17 Ianuarie, 2018

Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite (denumite în continuare părți contractante), fiind părți la Convenția privind aviația civilă internațională, deschisă pentru semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, dorind să încheie un acord suplimentar la Convenția menționată și în conformitate cu aceasta, în scopul înființării și operării de servicii aeriene regulate între și dincolo de teritoriile lor respective, recunoscând importanța transportului aerian ca un mijloc de realizare și stimulare a prieteniei, înțelegerii și cooperării între popoarele din cele două țări, dorind să faciliteze extinderea oportunităților pentru transportul aerian internațional, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Definiții

 1. În scopul aplicării prezentului acord, în afara cazului în care contextul cere altceva, termenii:a) autoritate aeronautică înseamnă, în cazul Guvernului României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar în cazul Guvernului Emiratelor Arabe Unite (EAU), Autoritatea Generală a Aviației Civile sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organism  autorizat  să  îndeplinească  funcțiile  exercitate  în prezent de autoritățile menționate în legătură cu prezentul acord; b) servicii convenite înseamnă servicii aeriene regulate internaționale  între  și  dincolo  de  teritoriile  respective  ale României și Emiratelor Arabe Unite (EAU) pentru transportul pasagerilor, bagajelor și mărfii, separat sau în orice combinație, pentru a fi operate pe rutele specificate în anexa nr.c) acord înseamnă prezentul acord, anexele sale redactate pentru aplicarea acestuia și orice modificare la acord sau la anexele sale;

d) serviciu aerian, companie aeriană, serviciu aerian internațional și escală necomercială au înțelesurile respective care le-au fost atribuite în articolul 96 al Convenției;
e) anexa nr. 1 va include tabelul de rute anexat la prezentul acord și oricare clauze sau note care apar în această anexă, precum și orice modificare la acestea în conformitate cu prevederile articolului 20 al prezentului acord;
f) marfa include poșta;
g) Convenție înseamnă „Convenția privind aviația civilă internațională”,  deschisă  pentru  semnare  la  Chicago  la 7 decembrie 1944, și include: (i) orice amendament la aceasta care a intrat în vigoare în baza articolului 94(a) al Convenției și a fost ratificat de ambele părți contractante; și (ii) orice anexă sau amendament la acestea adoptate în baza articolului 90 al Convenției, în măsura în care această anexă sau acest amendament la o anumită dată este în vigoare pentru ambele părți contractante;
h) companii aeriene desemnate înseamnă o companie aeriană sau companiile aeriene care au fost desemnate și autorizate în conformitate cu articolul 3 al prezentului acord;
transportul pasagerilor, bagajelor și mărfii, precum și condițiile în baza cărora se aplică aceste prețuri, cu excepția remunerației și a condițiilor pentru transportul poștei;
j) teritoriu în legătură cu un stat are înțelesul care i se atribuie în articolul 2 al Convenției;
k) taxe de utilizare înseamnă taxe stabilite pentru companii aeriene de către autoritățile competente sau aprobate de către acestea spre a fi percepute pentru acordarea facilităților de aeroport, bunurilor deținute în proprietate și/sau facilităților pentru navigația aeriană, inclusiv a serviciilor conexe și facilităților pentru aeronave, echipajele acestora, pasageri, bagaje și marfă;
l) state membre înseamnă state membre ale Comunității Europene.
2. Anexele la prezentul acord sunt considerate o parte integrantă a acestuia.
3. Pentru implementarea prezentului acord, părțile contractante vor acționa în conformitate cu prevederile Convenției, în măsura în care aceste prevederi sunt aplicabile serviciilor aeriene internaționale.

ARTICOLUL 2

Acordarea drepturilor

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți contractante drepturile menționate în prezentul acord, pentru a permite companiilor aeriene desemnate să stabilească și să opereze serviciile agreate.
2. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă se vor bucura de următoarele drepturi:
a) de a survola teritoriul celeilalte părți contractante, fără aterizare;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părți contractante; și
c) de a face escale pe teritoriul celeilalte părți contractante cu scopul de a îmbarca și/sau debarca pasageri, bagaje și marfă în trafic internațional, în mod separat sau combinat, în timpul operării serviciilor convenite.
3. În plus, compania/companiile fiecărei părți contractante, alta/altele decât cele desemnate în baza articolului 3, vor beneficia de drepturile specificate în alineatele 2(a) și 2(b) ale acestui articol.
4. Nicio prevedere din prezentul articol nu va fi interpretată în sensul de a conferi vreuneia dintre companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părți contractante, pasageri, bagaje și marfă transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere și destinate unui alt punct de pe teritoriul acelei părți contractante.
5. Dacă datorită unui conflict armat, evoluțiilor sau tulburărilor politice sau împrejurărilor speciale și neobișnuite o companie aeriană desemnată de una dintre părțile contractante nu are posibilitatea să opereze un serviciu pe ruta sa normală, cealaltă parte contractantă va depune toate eforturile posibile pentru a facilita continuarea operării acestui serviciu prin rearanjamente temporare corespunzătoare ale rutelor, după cum este decis în mod reciproc de către părțile contractante.
6. Companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să utilizeze toate căile aeriene, aeroporturile și alte facilități acordate de părțile contractante pe o bază nediscriminatorie.

ARTICOLUL 3

Desemnarea și autorizarea

1. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante va avea dreptul să desemneze una sau mai multe companii aeriene  în  scopul  operării  serviciilor  convenite  pe  rutele dintre  aceste  companii  sau  să  înlocuiască  o  companie desemnată anterior cu o altă companie. Această desemnare poate să specifice scopul autorizației acordate pentru fiecare companie aeriană în legătură cu operarea serviciilor convenite. Desemnările și orice alte schimbări ale acestora vor fi comunicate în scris de autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante care a desemnat compania aeriană către autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante.
2. La primirea unei astfel de notificări, înlocuiri sau modificări a acesteia și la primirea cererii de la compania aeriană desemnată în forma și modul stabilite, autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante va acorda fără întârziere companiei/companiilor aeriene astfel desemnate autorizațiile de operare corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alineatelor 3 și 4 ale acestui articol.
3. Autoritatea aeronautică a unei părți contractante va putea solicita unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să îi facă dovada că este în măsură să îndeplinească condițiile prevăzute de legile și reglementările privind operarea serviciilor aeriene internaționale, aplicate în mod normal și rezonabil de această autoritate, în conformitate cu prevederile Convenției.
4. Fiecare parte contractantă va acorda autorizația de operare la care se face referire în alineatul 2 al acestui articol, în condițiile în care:
a) în cazul unui transportator aerian desemnat de România: (i)  transportatorul  aerian  este  stabilit  pe  teritoriul României în baza Tratatului de instituire a Comunității Europene  și  are  o  licență  de  operare  valabilă acordată de un stat membru în conformitate cu legislația Comunității Europene; și
(ii) controlul de reglementare al acelui transportator aerian este exercitat și asigurat de către statul membru responsabil pentru emiterea Certificatului de operator       aerian   al   acestuia,   iar   autoritatea aeronautică competentă este identificată în mod clar în desemnare; și
(iii)  transportatorul aerian are sediul principal al afacerilor pe teritoriul statului membru de la care a primit licența de operare valabilă; și
(iv)  transportatorul aerian este deținut, în mod direct sau prin intermediul unei participații majoritare, și este controlat efectiv de către state membre și/sau resortisanți ai statelor membre și/sau de către alte state listate în anexa nr. 2 și/sau resortisanți ai acestor altor state;
b) în cazul unui transportator aerian desemnat de EAU:
(i)  transportatorul aerian este stabilit pe teritoriul EAU și este licențiat în conformitate cu legislația aplicabilă a EAU; și
(ii)  EAU dețin și mențin controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian.
5. Dacă o companie aeriană a fost astfel desemnată și autorizată, aceasta poate să înceapă oricând operarea serviciilor convenite, în întregime sau în parte, cu condiția stabilirii orarului în conformitate cu prevederile articolului 15 al prezentului acord referitoare la astfel de servicii.

ARTICOLUL 4

Revocarea și restricționarea autorizației de operare

1. Autoritatea aeronautică a fiecărei părți contractante va avea dreptul, în ceea ce privește o companie aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă, să revoce o autorizație de operare sau să suspende exercitarea drepturilor specificate în articolul 2 al prezentului acord sau să impună, temporar ori permanent, condițiile pe care le consideră necesare pentru exercitarea acelor drepturi:
a) în cazul în care acea companie aeriană nu reușește să se conformeze cu legile și reglementările aplicate în mod normal și rezonabil de către autoritatea aeronautică a părții contractante care acordă aceste drepturi în conformitate cu Convenția; sau
b) în cazul în care, în alt mod, compania aeriană nu reușește să opereze în conformitate cu condițiile stabilite în baza prezentului acord; sau
c)  1.  în  cazul  unui  transportator  aerian  desemnat  de România:
(i) transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul României în temeiul prevederilor Tratatului de instituire a Comunității Europene sau nu posedă o licență de operare acordată de un stat membru în conformitate cu legislația Comunității Europene; sau
(ii)  controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian nu este exercitat sau nu este asigurat de statul membru responsabil de emiterea certificatului de operator    aerian    al    acesteia    ori    autoritatea aeronautică relevantă nu este identificată în mod clar în desemnare; sau
(iii) transportatorul aerian nu are sediul principal pe teritoriul statului membru de la care a primit licența de operare; sau
(iv)  transportatorul aerian nu este deținut, direct sau prin proprietate majoritară, sau nu este controlat în mod efectiv de către state membre și/sau de către cetățeni ai statelor membre și/sau de către alte state listate în anexa nr. 2 și/sau de către cetățeni ai acestor alte state; sau
(v)  transportatorul aerian deține un certificat de operator aerian eliberat de un alt stat membru și se poate demonstra că prin exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută care cuprinde un punct în acel alt stat membru, inclusiv prin operarea unui serviciu care este comercializat drept serviciu direct sau constituie în alt fel un serviciu direct, transportatorul ar eluda restricțiile privind drepturile de trafic impuse de un acord bilateral privind serviciile aeriene încheiat între EAU și acel alt stat membru; sau
(vi)  transportatorul aerian deține un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru, dar nu există un acord bilateral privind serviciile aeriene între EAU și acel stat membru și se poate demonstra că drepturile de trafic necesare pentru a desfășura operațiunea propusă nu sunt acordate pe bază de reciprocitate transportatorului                             sau    transportatorilor    aerieni desemnați de EAU;
2. în cazul unui transportator aerian desemnat de EAU:
(i) transportatorul aerian nu este stabilit pe teritoriul EAU ori nu este licențiat în conformitate cu legea aplicabilă a EAU; sau
(ii) EAU nu dețin ori nu asigură efectiv controlul de reglementare a transportatorului aerian; sau
(iii)  transportatorul aerian este deținut prin intermediul unei participații majoritare și este controlat efectiv de către resortisanți ai unui alt stat decât EAU și se poate demonstra că prin exercitarea drepturilor de trafic în temeiul prezentului acord pe o rută care cuprinde un punct în acel alt stat, inclusiv prin operarea unui serviciu care este comercializat drept serviciu direct sau constituie în alt fel un serviciu direct, transportatorul ar eluda restricțiile privind drepturile de trafic impuse de un acord bilateral privind serviciile aeriene încheiat între România și acel alt stat; sau

(iv)  transportatorul aerian este deținut prin intermediul unei participații majoritare și este controlat efectiv de către resortisanți ai unui alt stat decât EAU, dar nu există un acord bilateral privind serviciile aeriene între România și acel alt stat și se poate demonstra că drepturile de trafic necesare pentru a desfășura operațiunea propusă nu sunt acordate pe bază de reciprocitate transportatorului sau transportatorilor aerieni desemnați de România.

Prin exercitarea dreptului său conform acestui alineat și fără a se prejudicia drepturile sale conform alineatelor c) 1(v) și (vi) al prezentului articol, EAU nu vor face discriminare între transportatorii aerieni din Comunitate pe temeiuri de naționalitate;

d) în conformitate cu alineatul 6 al articolului 10 și alineatul 10 al articolului 12 din prezentul acord;

e) în cazul în care cealaltă parte contractantă nu reușește să ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea siguranței în conformitate cu alineatul 2 al articolului 10 al prezentului acord; sau

f) în oricare caz în care cealaltă parte contractantă nu reușește să se conformeze cu orice hotărâre sau prevedere reieșită din aplicarea articolului 19 al prezentului acord;

2. În afară de cazul în care revocarea, suspendarea sau impunerea condițiilor menționate în alineatul 1 al prezentului articol este esențială pentru a preveni alte încălcări ale legilor și reglementărilor, acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante, așa cum este prevăzut în articolul 18.

3. În eventualitatea unei acțiuni întreprinse de una dintre părțile contractante în baza prezentului articol, drepturile celeilalte părți contractante în baza articolului 19 nu vor fi prejudiciate.

ARTICOLUL 5

Principiile care reglementează operarea serviciilor convenite

1. Fiecare parte contractantă va permite pe bază de reciprocitate companiilor aeriene desemnate ale ambelor părți contractante să concureze liber în oferirea de transport aerian internațional reglementat în baza prezentului acord.

2. Fiecare parte contractantă va întreprinde toate măsurile corespunzătoare în cadrul limitelor sale de jurisdicție pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare și anticoncurență sau a practicilor abuzive în exercitarea drepturilor și privilegiilor stabilite în prezentul acord.

3. Nu va exista nicio restricție referitoare la capacitatea și numărul de frecvențe și/sau tipul (tipurile) de aeronavă pentru a fi operată de către companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă în cadrul oricărui tip de serviciu (pasageri, marfă, separat sau în combinație). Fiecărei companii aeriene desemnate i se permite să determine frecvența și capacitatea pe care aceasta o oferă în cadrul serviciilor convenite.

4. Nicio parte contractantă nu va limita în mod unilateral volumul de trafic, frecvențele, regularitatea serviciului sau tipul (tipurile) de aeronavă operată de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă, cu excepția cazului în care este necesar datorită cerințelor vamale, tehnice, operaționale sau de mediu în baza condițiilor uniforme în conformitate cu articolul 15 al Convenției.

5. Nicio parte contractantă nu va impune companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă un drept preferențial de refuz, un procent de partajare, o taxă pentru abținerea de la obiecții sau orice altă cerință cu privire la capacitate, frecvențe sau trafic, care ar fi în contradicție cu scopurile prezentului acord.

1. Fiecare parte contractantă scutește companiile aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă de restricții la import, de plata drepturilor de import/export, taxelor directe sau indirecte, tarifelor de inspecție și a oricăror altor taxe naționale și/sau locale privind aeronavele, precum și echipamentul lor obișnuit, rezervele de carburanți și lubrifianți, echipamentul de întreținere, setul de scule al aeronavei, rezervele tehnice consumabile, piesele de schimb inclusiv motoarele, proviziile de bord incluzând, fără limitarea însă la astfel de produse, cum ar fi alimente, băuturi, lichioruri, produse din tutun și alte produse destinate vânzării către pasageri sau utilizării de către aceștia în timpul zborului și alte produse destinate sau utilizate numai pentru operarea sau deservirea aeronavei utilizate de o astfel de companie desemnată care operează serviciile convenite, precum și stocul de bilete imprimate, scrisorile pentru transport aerian, uniformele personalului, computerele și imprimantele de bilete utilizate de compania aeriană desemnată pentru rezervări și emiteri de bilete, orice materiale tipărite pe care este imprimată sigla companiei aeriene desemnate, precum și materialele publicitare și promoționale obișnuite distribuite fără plată de către această companie aeriană desemnată.
2. Scutirile acordate în baza acestui articol se vor aplica bunurilor la care se face referire în alineatul 1 al prezentului articol care sunt:
a) introduse pe teritoriul unei părți contractante de către o companie aeriană desemnată a celeilalte părți contractante sau în numele acestei companii;
b) păstrate la bordul aeronavei unei companii aeriene desemnate de o parte contractantă de la sosirea în și până la plecarea din teritoriul celeilalte părți contractante și/sau sunt consumate în timpul zborului deasupra acelui teritoriu;
c) luate la bordul aeronavei companiei aeriene desemnate a unei părți contractante, pe teritoriul celeilalte părți contractante, în scopul utilizării în cadrul operării serviciilor convenite, indiferent dacă aceste bunuri sunt ori nu sunt utilizate sau consumate în întregime sau în parte în cadrul teritoriului părții contractante care acordă scutirea, cu condiția ca aceste bunuri să nu fie înstrăinate pe teritoriul acelei părți contractante.
3. Echipamentul obișnuit existent la bord, precum și materialele și proviziile reținute la bordul aeronavelor operate de compania aeriană desemnată a unei părți contractante pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părți contractante numai cu aprobarea autorităților vamale ale celeilalte părți contractante. În acest caz, astfel de echipamente și bunuri vor beneficia de scutirile stipulate la alineatul 1 al acestui articol cu condiția ca acestea să poată fi plasate sub supravegherea acestor autorități până când ele vor fi reexportate sau se va dispune altfel în conformitate cu reglementările vamale.
4. Scutirile acordate în baza acestui articol vor fi de asemenea disponibile în situațiile în care companiile aeriene desemnate ale fiecărei părți contractante au intrat în aranjamente cu altă companie sau cu alte companii aeriene, pentru împrumutul sau transferarea pe teritoriul celeilalte părți contractante a echipamentului utilizat în mod regulat și a celorlalte bunuri la care se face referire în alineatul 1 al acestui articol, cu condiția ca acea altă companie aeriană/acele alte companii aeriene să beneficieze de scutire/scutiri similare acordate de către cealaltă parte contractantă.
5. Nicio dispoziție din prezentul acord nu va împiedica România să aplice pe baze nediscriminatorii impozite, prelevări, taxe speze sau redevențe pe carburantul furnizat pe teritoriul său, destinat să fie utilizat de o aeronavă a unui transportator aerian desemnat de EAU care operează între România și un alt punct din teritoriul altui stat membru al Comunității Europene.
impunerea de impozite, prelevări, taxe speze sau redevențe similare pe carburantul furnizat pe teritoriul său.

ARTICOLUL 7

Aplicarea legilor naționale și reglementărilor

1. Legile, reglementările și procedurile unei părți contractante referitoare la intrarea pe, șederea pe sau plecarea de pe teritoriul său a aeronavelor angajate în navigația aeriană internațională sau cele referitoare la operarea și navigația acestor aeronave pe timpul cât se găsesc în limitele teritoriului său se vor aplica aeronavelor companiei/companiilor aeriene operate de cealaltă parte contractantă fără deosebire de naționalitate și vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, plecarea din sau în timp ce se află pe teritoriul acelei părți contractante.

2. Legile, reglementările și procedurile unei părți contractante referitoare la intrarea pe, șederea pe sau plecarea de pe teritoriul său a pasagerilor, bagajelor, membrilor echipajului și mărfii, transportate la bordul aeronavei, cum ar fi reglementări referitoare la intrare, curățenie, securitatea aviației, imigrare, pașapoarte, vamă, monedă, sănătate, carantină și măsuri sanitare sau, în cazul poștei, legi și reglementări poștale, vor fi respectate de pasageri și membrii echipajului și cu privire la bagaje și marfă, de la intrarea în și până la plecarea din, precum și în timpul în care se află pe teritoriul primei părți contractante.

3. Nicio parte contractantă nu poate acorda vreun drept preferențial companiei/companiilor sale proprii sau altei/altor companii în aplicarea legilor sau reglementărilor prevăzute în prezentul articol.

4. Pasagerii, bagajele și marfa în tranzit direct peste teritoriul uneia dintre părțile contractante și care nu părăsesc zonele aeroportului rezervate pentru acest scop vor face doar obiectul unui control simplificat, cu excepția măsurilor de securitate împotriva violenței, pirateriei aeriene, controlului narcoticelor. Aceste bagaje și marfa vor fi admise fără plata drepturilor de import/export, taxelor de accize și altor taxe naționale similare și/sau taxe și impozite locale.

 

ARTICOLUL 8

Partajarea codurilor

1. Oricare companie/companii aeriene desemnate pot, fie ca transportator de marketing, fie ca transportator operațional, să intre liber în aranjamente de cooperare pe piață care includ, dar nu se limitează la rezervări de locuri și/sau partajare de coduri cu:

— oricare companie sau companii ale celeilalte părți contractante;

— oricare companie sau companii ale unei țări terțe, cu condiția ca acea țară terță să autorizeze sau să permită aranjamente comparabile cu companiile aeriene ale celeilalte părți contractante cu privire la serviciile către, dinspre și via această țară terță.

2. Înainte de a oferi servicii pe baza partajării codurilor, partenerii care partajează codurile vor conveni cu privire la partea care va fi responsabilă în ceea ce privește răspunderea asigurării și problemele referitoare la consumatori, securitate, siguranță și facilități. Acordul care stabilește acești termeni va fi înregistrat la ambele autorități aeronautice înainte de implementarea aranjamentelor privind partajarea codurilor.

3. Astfel de aranjamente vor fi acceptate de către autoritățile aeronautice în cauză, cu condiția ca toate companiile aeriene implicate în aceste aranjamente să dețină drepturi de trafic corespunzătoare și/sau autorizații.

4. În eventualitatea unui aranjament de partajare a codurilor, transportatorul de marketing trebuie să se asigure în ceea ce privește fiecare bilet vândut că la punctul de vânzare se evidențiază în mod clar cumpărătorului care companie va opera de fapt pe fiecare tronson al serviciului și cu care companie sau companii aeriene intră cumpărătorul în relații contractuale.
5. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de fiecare parte contractantă pot de asemenea să ofere servicii pe baza partajării codurilor între oricare punct/puncte de pe teritoriul celeilalte părți contractante, cu condiția ca astfel de servicii să fie operate de o companie sau de companiile aeriene ale celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 9

Certificate de navigabilitate și de competență

1. Certificatele de navigabilitate, certificatele de competență și licențele emise sau validate de o parte contractantă și aflate încă în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valide de cealaltă parte contractantă în scopul operării serviciilor convenite, cu condiția ca totdeauna astfel de certificate ori licențe să fi fost emise sau validate, potrivit și în conformitate cu standardele minime stabilite în baza Convenției.
2. Totuși, fiecare parte contractantă își rezervă dreptul să refuze să recunoască, pentru zboruri deasupra propriului său teritoriu, certificate de competență și licențe acordate propriilor săi cetățeni de către cealaltă parte contractantă.
3. Dacă privilegiile sau condițiile licențelor ori certificatelor emise sau validate de o parte contractantă permit o diferență față de standardele stabilite în baza Convenției, indiferent dacă aceste diferențe au fost ori nu înregistrate la Organizația Aviației Civile Internaționale, autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante poate cere, fără a prejudicia drepturile primei părți contractante în baza articolului 10 (2), consultații cu autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante în conformitate cu articolul 18, cu scopul de a fi încredințate că procedeul în discuție este acceptabil pentru ele. Nerealizarea unui acord satisfăcător va constitui temeiul pentru aplicarea articolului 4 (1) al prezentului acord.

ARTICOLUL 10

Siguranța

1. Fiecare parte contractantă poate să ceară oricând consultări cu privire la standardele de siguranță adoptate de către cealaltă parte contractantă, în orice domeniu referitor la echipaje, aeronave sau operarea lor. Aceste consultări vor avea loc în decurs de 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de cereri.
2. Dacă, ca urmare a acestor consultări, o parte contractantă constată că cealaltă parte contractantă nu respectă și nu utilizează în mod efectiv, în orice astfel de domeniu, standarde privind siguranța aviației care să fie cel puțin egale cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenției, prima parte contractantă va notifica celeilalte părți contractante aceste constatări, precum și măsurile care sunt considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, iar această cealaltă parte contractantă  va  întreprinde  acțiuni  corective  adecvate  în acest sens.  Dacă  cealaltă  parte  contractantă  nu  reușește să întreprindă   acțiuni   corective   adecvate   în   decurs   de 15 (cincisprezece) zile de la primirea unei astfel de notificări sau într-o perioadă mai lungă care poate fi convenită, această situație va constitui motivul pentru aplicarea prevederilor articolului 4 (1) al prezentului acord.
3. S-a convenit că oricare aeronavă operată de o companie aeriană a unei părți contractante pe rutele spre sau dinspre teritoriul celeilalte părți contractante poate, cât timp se află în limitele teritoriului acestei celeilalte părți contractante, să fie controlată de către reprezentanții autorizați ai acestei celeilalte părți contractante, atât la bordul, cât și împrejurul aeronavei, pentru a verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei, cât și ale echipajului său, precum și starea vizibilă a aeronavei și a echipamentelor sale (în acest articol denumită inspecție pe rampă), cu condiția ca aceste controale să nu producă întârzieri nejustificate.
4. Dacă orice inspecție pe rampă sau o serie de asemenea inspecții pe rampă dă naștere la:
a) suspiciuni serioase privind faptul că aeronava sau operarea acesteia nu corespunde cu standardele minime stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenției; sau
b) suspiciuni serioase privind lipsa de menținere și administrare efectivă a standardelor de siguranță stabilite în acel moment în conformitate cu prevederile Convenției, partea contractantă care efectuează inspecția va fi liberă să tragă concluzia, în sensul articolului 33 al Convenției, că cerințele în baza cărora certificatul sau licențele privind acea aeronavă ori echipajul acelei aeronave a/au fost eliberat(e) sau validat(e) ori că cerințele în baza cărora este operată acea aeronavă nu sunt egale sau superioare standardelor minime stabilite în conformitate cu prevederile Convenției.
5. În eventualitatea în care accesul necesar pentru efectuarea unei inspecții pe rampă a unei aeronave operată de o companie a uneia dintre părțile contractante, în conformitate cu prevederile alineatului 3 al prezentului articol, este refuzat de către un reprezentant al acelei companii aeriene, cealaltă parte contractantă va fi liberă să deducă că există suspiciuni serioase, de tipul celor la care s-a făcut referire în alineatul 4 al prezentului articol, și să tragă concluziile menționate în acel alineat.
6. Fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a suspenda sau modifica imediat autorizația de operare a unei companii ori a companiilor aeriene ale celeilalte părți contractante, în cazul în care prima parte contractantă concluzionează, fie în urma unei inspecții pe rampă, fie a unei serii de inspecții pe rampă, a unui refuz al accesului pentru inspecție pe rampă, a consultărilor sau în alt mod, că acțiunea imediată este esențială pentru siguranța operării unei companii aeriene.
7. Orice acțiune, întreprinsă de către una dintre părțile contractante în conformitate cu prevederile alineatelor 2 sau 6 ale prezentului articol, va fi suspendată în momentul în care motivul întreprinderii acelei acțiuni încetează să existe.
8. Atunci când România a desemnat o companie aeriană al cărei control de reglementare este exercitat și asigurat de un alt stat membru, drepturile EAU în baza prevederilor privind siguranța din prezentul acord se vor aplica în mod egal cu privire la adoptarea, aplicarea sau menținerea standardelor de siguranță de către acel stat membru, precum și în ceea ce privește autorizația de operare a acelei companii aeriene.

 

ARTICOLUL 11

Taxe de utilizare

1. Fiecare parte contractantă va întreprinde toate eforturile pentru a se asigura că taxele de utilizare impuse sau care se permit a fi impuse companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, de către organismele lor de impozitare competente, pentru utilizarea aeroporturilor și a celorlalte facilități de aviație, sunt juste și rezonabile. Aceste taxe vor avea la bază principii economice temeinice și nu vor fi mai mari decât acelea plătite de alte companii aeriene pentru astfel de servicii.
2. Nicio parte contractantă nu va acorda drepturi preferențiale, cu privire la taxele de utilizare, pentru compania/companiile proprie/proprii sau pentru altă/alte companie/companii angajată(e) în servicii aeriene internaționale similare și nu va impune ori nu va permite să fie impuse, în ceea acelea impuse pentru compania/companiile proprie/proprii care operează servicii aeriene internaționale similare, utilizând o aeronavă similară, precum și facilitățile și serviciile asociate.
3. Fiecare parte contractantă va încuraja consultările între organismele sale de taxare competente și companiile aeriene desemnate care utilizează serviciile și facilitățile. O notificare rezonabilă va fi transmisă ori de câte ori este posibil către astfel de utilizatori, referitoare la orice propunere pentru schimbări ale taxelor de utilizare, împreună cu informația și datele relevante de susținere, pentru a permite acestora să își exprime punctele lor de vedere înainte de revizuirea taxelor.

ARTICOLUL 12

Securitatea aviației

1. În conformitate cu drepturile și obligațiile care le revin potrivit dreptului internațional, părțile contractante reafirmă că obligația lor reciprocă de a proteja securitatea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită face parte integrantă din prezentul acord.
2. Fără a limita aplicabilitatea generală a drepturilor și obligațiilor care le revin potrivit dreptului internațional, părțile contractante vor acționa în special în conformitate cu prevederile Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite alte acte săvârșite  la  bordul  aeronavelor,  încheiată  la  Tokyo,  la 14 septembrie 1963, ale Convenției pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra siguranței aviației civile, încheiată la Montréal la 23 septembriem 1971, și ale Protocolului pentru reprimarea actelor ilicite de violență la aeroporturile care deservesc aviația civilă internațională adițional la Convenția pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra siguranței aviației civile, încheiată la Montréal  la  23  septembrie  1971,  semnat  la  Montréal  la 24 februarie 1988, precum și ale oricărui altui acord aplicabil cu privire la securitatea aviației civile, obligatoriu pentru ambele părți contractante.
3. Părțile contractante își vor acorda reciproc, la cerere, toată asistența necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile și a altor acte ilicite îndreptate împotriva siguranței acestor aeronave, a pasagerilor și echipajelor lor, aeroporturilor și instalațiilor de navigație aeriană, precum și a oricărei altei amenințări importante îndreptate împotriva securității aviației civile.
4. În relațiile reciproce, părțile contractante vor acționa în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautică, stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale și desemnate ca anexe la Convenție, în măsura în care aceste prevederi se aplică părților contractante.
5. În plus, părțile contractante vor cere operatorilor aeronavelor înmatriculate în registrele lor sau operatorilor aeronavelor care își au sediul principal ori reședința permanentă pe teritoriul lor, precum și operatorilor aeroporturilor situate pe teritoriul lor să acționeze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aeronautică dacă sunt aplicabile părților contractante.
6. Fiecare parte contractantă este de acord că acestor operatori de aeronave li se poate cere să respecte prevederile privind securitatea aeronautică, la care s-a făcut referire în alineatul 4 al prezentului articol, aplicate de cealaltă parte contractantă la intrarea în, ieșirea din sau în timp ce se află pe teritoriul acelei celeilalte părți contractante.
7. Fiecare parte contractantă va garanta că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri pentru protecția aeronavelor și pentru controlul de securitate al pasagerilor și echipajelor acestora    și    se    realizează    controalele    de    securitate parte contractantă este de asemenea de acord să examineze, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru măsuri speciale rezonabile de securitate în scopul de a face față unei amenințări deosebite.
8. Atunci când se produce un incident sau există o amenințare de săvârșire a unui act de capturare ilicită a aeronavelor civile ori se săvârșesc alte acte ilicite îndreptate împotriva securității acestor aeronave, a pasagerilor și echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalațiilor de navigație aeriană, părțile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicațiilor și prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt unui astfel de incident ori amenințări cât mai rapid posibil, cu un risc minim de amenințare a vieții datorat unui astfel de incident sau amenințare.
9. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile, cu scopul de a se asigura că o aeronavă a celeilalte părți contractante supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de intervenție ilicită, care a aterizat pe teritoriul său, este reținută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusă de obligația primordială de a proteja viețile pasagerilor și echipajului acesteia.
10. În cazul în care o parte contractantă are temeiuri responsabile să creadă că cealaltă parte contractantă nu a aplicat prevederile prezentului articol, autoritatea aeronautică a primei părți contractante poate cere consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante. Nerealizarea    unui    acord    satisfăcător  în  termen  de 15 (cincisprezece) zile de la data prezentării unei astfel de cereri va constitui temeiul pentru aplicarea alineatului (1) al articolului 4 al prezentului acord. Dacă existența unei urgențe o impune, o parte contractantă poate să întreprindă o acțiune interimară în baza alineatului (1) al articolului 4 înainte de expirarea termenului de 15 zile. Orice acțiune întreprinsă în conformitate cu acest paragraf va fi întreruptă în cazul conformării celeilalte părți contractante cu prevederile privind securitatea din prezentul articol.

 

ARTICOLUL 13

Activități comerciale 1. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor avea dreptul de a înființa pe teritoriul celeilalte părți contractante agenții în scopul promovării transportului aerian și al vânzării documentelor de transport, precum și a produselor aferente necesare pentru efectuarea transportului aerian. 2. Companiile aeriene desemnate ale unei părți contractante vor avea dreptul, în conformitate cu legile și reglementările celeilalte părți contractante referitoare la intrare, rezidență și angajare, să aducă și să mențină pe teritoriul celeilalte părți contractante acel personal propriu managerial, comercial, operațional, de vânzări, tehnic, precum și alt personal și reprezentanți, după cum este necesar în legătură cu efectuarea transportului aerian  3. Fiecare parte contractantă va acorda cu minimum de întârziere, până la limita compatibilă cu legile și reglementările sale, autorizația de angajare necesară, viza sau alte documente similare pentru astfel de personal.
4. Aceste cerințe privind reprezentanții și personalul, menționate în alineatul 2 al prezentului articol, pot fi satisfăcute, în funcție de opțiunea companiei aeriene desemnate, prin personal propriu sau de altă naționalitate ori prin utilizarea serviciilor oricărei altei companii aeriene, organizații sau companii care operează pe teritoriul celeilalte părți contractante și a fost autorizată să efectueze astfel de servicii pe teritoriul acelei celeilalte părți contractante. contractantă vor avea dreptul să se angajeze direct în vânzarea transportului aerian și a produselor aferente pe teritoriul celeilalte părți contractante sau, în funcție de opțiunea sa, prin intermediul agenților. În acest scop, companiile aeriene desemnate vor avea dreptul să folosească propriile sale documente de transport. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor avea dreptul să vândă și orice persoană va fi liberă să achiziționeze astfel de transport aerian și produsele sale aferente în monedă locală sau în oricare altă monedă liber convertibilă.
6. Companiile aeriene desemnate ale unei părți contractante vor avea dreptul să plătească în monedă locală pentru cheltuielile lor locale pe teritoriul celeilalte părți contractante sau, cu condiția conformării cu reglementările privind moneda locală, în oricare altă monedă liber convertibilă.
7. Fără a ține seama de oricare altă prevedere a prezentului acord, companiile aeriene desemnate și furnizorii indirecți de transport aerian de marfă ai ambelor părți contractante vor avea dreptul să angajeze fără restricție, în legătură cu transportul aerian internațional, orice transport de suprafață pentru marfa destinată transportului aerian către ori dinspre puncte aflate pe teritoriile părților contractante sau în țări terțe, inclusiv transportul către ori dinspre toate aeroporturile cu facilități pentru control vamal, precum și dreptul, acolo unde poate fi aplicabil, de a transporta marfă destinată transportului aerian în vrac, în baza legilor și reglementărilor aplicabile. Astfel de transport al mărfii destinate transportului aerian, indiferent dacă este deplasată la sol sau prin aer, va avea acces la facilitățile aeroportuare de procesare și de control vamal. Companiile aeriene desemnate pot alege să efectueze propriul lor transport de suprafață sau să îl furnizeze prin aranjamente cu alte companii de transport de suprafață, inclusiv prin transportul de suprafață operat de alte companii aeriene și de furnizorii indirecți ai transportului aerian de marfă. Astfel de servicii intermodale pentru marfă pot fi oferite la un singur preț global pentru transportul combinat, aerian și de suprafață, cu condiția ca transportatorii să nu fi fost induși în eroare în privința faptelor referitoare la astfel de transport.
8. În legătură cu transportul aerian internațional, companiile aeriene desemnate ale fiecărei părți contractante vor avea dreptul să ofere servicii pentru pasageri prin aranjamente de cooperare cu furnizorii de transport de suprafață care dețin autorizarea corespunzătoare de a oferi astfel de transport de suprafață către sau dinspre oricare puncte aflate pe teritoriile părților contractante ori mai departe. Furnizorilor de transport de suprafață nu li se vor aplica legile și reglementările care guvernează transportul aerian. Astfel de servicii intermodale pot fi oferite la un singur preț global pentru transportul combinat, aerian și de suprafață, cu condiția ca pasagerii să nu fi fost induși în eroare în privința faptelor referitoare la astfel de transport. Furnizorii de transport de suprafață au dreptul să decidă dacă să intre în aranjamentele de cooperare la care s-a făcut referire mai sus. Pe parcursul luării deciziei cu privire la oricare aranjament particular, furnizorii de transport de suprafață pot lua în considerare, printre alte lucruri, interesul consumatorilor și constrângerile tehnice, economice, de spațiu sau de capacitate.
9. Toate activitățile la care s-a făcut referire mai sus vor fi desfășurate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în vigoare pe teritoriul celeilalte părți contractante.

 

ARTICOLUL 14

Transferul veniturilor

1. Fiecare parte contractantă acordă companiilor aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber al excedentului dintre venituri și cheltuieli realizat de aceste transportului aerian, precum și al profitului comercial câștigat din astfel de venituri (inclusiv profitul câștigat de la depozite care așteaptă să fie transferate). Aceste transferuri vor fi efectuate în oricare monedă convertibilă, în conformitate cu reglementările privind schimbul valutar extern al părții contractante pe teritoriul căreia au fost realizate veniturile. Un astfel de transfer se va efectua pe baza ratelor oficiale de schimb valutar sau, acolo unde nu există rate oficiale de schimb valutar, aceste transferuri se vor efectua pe baza ratelor predominante de schimb valutar de pe piață, aplicabile pentru plăți curente.
2. Dacă o parte contractantă impune restricții cu privire la transferul excedentului dintre venituri și cheltuieli de către companiile aeriene desemnate ale celeilalte părți contractante, aceasta din urmă va avea dreptul să impună restricții pe bază de reciprocitate pentru companiile aeriene desemnate ale primei părți contractante.
3. În eventualitatea că există un acord special între părțile contractante pentru evitarea dublei impuneri sau, în cazul unde există un acord special între părțile contractante care guvernează transferul veniturilor, un astfel de acord va prevala.

 

ARTICOLUL 15

Aprobarea orariilor

1. Companiile aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor supune pentru aprobare la autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante orariile serviciilor pe care le preconizează, înainte de inaugurarea lor, specificând frecvența, tipul aeronavei și perioada de validitate. Această cerință se va aplica în același mod la oricare modificare a acestora.
2. Dacă o companie aeriană desemnată dorește să opereze zboruri ad-hoc suplimentare față de cele existente în orariile aprobate, aceasta va obține în prealabil permisiunea autorității aeronautice în cauză, care va acorda unei astfel de cereri o considerație pozitivă și favorabilă.

 

ARTICOLUL 16

Tarife

1. Fiecare parte contractantă va permite ca tarifele să fie stabilite de către fiecare companie aeriană desemnată, pe baza considerațiilor comerciale de piață ale acesteia. Nicio parte contractantă nu va cere companiilor aeriene desemnate să se consulte cu alte companii aeriene cu privire la tarifele pe care le percep sau intenționează să le perceapă.
2. Fiecare parte contractantă poate cere înregistrarea în avans la autoritățile sale aeronautice a prețurilor care urmează să fie percepute către sau dinspre teritoriul său de către companiile aeriene desemnate ale ambelor părți contractante. Această înregistrare de către companiile aeriene desemnate sau în numele acestora nu poate fi cerută cu mai mult de 30 de zile înainte de data propusă pentru a intra în vigoare. În cazuri individuale, înregistrarea poate fi permisă cu o perioadă de notificare mai redusă decât este cerută în mod normal. Dacă o parte contractantă permite unei companii aeriene să înregistreze un preț cu o perioadă de notificare mai redusă, prețul va intra în vigoare la data propusă pentru traficul având originea pe teritoriul acelei părți contractante.
3. În afară de cazul în care este prevăzut altfel în prezentul articol, niciuna dintre părțile contractante nu va acționa unilateral pentru a împiedica inaugurarea ori continuarea unui preț propus pentru a fi perceput sau care este perceput de către o companie aeriană a unei părți contractante pentru transport aerian internațional.
a) preîntâmpinarea tarifelor a căror aplicare constituie un comportament anticoncurențial care are sau este probabil să aibă ori se intenționează să aibă efectul de a paraliza un competitor ori de a exclude un competitor de pe o rută;
b) protejarea consumatorilor față de prețuri care sunt în mod nerezonabil ridicate sau restrictive, datorită abuzării de o poziție dominantă; și
c) protejarea companiilor aeriene desemnate față de prețuri care sunt scăzute în mod artificial.
5. Dacă o parte contractantă consideră că un preț propus să fie perceput pentru transportul aerian internațional de către o companie aeriană a unei părți contractante este incompatibil cu considerentele stabilite la alineatul 4 al prezentului articol, aceasta va cere consultări și va notifica celeilalte părți contractante, cât mai curând posibil, motivele insatisfacției sale. Aceste consultări se vor ține nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii cererii și părțile contractante vor coopera în vederea asigurării informațiilor necesare pentru soluționarea rezonabilă a chestiunii. Dacă părțile contractante ajung la un acord cu privire la un preț pentru care a fost dată o notificare de insatisfacție, fiecare parte contractantă va depune toate eforturile pentru a pune acordul în aplicare. Fără un astfel de acord mutual referitor la controversă, prețul existent anterior va continua să fie în vigoare.
6. Tarifele percepute de către compania/companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de către EAU pentru transportul efectuat în totalitate în cadrul Comunității Europene vor fi supuse legislației Comunității Europene.
7. Fără a ține seama de prevederile din alineatul 6 al prezentului articol, compania/companiile aeriană/aeriene desemnată(e) de către EAU va/vor avea permisiunea să se alinieze la prețurile percepute de către alte companii aeriene, pentru transportul efectuat în totalitate în cadrul Comunității Europene.

ARTICOLUL 17

Schimbul de informații

1. Autoritățile aeronautice ale ambelor părți contractante vor schimba, cât de repede posibil, informații cu privire la autorizațiile curente acordate companiilor aeriene pe care le-au desemnat pentru a efectua servicii către, prin și dinspre teritoriul celeilalte părți contractante. Acestea vor include copii ale certificatelor și autorizațiilor curente pentru servicii pe rutele propuse, împreună cu modificările sau deciziile de exceptare.
2. Autoritățile aeronautice ale fiecărei părți contractante vor furniza autorităților aeronautice ale celeilalte părți contractante, la cererea acestora, astfel de declarații periodice sau de alt fel cu privire la statistica traficului încărcat din și descărcat pe teritoriul celeilalte părți contractante, solicitate într-un mod rezonabil.

ARTICOLUL 18

Consultări

1. Într-un spirit de strânsă colaborare, autoritățile aeronautice ale părților contractante se vor consulta din când în când între ele în scopul de a asigura implementarea prevederilor prezentului acord și conformarea satisfăcătoare cu acestea, iar fiecare parte contractantă poate cere oricând consultări privind implementarea, interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord.
2. Sub rezerva articolelor 4, 10 și 12, astfel de consultări care pot avea loc prin discuții sau corespondență vor începe într-un interval de 60 (șaizeci) de zile de la data primirii unei astfel de cereri, în afară de cazul în care s-a convenit altfel de către ambele părți contractante.

Soluționarea diferendelor

1. În cazul apariției unui diferend între părțile contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părțile contractante se vor strădui, în primul rând, să îl soluționeze prin negociere.
2. Dacă părțile contractante nu ajung la o soluționare prin negociere,  la  cererea  oricăreia  dintre  părțile  contractante, diferendul va fi supus pentru a se lua o hotărâre unui tribunal format din 3 judecători, care va fi constituit după cum urmează:
a) în intervalul de 60 de zile de la primirea unei cereri pentru arbitrare, fiecare parte contractantă va numi un judecător. În intervalul de 60 de zile de la numirea celui de-al doilea judecător, un cetățean al unui stat terț care va acționa ca președinte al tribunalului va fi nominalizat ca cel de-al treilea judecător de 
către ceilalți 2 judecători numiți;
b) dacă o numire nu a fost făcută în cadrul limitelor de timp specificate mai sus, oricare dintre părțile contractante poate solicita președintelui Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale să facă numirea necesară într-un interval de 30 de zile. Dacă președintele are aceeași naționalitate cu aceea a uneia dintre părțile contractante, numirea va fi făcută de vicepreședintele cel mai în vârstă, care nu este descalificat din același motiv. Într-o astfel de situație, judecătorul sau judecătorii numit(ți) de către președinte ori vicepreședinte, după caz, nu vor fi cetățeni sau rezidenți permanenți ai statelor care sunt părți la prezentul acord.
3. Cu excepția cazului prevăzut în continuare în acest articol sau dacă părțile contractante au convenit altfel, tribunalul va determina locul unde își va ține lucrările și limitele sale de jurisdicție în conformitate cu prezentul acord. Tribunalul își va stabili propria sa procedură. Se va ține o întrunire, nu mai târziu de 30 de zile de la constituirea completă a tribunalului, pentru a determina punctual chestiunile ce urmează a fi arbitrate.
4. Cu excepția cazului în care părțile contractante au convenit altfel sau s-a dispus în alt fel de către tribunal, fiecare parte contractantă va prezenta un memorandum în termen de 45 de zile de la constituirea completă a tribunalului. Răspunsurile vor trebui să fie date 60 de zile mai târziu. Tribunalul va ține o audiere la cererea oricăreia dintre părțile contractante sau, dacă va considera necesar, în interval de 30 de zile după ce trebuiau date răspunsurile.
5. Tribunalul va încerca să dea o hotărâre scrisă în termen de 30 de zile de la data încheierii audierii sau, dacă nu are loc nicio audiere, la 30 de zile după transmiterea ambelor răspunsuri. Hotărârea va fi luată cu o majoritate de voturi.
6. Părțile contractante pot transmite cereri pentru clarificarea hotărârii în termen de 15 zile de la data primirii hotărârii tribunalului, iar o astfel de clarificare va fi emisă în termen de 15 zile de la data unei astfel de cereri.
7. Părțile contractante se vor conforma cu orice prevedere, reglementare provizorie sau hotărâre finală a tribunalului.
8. În funcție de decizia finală a tribunalului, părțile contractante vor suporta cheltuielile pentru judecătorul pe care l-au desemnat, precum și o parte egală din celelalte cheltuieli ale tribunalului, inclusiv orice cheltuieli făcute de președintele sau vicepreședintele Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale pentru aplicarea procedurilor din alineatul 2 (b) al prezentului articol.
9. Dacă și atât timp cât o parte contractantă nu reușește să se conformeze cu o hotărâre la care se face referire în alineatul 7 al prezentului articol, cealaltă parte contractantă poate limita, suspenda sau revoca oricare drepturi ori privilegii pe care le-a acordat, în baza prezentului acord, părții contractante care nu își îndeplinește obligațiile.

Amendarea acordului

1. Sub rezerva prevederilor alineatului 2 al prezentului articol, dacă una dintre părțile contractante consideră că este oportun să  modifice  vreo  prevedere  a  prezentului  acord,  această înregistrare.

ARTICOLUL 22

Încetarea


modificare va fi convenită în conformitate cu prevederile articolului 18 și va fi îndeplinită printr-un schimb de note diplomatice și va intra în vigoare la o dată care va fi stabilită de către părțile contractante, dată care va depinde de încheierea procedurii interne corespunzătoare de ratificare a fiecărei părți contractante.
2. Oricare dintre modificările la anexa prezentului acord poate fi convenită direct între autoritățile aeronautice ale părților contractante. Astfel de modificări vor intra în vigoare la data la care acestea au fost convenite.
3. Prezentul acord, sub rezerva schimbărilor necesare, va fi considerat ca fiind modificat prin acele prevederi ale oricărei convenții internaționale sau acord multilateral care a devenit obligatoriu pentru ambele părți contractante.

 

ARTICOLUL 21

Înregistrarea

Prezentul acord și orice modificări ale acestuia, altele decât modificările  la  anexă,  vor  fi  transmise  de  către  părțile

1. Fiecare parte contractantă poate oricând să notifice în scris celeilalte părți contractante, prin canale diplomatice, decizia sa de a termina prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicată simultan Organizației Aviației Civile Internaționale. În acest caz acordul va fi terminat la 12 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea de terminare este retrasă prin înțelegere (mutuală) înainte de expirarea acestei perioade.
2. În absența luării la cunoștință de primirea notificării de terminare de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (patrusprezece) zile după data primirii acestei notificări de către Organizația Aviației Civile Internaționale.

 

ARTICOLUL 23

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care este primită, prin notă diplomatică, ultima notificare scrisă că părțile contractante au îndeplinit toate procedurile lor interne respective cerute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
Drept care, subsemnații, fiind pe deplin autorizați de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord în dublu exemplar în limbile română, arabă și engleză, toate textele fiind egal autentice, și fiecare parte contractantă reține un original în fiecare limbă pentru implementare. În eventualitatea vreunei divergențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Semnat la  Dubai, în data de 21 iunie 2011.


Pentru Guvernul României

Anca Daniela Boagiu,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Emiratelor Arabe Unite

Bin Saeed Al Mansouri,

ministrul economiei

 

ANEXA Nr. 1

 

T ABEL  DE  RUTE

SECȚIUNEA 1

 

Rute pentru a fi operate de către companiile aeriene desemnate de Emiratele Arabe Unite

 

Din

Puncte intermediare

Către

Puncte mai departe

Oricare puncte în EAU

Oricare puncte

Oricare puncte în România

Oricare puncte

 

SECȚIUNEA a 2-a

Rute pentru a fi operate de către companiile aeriene desemnate de România

 

Din

Puncte intermediare

Către

Puncte mai departe

Oricare puncte în România

Oricare puncte

Oricare puncte în EAU

Oricare puncte


Operarea serviciilor convenite

1. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) a/ale fiecărei părți contractante poate/pot, la opțiunea lor, să opereze oricare sau toate zborurile fie într-o direcție, fie în ambele direcții; să deservească pe rute puncte intermediare ori puncte mai departe, în orice combinație sau în orice ordine; să omită opririle în oricare punct ori în toate punctele intermediare ori mai departe; să termine serviciile pe teritoriul celeilalte părți contractante și/sau în oricare punct dincolo de acel teritoriu; să deservească puncte în cadrul teritoriului fiecărei părți contractante în orice combinație; să transfere trafic din oricare dintre aeronavele folosite de ele către oricare altă aeronavă, la oricare punct sau puncte de pe rută; să combine diferite numere de zbor în cadrul unei operațiuni cu o aeronavă; și să utilizeze aeronave proprii sau închiriate.
2. Compania/Companiile aeriană/aeriene desemnată(e) a/ale ambelor părți contractante are/au dreptul să exercite, în cadrul serviciilor de transport numai pentru mărfuri, drepturi depline de trafic de libertatea a cincea către/dinspre oricare punct/puncte intermediare sau mai departe, fără niciun fel de restricție.
3. Exercitarea drepturilor de libertatea a cincea cu privire la oricare dintre punctele intermediare/mai departe în cadrul serviciilor pentru pasageri va fi condiționată de aprobarea ambelor autorități aeronautice care vor lua în considerare, într-o manieră pozitivă și favorabilă, cererile companiilor aeriene desemnate pentru aceste drepturi.

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista altor state la care se face referire în articolul 3 al prezentului acord

 

a) Republica Islanda (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană);
b) Principatul Liechtenstein (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană);
c) Regatul Norvegiei (în baza Acordului privind Zona Economică Europeană);
d) Confederația Elvețiană (în baza Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană).