți, depunând eforturi pentru dezvoltarea bunelor relații dintre România și Republica Moldova, având în vedere interesul comun pentru stabilitatea și securitatea regională, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Scop

(1) Scopul acestui acord este de a stabili cadrul legal necesar cooperării dintre părți în domeniul militar.
(2) Ministerele apărării din statele celor două părți sunt responsabile pentru aplicarea prevederilor acestui acord.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

(1) Cooperarea militară include următoarele domenii:
a) politica de apărare;
b) schimburi de cunoștințe asupra conceptului de securitate și apărare, precum și asupra doctrinei de angajare a forței și principiilor de pregătire a personalului;
c) controlul armamentelor;
d) pregătirea personalului, precum și instruirea operativă privind unitățile și statele majore;
e) legislație, reglementări interne și internaționale privind apărarea națională și categoriile de forțe ale armatei;
f) managementul resurselor bugetare, planificarea și executarea bugetului apărării;
g) managementul resurselor umane;
h) organizarea comandamentelor — la nivel operațional și teritorial — și funcționarea statelor majore;
i) structura organizatorică a unor unități multinaționale și instruirea acestora;
j) armament, sisteme de armament și echipamente militare, precum și studii și dezvoltări privind tehnologia militară și interoperabilitatea echipamentelor militare;
k) organizarea și funcționarea sistemelor de comunicații în cadrul categoriilor de forțe ale armatei;
l) infrastructuri militare;
m) informații militare;
n) controlul și managementul spațiului aerian;
o) managementul spectrului radio cu utilizare militară;
p) activități medicale;
q) cercetări științifice;
r) relațiile umane și problemele sociale în cadrul categoriilor de forțe ale armatei;
s) organizarea și sarcinile logisticii în cadrul categoriilor de forțe ale armatei;
ș) istorie militară;
t) geografie și topografie militară;
ț) activități culturale și sportive;
u) prevenirea și înlăturarea dezastrelor;
v) planificarea apărării;
x) managementul resurselor de apărare și mobilizarea;
y) utilizarea poligoanelor de pregătire și tragere aparținând celeilalte părți, contra cost, pe baza unui acord separat între părți;
z) studierea și analizarea reciprocă a posibilităților de a executa în comun activități de menținere a păcii sau umanitare sub egida ONU, OSCE și UE.
(2) Părțile pot coopera și în alte domenii care nu sunt enumerate în alin. (1) al acestui articol.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

Cooperarea se realizează, în special, prin următoarele forme:
a) consultări și reuniuni de lucru la toate nivelurile de comandă și de conducere;
b) vizite reciproce;
c) studii, precum și participarea la cursuri în instituțiile militare de învățământ;
d) întruniri cu caracter științific;
e) congrese, inspecții, conferințe și seminare, simpozioane, colocvii;
f) schimb de reprezentanți ai statelor majore, precum și din unități ale categoriilor de forțe armate, în scopul planificării instrucției și exercițiilor militare;
g) exerciții militare în comun;
h) instruirea unităților în comun;
i) vizite la bazele aeriene și în unitățile trupelor de uscat;
j) întâlniri între delegații ale statelor majore, ale unităților militare și ale diferitelor categorii ale forțelor armate și între delegații ale instituțiilor militare de învățământ;
k) schimb de ofițeri între instituțiile militare de învățământ, consultații, cursuri;
l) schimb de documentație;
m) menținerea continuă a relațiilor între structurile militare care au responsabilități în domeniul managementului crizelor.

ARTICOLUL 4

Vizite

Părțile organizează, la intervale regulate, vizite reciproce ale reprezentanților lor, la nivelul miniștrilor apărării, statelor majore generale, comandamentelor și statelor majore ale categoriilor de forțe, armelor și specialităților, instituțiilor de învățământ superior militar, precum și la nivelul altor comandamente și direcții similare în scopul întăririi înțelegerii și încrederii.

ARTICOLUL 5

Comisia militară mixtă
(1) Părțile, în scopul implementării prevederilor prezentului acord, instituie o Comisie militară mixtă care este responsabilă cu organizarea și coordonarea cooperării bilaterale în domeniul militar.
(2) Copreședinții Comisiei militare mixte sunt persoane desemnate de miniștrii apărării ai părților, iar membrii sunt reprezentanți ai ministerelor apărării ale părților, atașații apărării ai părților, în funcție de subiectele abordate. Copreședinții Comisiei militare mixte au dreptul să antreneze, în modul stabilit, în calitate de experți și consultanți, specialiști din ministerele apărării, precum și din alte instituții ale părților.
(3) Comisia militară mixtă se întrunește o dată pe an, alternativ, în România sau în Republica Moldova.
(4) Orice subiect de natură să promoveze cooperarea bilaterală poate fi înscris pe ordinea de zi a ședinței Comisiei militare mixte, după ce a primit, în prealabil, aprobarea celor 2 copreședinți.
(5) Comisia militară mixtă face bilanțul cooperării realizate pe parcursul anului precedent și stabilește planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.
(6) Planul de cooperare bilaterală include activitățile stabilitem de comun acord, tematica acestora, modalitățile și datele, locurile de desfășurare, precum și instituțiile responsabile de executarea lor. Planul de cooperare bilaterală este semnat de copreședinții Comisiei militare mixte care sunt împuterniciți de miniștrii apărării.
(7) Direcția cooperare internațională în domeniul apărării din Ministerul Apărării Naționale din România pentru partea română și Direcția politică de apărare și planificare a apărării din Ministerul Apărării pentru partea Republicii Moldova sunt puncte de contact pentru coordonarea activităților. Întreaga corespondență referitoare la cooperarea desfășurată conform acestui acord va fi transmisă între punctele de contact prin intermediul ambasadelor/atașaților apărării.

ARTICOLUL 6

Prevederi generale privind exercițiile comune

(1) Părțile, în conformitate cu legislația lor internă, organizează și conduc exerciții și antrenamente comune. Prevederile specifice cu privire la exercițiile în comun vor face obiectul unor înțelegeri tehnice separate, încheiate la nivelul ministerelor apărării.
(2) Pe timpul exercițiilor, utilizarea spațiului aerian al statului părții care primește se face în conformitate cu legislația statului părții care primește. Tranzitările aeriene se efectuează conform acordurilor și regulamentelor internaționale cu privire la traficul aerian la care România și Republica Moldova sunt părți.
(3) Pe timpul desfășurării exercițiilor militare, partea care primește asigură servicii de găzduire și hrană personalului militar și civil al părții care trimite, în aceleași condiții ca și cele pentru categoriile de personal similare ale părții care primește. 
(4) Dacă transporturile sunt efectuate pe cale aeriană sau maritimă, o listă precisă a categoriilor de personal și materiale transportate  trebuie  completată  —  luând  în  considerare reglementările   Acordului   dintre   statele   părți   la   Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 (denumit în continuare PfP SOFA), conform cu prevederile legale interne în vigoare ale statelor părților.
(5) Prevederile Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 24 iulie 1997, se aplică transporturilor feroviare și rutiere ale efectivelor și materialelor militare.

 

ARTICOLUL 7

Obligațiile părților cu privire la exercițiile comune

(1) Pe timpul pregătirii și desfășurării exercițiului militar, partea care primește asigură, cu titlu gratuit, următoarele:
a) pregătire militară — poligoane, centru de pregătire înzestrat cu echipament corespunzător, mobilier, sistem de telecomunicații intern, precum și echipament de multiplicare, corespunzătoare necesităților exercițiului;
b) găzduirea în instituții militare a personalului militar și civil al părții care trimite;
c) mijloacele de transport pentru deplasarea personalului militar și civil al părții care trimite;
d) echipamentul și serviciile aeronautice de pe aeroporturile militare;
e) operațiunile de salvare;
f) reprezentarea cartografică a zonei în care se desfășoară exercițiul militar.
(2) Pe timpul pregătirii și desfășurării exercițiului militar, partea care trimite suportă următoarele cheltuieli privind:
a) deplasarea personalului participant la exercițiu și a echipamentelor tehnico-materiale către/de la locul de desfășurare a exercițiului, incluzând costul taxelor de trecere pe autostrăzile, podurile și prin tunelurile folosite de unitățile sale pe teritoriul statului părții care primește;
b) găzduirea, în afara cazărmilor, a personalului militar și civil participant la exercițiu, în cazul în care oferta de cazare în cadrul cazărmilor nu este acceptată, este suportată de partea care trimite;
c) mijloacele de bază de subzistență și hrănirea personalului militar și civil al părții care trimite, participant la exercițiul militar;
d) utilizarea mijloacelor civile de telefonie, de telecopiere și informatice în afara necesităților exercițiului militar;
e) repararea și întreținerea vehiculelor proprii militare, a echipamentului și a armamentului;
f) manifestările în domeniul relațiilor publice pe care le organizează;
g) carburanții și lubrifianții
(3) Partea care primește asigură carburanții și lubrifianții necesari personalului forțelor armate ale statului părții care trimite, la aceleași tarife ca și pentru forțele proprii.
(4) În interesul bunei desfășurări a exercițiilor, ministerele apărării încheie înțelegeri tehnice, specificând serviciile necesare pentru desfășurarea exercițiilor și modalitatea de rambursare a contravalorii acestora.

 

ARTICOLUL 8

Schimbul de personal pe timpul exercițiilor comune

În timpul exercițiilor comune este permis schimbul de personal militar sau civil între categoriile de forțe armate ale părților. Acești membri respectă reglementările legale, precum și regulile și regulamentele în vigoare în statul părții care primește.

ARTICOLUL 9

Transportul și mânuirea bunurilor periculoase pe timpul exercițiilor comune

Pe timpul exercițiilor comune bunurile periculoase, cum ar fi muniția, vor fi transportate conform prevederilor legislației internaționale și vor fi depozitate, păzite și protejate în conformitate cu legile și reglementările statului părții care primește.

 

ARTICOLUL 10

Utilizarea serviciilor de telecomunicații pe timpul exercițiilor comune

(1) Utilizarea serviciilor de telecomunicații publice în statul părții care primește se face în conformitate cu prevederile legale interne ale statului părții care primește, precum și cu reglementările comerciale ale companiei care asigură aceste servicii. Aceste reglementări trebuie luate în considerare în cazul definirii modului și condițiilor de calcul al rambursării cheltuielilor, precum și stabilirii și plății facturilor.
(2) Categoriile de forțe armate ale părții care trimite pot, dacă este necesar pentru îndeplinirea misiunii, să instaleze și să pună în funcțiune, temporar, echipamente de telecomunicații și radiotelecomunicații, terestre și prin satelit, cu acordul autorităților competente ale statului părții care primește.
(3) Echipamentele de comunicații ale categoriilor de forțe ale statului părții care trimite pot să fie conectate la rețelele de telecomunicații ale părții care primește, situație în care trebuie să respecte cerințele de interconectare ale autorității competente.
(4) În statul părții care primește, categoriile de forțe armate ale statului părții care trimite pot folosi doar acele frecvențe care le-au fost atribuite de autoritățile competente ale părții care primește. Imediat ce perioada de ședere temporară a fost încheiată, acestea nu mai au dreptul să le utilizeze.
(5) Forțele armate ale statului părții care trimite iau toate măsurile pentru a nu perturba funcționarea rețelelor de telecomunicații ale părții care primește, cărora le comunică, în prealabil, caracteristicile de utilizare a echipamentelor pe timpul exercițiului. În cazul unei perturbații cauzate, în afara teritoriului statului părții care primește, de către stațiile radio ale categoriilor de forțe ale armatei ale statului părții care trimite, autoritățile competente ale statului părții care primește procedează conform dispozițiilor regulamentului internațional de radiocomunicații în vigoare. Autoritățile competente ale părții care primește iau măsuri care să împiedice perturbațiile de funcționare ale echipamentelor de telecomunicații ale părții care trimite, cauzate de echipamente radio sau alte instalații electronice ale părții care primește. În cazul perturbațiilor electromagnetice se aplică reglementările părții care primește referitoare la compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor. Dacă pentru a elimina aceste perturbații trebuie oprit echipamentul care este cauza, partea care trimite procedează în acest sens cât mai curând posibil.

 

ARTICOLUL 11

Protecția mediului pe timpul exercițiilor comune

Părțile recunosc importanța protecției mediului pe timpul exercițiilor realizate în comun și iau măsurile necesare pentru a proteja mediul. Forțele armate ale părții care trimite sunt obligate să se supună prevederilor de protecție a mediului ale statului părții care primește.

ARTICOLUL 12

Statutul juridic al personalului militar și civil

Pe timpul staționării pe teritoriul statului părții care primește, statutul reprezentanților părții care trimite va fi supus prevederilor Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor”, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 (PfP SOFA).

ARTICOLUL 13

Protecția informațiilor

Autoritățile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord vor folosi, mânui și proteja orice informații clasificate/atribuite la secretul de stat la care au acces în cadrul acestui acord, în conformitate cu acordurile bilaterale în domeniul protecției informațiilor încheiate între părți, precum și cu legislația națională privind protecția informațiilor clasificate/atribuite la secretul de stat a statelor părților.

 

ARTICOLUL 14

Aspecte financiare

(1) Finanțarea cooperării se face pe bază de reciprocitate.
(2) Partea care primește va suporta cheltuielile de hrană, cazare, asistență medicală și stomatologică de urgență și transport intern pe teritoriul statului propriu. Asistența medicală și stomatologică de urgență trebuie să fie stabilită în conformitate cu alineatul 5 al articolului IX din PfP SOFA.
(3) Partea care trimite plătește salariile și suportă cheltuielile de transport internațional și alte cheltuieli care nu au fost menționate mai sus.
(4) Pentru activități specifice, alte modalități de suportare a cheltuielilor pot fi stabilite prin alte înțelegeri de aplicare.

 

ARTICOLUL 15

Obligațiile părților ce rezultă din alte acorduri internaționale

Prezentul acord nu afectează obligațiile părților care rezultă din alte acorduri internaționale, iar scopul său nu contravine intereselor, securității și integrității teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 16

Soluționarea disputelor

Orice dispute rezultând din interpretarea și aplicarea prezentului acord vor fi soluționate pe canale diplomatice și nu vor fi supuse spre rezolvare vreunei terțe părți sau instanțe internaționale.

 

ARTICOLUL 17

Prevederi finale

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părțile se înștiințează reciproc, pe canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
(2) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată. Fiecare dintre părți poate denunța prezentul acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți. Denunțarea va avea efect la 6 luni după primirea unei astfel de notificări. În cazul denunțării, prevederile relevante ale prezentului acord vor rămâne în vigoare până la data când toate activitățile în curs vor fi terminate sau toate problemele ce reies din activitățile îndeplinite conform prezentului acord vor fi rezolvate.
(3) Prezentul acord poate fi amendat, oricând, prin acordul scris al părților. Amendamentele vor intra în vigoare conform alin. (1) al acestui articol.
(4) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul de colaborare între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 14 decembrie 1992, își va înceta valabilitatea.


Semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012, în două exemplare originale.

 


Pentru Guvernul României

Gabriel Oprea,

ministrul apărării naționale

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Vitalie Marinuța,

ministrul apărării