15 Iulie, 2018

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Școlii Superioare de Aviație Civilă, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii și alocații de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. —
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Școala Superioară de Aviație Civilă poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

 

 

București, 1 aprilie 2013.
Nr. 272.


MINISTERUL TRANSPORTURILOR


ANEXĂ*)


 

BUGETUL  PE ANUL  2013

al Școlii Superioare de Aviație Civilă

 

- mii lei -

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

19.416,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

7.666,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

7.666,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ùI SERVICII

7.666,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ùI ALTE ACTIVITĂğI

7.666,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.550,00

 

 

17

 

Venituri din org.cursuri calificare úi conversie profesională

specializare úi perfecĠionare

 

4.666,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii úi alte activităĠi

450,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

-

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri ale instituĠiilor publice

-

 

 

 

VENITURI DIN ALOCAğII DE LA BUGET

11.750,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

20.750,00

 

 

 

Venituri proprii

9.000,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

11.750,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

14.650,00

 

 

 

Venituri proprii

9.000,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

5.650,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

4.050,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

2.050,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.660,00

 

 

 

Venituri proprii

3.100,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

1.560,00

 

 

01

Salarii de bază

3.874,00

 

 

 

Venituri proprii

2.494,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

1.380,00

 

 

03

IndemnizaĠie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiĠii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

480,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

180,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

12

IndemnizaĠii plătite unor persoane din afara unităĠii

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

13

IndemnizaĠii de delegare

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

211,00

 

 

 

Venituri proprii

211,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

10.03

 

ContribuĠii

1.440,00

 

 

 

Venituri proprii

950,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

490,00

 

 

01

ContribuĠii pentru asigurările sociale de stat

1.117,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

 

 

Venituri proprii

715,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

402,00

 

 

02

ContribuĠii pentru asigurările de úomaj

21,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

5,00

 

 

03

ContribuĠii pentru asigurările sociale de sănătate

242,00

 

 

 

Venituri proprii

162,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

80,00

 

 

04

ContribuĠii pentru asigurările de accidente de muncă

18,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

3,00

 

 

06

ContribuĠii pentru concedii úi indemnizaĠii

42,00

 

 

 

Venituri proprii

42,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ùI SERVICII

8.550,00

 

 

 

Venituri proprii

4.950,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

3.600,00

 

20.01

 

Bunuri úi servicii

4.755,00

 

 

 

Venituri proprii

2.715,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

2.040,00

 

 

01

Furnituri de birou

32,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

2,00

 

 

02

Materiale pentru curăĠenie

38,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Încălzit, iluminat úi forĠă motrică

530,00

 

 

 

Venituri proprii

330,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

200,00

 

 

04

Apă, canal úi salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

05

CarburanĠi úi lubrifianĠi

2.450,00

 

 

 

Venituri proprii

1.450,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

1.000,00

 

 

06

Piese de schimb

650,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

450,00

 

 

08

Poútă, telecomunicaĠii, radio, tv, internet

130,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

30,00

 

 

09

Materiale úi prestări de servicii cu caracter funcĠional

600,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

250,00

 

 

30

Alte bunuri úi servicii pentru întreĠinere úi funcĠionare

315,00

 

 

 

Venituri proprii

215,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

100,00

 

20.02

 

ReparaĠii curente

830,00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

530,00

 

20.03

 

Hrana

400,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

01

Hrană pentru oameni

400,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.04

 

Medicamente úi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-


 

Cap./ Titlu

 

Subcap./ Articol

 

Paragraf/ Alineat

 

Denumirea indicatorilor

 

Program

2013

A

B

C

D

1

 

 

01

Uniforme úi echipament

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaúări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaúări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.11

 

CărĠi, publicaĠii úi materiale documentare

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.12

 

ConsultanĠă úi expertiză

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.300,00

 

 

 

Venituri proprii

1.270,00

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

1.030,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

6.100,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

6.100,00

 

71.01

 

Active fixe

5.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

5.000,00

 

 

01

ConstrucĠii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

 

02

Maúini, echipamente úi mijloace de transport

5.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

5.000,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

-

 

71.03

 

ReparaĠii capitale aferente activelor fixe

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

AlocaĠii de la buget de stat

1.100,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

19.416,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

20.750,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

1.334,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea

deficitului

 

1.334,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri úi cheltuieli pe anul 2013:

1)Numar mediu de personal : 96 persoane
2) Câútigul mediu brut lunar: 3.747 lei(RON)/salariat;
3) În câútigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă úi suma destinată plăĠii conducătorului unităĠii (suma de 82 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (80 mii lei), indemnizaĠiile pentru delegări  (suma de 15 mii lei), precum ܈i diferen܊ele salariale ce se vor achita urmare sentin܊elor judecătore܈ti definitive ܈i irevocabile (suma de 211 mii lei).